NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zdroj foto: Pexels


Zprávy z 21. zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce schválilo:

– rozpočtové opatření č. 8/2021;
– Smlouvy o zřízení věcného břemene–služebnosti č. IE–12–6008848/1 Stará Huť, ul. Knínská, KNN od R46 do R1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035, a č. IP–12–6017809/1 Stará Huť, NN pro parc. č. 87/9 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035.;
– Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 387/75, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 107 m2;
– Kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 78/2 zahrada, o výměře 212 m2, parc. č. 74/6, zahrada, o výměře 15 m2, parc. č. 838/20, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 87 m2 a parc. č. 74/3, zahrada o výměře 24 m2 a koupi pozemku parc. č. 74/5, zahrada, o výměře 6 m2;
– v souladu s § 76 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. poskytnutí mimořádné odměny zastupiteli;
– omezení maximálního počtu 32 parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Stará Huť – východ;
– darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči narozených dětí;

Zastupitelstvo obce revokuje:

– usnesení č. 12/6/2019 ze dne 9. 9. 2019;

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

– informaci o rozpočtových opatřeních č. 6 a 7/2021 schválených radou obce;

V Diskusi místostarostka obce informovala o plánovaném rušení vlakových spojů a dále informovala o posílení autobusového spoje v ranní špičce, kdy se děti dopravují do školy;

Starosta obce informoval:

– o dodávce kompostérů a jakým způsobem bude řešeno jejich vydávání občanům;
– o jednání s firmou Cetin, s. r. o. ohledně modernizace přenosu dat a s jejich pilotním projektem pro lokalitu Nad Strží;
– o obdržené stížnosti na dopravní situaci při vjezdu do obce od Mokrovrat. Obec Stará Huť požádá o změnu umístění značky začátek/konec obce a zřízení přechodu pro chodce u autobusové zastávky;
– o opravách komunikací Pod Chotobuší a cesty od nové zástavby Nad Strží k lokalitě Huťské sosny;
– o potřebě opravy střech na obecních bytových jednotkách, zatím se nedaří najít dodavatele opravy;
– paní Váňová informovala o stavu připravované výstavy o historii obce v Památníku Karla Čapka;
– pan Březina upozornil na nepřehlednost a nepřiměřenou rychlost projíždějících aut v ulici Ke Strouze vzhledem k tomu, že se na komunikaci často nacházejí děti;
– pan Řechka upozornil, že od 1. 1. 2021 vznikl portál Obecně závazných vyhlášek;
– pan Novák se dotázal, zda jsou únikové východy v nové mateřské školce řešeny v souladu s vyhláškou a dále zda kontejnery na tříděný odpad u bývalé prodejny budou přemístěny v souvislosti s demoličními pracemi v sousedním objektu.
Odpověď starosty – únikové východy jsou v souladu s vyhláškou a kontejnery na tříděný odpad jsou na obecním pozemku, takže zatím přemístěny nebudou.


Volby 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 8. října 2021 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8 hod. do 14 hod. ve volební místnosti v budově Obecního úřadu, Karla Čapka 430, Stará Huť.


Blahopřání

V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum paní Božena Bálková a Stanislava Sochorová a pánové Jiří Vitoň a Karel Růžička.
Srdečně blahopřejeme!


Setkání jubilantů

Jako každý rok připravujeme na podzim, konkrétně v sobotu 2. října 2021 od 14.00 hod. slavnostní setkání jubilantů, kteří se v letošním roce dožívají životního jubilea 60, ve Staré Huti se narodili a strávili zde své mládí, ale také ty, kteří mají své kořeny jinde, ale Stará Huť se jim stala novým domovem a oni se stali našimi spoluobčany. Tentokrát se bude setkání týkat i jubilantů loňských, kteří se setkat nemohli.


Kotlíková dotace

Vážení občané,
od 1. září 2022 se nebudou moci provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy, které znečišťují ovzduší podstatně více než modernější typy. Pokud takový kotel doma máte, bude možné žádat o dotaci na výměnu za kotel na biomasu, elektrická a plynová tepelná čerpadla a také kondenzační plynové kotle. Příjem žádostí začne začátkem roku 2022.
Město Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, Vás zve na informační schůzku ohledně možností čerpání kotlíkových dotací a dotací v rámci programu Nová zelená úsporám.
Kde: Obecní úřad Stará Huť – klubovna
Kdy: 26. 10. 2021 od 12.30 do 15.30 hod.
Kontaktní osoba: Kateřina Kučerová, kucerova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 369.


Kompostéry

Letos se podařilo konečně zajistit dotaci na pořízení 248 ks kompostérů pro obyvatele obce. Ve spolupráci s obcemi Rybníky a Borotice, pro dosažení lepšího bodového hodnocení žádosti, jsme získali dotaci ve výši 1 976 633 Kč, celkové náklady na pořízení byly 2 328 887 Kč. O vlastní zdroje se všechny obce podělily poměrnou částkou. Přestože se na kompostéry dlouho čekalo z důvodu velkého vytížení výrobců a dodavatelů, podařilo se větší část z nich již předat uživatelům. Uvidíme, jestli se díky tomu podaří snížit produkci bioodpadu, jehož likvidaci musí obec zajišťovat.
Náhradní termín pro předání zbývajících je stanoven na sobotu 23. 10. 2021 v době od 9 do 11 hod., Malostranská ulice, za bývalou hasičárnou. Nevyzvednuté kompostéry budou dále nabídnuty dalším žadatelům.

Reklama

Předchozí článekA je hotovo!
Další článekStarostovo šťastné stáří