Statut dobříšského městského informačního zpravodaje – Dobříšské listy  Článek 1

  Úvodní ustanovení

  Tento statut stanovuje základní pravidla pro vydávání periodického tisku města Dobříše (dále jen periodikum) s názvem Dobříšské listy (dále jen DL), a to zejména z hlediska tematického zaměření a struktury periodika a z hlediska přípravy a distribuce jednotlivých vydání.

  Článek 2

  Základní ustanovení

  1. Vydavatelem periodika je Stanislav Frank, IČO 61658537, se sídlem U Ovčina 1471, 263 01 Dobříš, který zajišťuje vydávání periodika pro město Dobříš (dále též jako objednatel).
  2. Periodikum je registrováno pod ev. číslem Ministerstva kultury MK ČR E 11728.
  3. Za obsah periodika odpovídá vydavatel.
  4. Periodikum vychází zpravidla jednou měsíčně, 11krát ročně a je distribuováno bezplatně na určená distribuční místa v Dobříši.
  5. Elektronická podoba DL včetně archivu starších čísel je umístěna na internetové stránce https://dlonline.cz/.
  6. Příspěvky uveřejněné v periodiku nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.

  Článek 3

  Tematické zaměření a obsah periodika

  1. Objednatel objednává a vydavatel na základě objednání vydává periodikum s cílem poskytnout obyvatelům města Dobříše co nejvíce informací týkajících se činnosti města a Městského úřadu Dobříš, společenského, hospodářského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě Dobříši. V periodiku mohou být, kromě výše uvedeného, zveřejňována i sdělení a věcná stanoviska veřejnosti a členů zastupitelstva města k aktuálním problémům. Nemohou být zveřejňovány příspěvky o činnosti politických stran a hnutí ani stranické polemiky, politické názorové střety a reklama politických stran, s výjimkou kampaně před volbami do Zastupitelstva města Dobříše.
  2. Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou v periodiku zveřejňovány zejména:
   a) informace o činnosti města (vedení města, zastupitelstvo města, rada města, městský úřad, městská policie),
   b) informace o činnosti veřejné správy,
   c) příspěvky informující o očekávaných akcích ve městě,
   d) informace o činnosti městských organizací a institucí, jichž je město zřizovatelem nebo zakladatelem, a informace o činnosti spolků (z oblasti sportu, kultury, umění, vzdělávání a výchovy apod.),
   e) příspěvky z řad veřejnosti a členů zastupitelstva města.
  3. Pravidla týkající se odstavce 2 písm. e) jsou definována v Pravidlech pro zveřejňování příspěvků, která jsou přílohou tohoto statutu.

  Článek 4

  Inzerce

  1. Inzerce je v periodiku zveřejňována za úplatu.
  2. Administraci a odpovědnost za obsah inzerce zajišťuje vydavatel periodika.

  Článek 5

  Odpovědný redaktor

  1. Odpovědný redaktor vedle povinností vyplývajících z platných právních předpisů zejména:
   a) odpovídá za novinářsky odborné a kvalitní zpracování,
   b) odpovídá za včasné předání předlohy periodika do tisku,
   c) zajišťuje příspěvky pro zpracování do konečné podoby pro tisk,
   d) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti města a městského úřadu,
   e) zajišťuje příjem, zpracování a evidenci došlých příspěvků dle Pravidel pro zveřejňování příspěvků.
  2. Odpovědného redaktora lze kontaktovat na e-mailu dobrisskelisty@mestodobris.cz.

  Článek 6

  Příprava vydání periodika a distribuce

  1. Příspěvky jsou připravovány ke zveřejnění odpovědným redaktorem.
  2. Vydavatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické zpracování příspěvků.
  3. Zveřejňovány jsou příspěvky předané do termínu uzávěrky, který je stanoven v Pravidlech pro zveřejňování příspěvků v souladu s časovým a věcným harmonogramem na příslušný kalendářní rok.
  4. Distribuce periodika musí být dokončena nejpozději do tří dnů od data jeho vydání.

  Článek 7

  Financování periodika

  1. Náklady na vydávání periodika, zejména náklady na tisk a distribuci periodika, jsou hrazeny z prostředků objednatele.
  2. Platby za zveřejnění inzerátů v periodiku jsou příjmem vydavatele.

  Článek 8

  Zrušovací a závěrečná ustanovení

  1. Zrušuje se Statut dobříšského městského informačního zpravodaje – Dobříšské listy, který byl schválen zastupitelstvem města dne 12. 11. 2020 usnesením č. 7/15/2020/ZM.
  2. Tento statut byl schválen Zastupitelstvem města Dobříše dne 8. 9. 2022 usnesením č. 14/2/2022/ZM-I.
  3. Tento statut nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.


  Předchozí článekPravidla pro zveřejňování příspěvků v Dobříšských listech
  Další článekZažloutlá pohlednice z rodinného archivu…