Pravidla pro zveřejňování příspěvků  Pravidla pro zveřejňování příspěvků platí pro tištěné vydání Dobříšských listů i pro webový portál Dobříšské listy Online (DLonline.cz)

  Tato pravidla jsou určena pro přispěvatele z řad organizací, spolků, ale i z řad občanů.
  Odesláním příspěvku vyjadřuje každý souhlas s níže uvedenými pravidly a zároveň se tak zavazuje je dodržovat a nést i případné následky.
  Žádáme tímto tedy všechny autory, aby před odesláním svého článku tato pravidla pečlivě prostudovali.

  » Odkaz na zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků 

  Úvodní ustanovení

  • Periodikum – tištěné Dobříšské listy (dále jen „zpravodaj”) a webový portál Dobříšských listů – DLonline.cz (dále jen „webový portál”) vydává a provozuje Stanislav Frank (dále jen „vydavatel, provozovatel”), CD STUDIO, Komenského náměstí 454, 263 01 Dobříš, IČ: 61658537, tel.: 318 521 006.
   Dobříšské listy jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK ČR E 11728, DL jsou vydávány ve spolupráci s Městským úřadem Dobříš a obcí Stará Huť.
  • Zpravodaj vychází jednou měsíčně (11× ročně, červenec–srpen vychází jako dvojčíslo) v nákladu 3500 výtisků a je distribuován bezplatně na veřejně dostupných místech. Uzávěrka příspěvků je vždy 20. dne předešlého měsíce, pokud není stanoveno jinak.
  • Účelem zpravodaje webového portálu je poskytnout obyvatelům objektivní informace týkající se politického, společenského, kulturního a dalšího dění ve městě.
  • Vydávaní zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění.
  • Objednatelem zpravodaje je město Dobříš

  Tematické zaměření a obsah zpravodaje

  Ve zpravodajiwebovém portálu jsou zveřejňovány zejména:

  • informace státní správy a samosprávy (vedení města, RM, ZM)
  • informace organizací a občanských sdružení, příspěvky občanů, informace MP, ze sportu a dal.
  • informace z oblasti školství, zdravotnictví, kultury, společenské akce, pozvánky
  • příspěvky fyzických a právnických osob týkající se dění ve městě.

  Redakce Dobříšských listů

  Přijímá příspěvky do zpravodaje a webového portálu.
  Kontakt: Ing. Denisa Havlíčková, Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,
  telefon: 731 619 667, e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz

  Mediální výbor
  Mediální výbor je poradní sbor redakce. Řídí se pravidly, které jsou uvedeny ve Statutu dobříšského městského informačního zpravodaje a v Jednacím řádu Mediálního výboru Zastupitelstva města Dobříše. Tyto dokumenty schválilo Zastupitelstvo města Dobříše dne 20. 9. 2017 usnesením č. 32/23/2017/ZM.     

  Příspěvky

  Přednost při uveřejňování ve zpravodaji mají příspěvky a informace, které se týkají aktuálního dění ve městě a plánovaných akcí. Ostatní informace budou zveřejněny dle volného místa daného čísla, obsahu článku a jeho důležitosti a zajímavosti pro občany Dobříše a Staré Hutě.
  Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.
  Zasláním příspěvku potvrzuje autor, že je držitelem autorských práv, které poskytuje vydavateli k uveřejnění ve zpravodaji a na webovém portálu.

  Zveřejnění příspěvků

  • ve zpravodaji – příspěvky, které jsou předány do termínu uzávěrky, který je vždy uveden v předešlém vydání DL. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, o jejich zařazení rozhoduje redakce.
  • na webovém portálu – příspěvky, které jsou předány kdykoliv v průběhu měsíce.

  Příspěvky jsou přijímány v textovém formátu DOC, DOCX, TXT, RTF (tabulky XLS) s českou diakritikou. Články je možné posílat e-mailem na adresu redakce. Ve výjimečných případech, kdy přispěvatel nemá možnost elektronického zaslání, lze příspěvek napsaný čitelně rukou nebo na psacím stroji, případně na CD nebo USB flash disku, odevzdat osobně v redakci DL. Součástí příspěvku musí být vždy min. 1 fotografie pro uveřejnění na webovém portálu. Ve výjimečných případech, pokud není možno fotografii k příspěvku dodat, bude nahrazena ilustrační fotografií.

  Příspěvek musí být vždy podepsán plným jménem autora, případně celá jména spoluautorů. Autor nebo zdroj musí být uveden i u fotografie. Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné uvést kontaktní údaje (adresa, e-mail a telefon). Neposkytnutí kontaktních informací je důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce a nebudou poskytovány třetím osobám.

  Rozsah příspěvků ve zpravodaji

  Rozsah příspěvků, včetně sdělení členů zastupitelstva města je maximálně 2000 znaků včetně mezer.

  Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravit publikované příspěvky. V případě neúměrně dlouhého textu může být příspěvek zkrácen nebo může redakce rozhodnout o uveřejnění textu v plném rozsahu pouze na webovém portálu.

  O zveřejnění více než jednoho příspěvku stejného autora v jednom čísle zpravodaje, o zveřejnění příspěvků přesahujících maximální stanovený rozsah rozhoduje redakce. S výjimkou názorových příspěvků zastupitelů na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok, o výběru příspěvků ke zveřejnění rozhoduje redakce.

  Příspěvky, které nebudou z důvodu velkého množství došlých příspěvků otištěny, mohou být otištěny v čísle následujícím nebo pouze na webovém portálu.

  • Redakce přijímá pouze upravený text bez stylistických a pravopisných chyb
  • Redakce si vyhrazuje právo odložit nebo pozastavit otištění článku s ohledem na jeho aktuálnost, obsah a kapacitu zpravodaje.
  • Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků, které budou zveřejněny v tištěném zpravodaji.
  • Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor externího příspěvku, nikoli redakce nebo vydavatel DL.
   Redakce ani vydavatel DL nejsou zodpovědni za obsah, správnost, kvalitu, původnost příspěvku a pravdivost informací. Dále nemá povinnost zkoumat, zda případným uveřejněním dezinformací nejsou porušována práva třetích osob. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce a vydavatele DL.

  Fotografie a doprovodné grafické materiály (obrázky, loga)

  K zaslaným příspěvkům lze přidat fotografie a obrázky, které souvisí s obsahem článku. Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech (JPG, TIFF, PDF, EPS) jako samostatné soubory. Fotografie se nepřijímají vložené do Wordu, PowerPointu či jiných aplikací. Historické fotografie, které nejsou v digitální podobě, je možné dodat v klasickém provedení, fyzicky. Fotografie musí mít odpovídající tiskovou kvalitu, (min. 300 DPI). Velikost souboru by měla být zpravidla alespoň cca 1 MB. K fotografii je nutné uvést jméno autora nebo zdroj, případně popis fotografie.
  Zasláním fotografie nevzniká redakci povinnost ji uveřejnit. Autor zodpovídá za původ fotografií. Případné porušení autorského zákona si řeší sám na vlastní náklady.

  Pozvánky ve formě plakátu

  Mohou být přijaty pouze po individuální dohodě v závislosti na celkovém rozsahu textových příspěvků.

  Časový přehled akcí

  Mohou být zařazovány kulturní a společenské akce všech pořadatelů. Samozřejmě se musí jednat o akce konané v Dobříši, Staré Huti nebo blízkém okolí. V časovém přehledu je možné uvést: název akce, základní charakteristiku (např. koncert, akce pro děti, přednáška, apod.), termín, místo a hodinu konání, vstupné (příp. předprodej), kdo je pořadatel a webovou adresu, kde je možné získat další informace o dané akci.

  Zveřejnění fotografií (k příspěvku)

  K jednomu příspěvku je možné zaslat až 5 fotografií či obrázků (minimálně 1).

  Zveřejnění fotografií:

  • ve zpravodaji – dle aktuální kapacity zpravodaje je možno k příspěvku otisknout max. 1 dodanou fotografii, pokud přispěvatel pošle více fotografií, výběr učiní redakce. Pokud to rozsah daného čísla DL neumožní, vyhrazuje si redakce právo fotografii neuveřejnit.
  • na webovém portálu – může být v rámci jednoho článku uveřejněno maximálně 5 fotografií.

  Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit fotografie s nedostatečnou kvalitou či obsahově podobné. O počtu, pořadí, velikosti a umístění fotografií k jednotlivým příspěvkům rozhoduje redakce. Odesláním příspěvku vč. fotografií či jiného obrazového materiálu autor vyjadřuje souhlas s jeho uveřejněním v Dobříšských listech a na webovém portálu DLonline.cz

  Odmítnutí příspěvků

  • příspěvek je možné odmítnout pokud text vykazuje znaky žalovatelnosti dle tiskového zákona, resp. obsahuje vulgarizmy, osobní urážky, hanobení státu, rasy, přesvědčení, náboženského vyznání apod.
  • pokud text vykazuje komerční znaky – reklama, nabídky komerčních služeb a výrobků
  • pozvánky a obecná sdělení, která nemají přímou vazbu na dění v Dobříši či s městem jinak nesouvisí.

   V DL nejsou zveřejňovány příspěvky

  • Diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.
  • Týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisejí s obecní tématikou.
  • Nebudou otiskovány příspěvky postrádající identifikaci pisatele (anonymy).

  Pro všechny články uveřejněné v DL platí

  Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla.

  • Redakce je povinna každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, nebo jména, nebo dobré pověsti určité právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjádření.
  • Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části.
  • Redakce si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez dalších reakcí) v jednom vydání novin.
  • Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika, či jiného zdroje chráněného autorskými právy, a předem si nezajistí souhlas autora převzatých informací, nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.
  • Redakce má právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické zpracování příspěvku.
  • Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nejsou zveřejňovány jako příspěvky, mohou být přispěvatelem objednány k uveřejnění jako inzerce.
  • Redakce uveřejňuje autorské příspěvky a fotografie občanů, kteří zveřejněním plně zodpovídají za jejich obsah. Zasláním příspěvku potvrzuje autor, že je držitelem autorských práv, které poskytuje vydavateli k uveřejnění ve zpravodaji nebo na webovém portálu.

  Politické strany

  Redakce nepřijímá příspěvky politických stran a hnutí, výjimkou jsou komunální volby, kdy redakce nabízí možnost využití předem daného rozsahu DL (½ strany) pro představení programu a kandidátek jednotlivých stran a hnutí, které kandidují v komunálních volbách v Dobříši.

  V těchto případech se obraťte na vydavatele DL a využijte placenou inzerci, která je součástí zpravodaje nebo webového portálu DL.


  Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků ve zpravodaji nebo na webovém portálu

  Příspěvek musí obsahovat:

  • nadpis (příp. podnadpis)
  • text příspěvku
   zpravodaj – 2000 znaků včetně mezer (přihlíží se k obsahu sdělení, v závislosti na významu sdělení může být individuálně umožněn větší rozsah příspěvku)
   webový portál – může být umožněn větší rozsah příspěvku než v tištěném zpravodaji
  • formát textového příspěvku – DOC nebo DOCX, TXT, RTF
  • jméno autora, příp. spoluautorů příspěvku
  • fotografie, grafika
   uloženy samostatně, nevkládat do textového dokumentu, název souboru se shoduje s nadpisem a následným očíslováním, které určuje pořadí důležitosti, soubor ve formátu JPG, TIFF, PDF, EPS, rozlišení 300 DPI
   množství: zpravodaj – 1 fotografie, webový portál – max. 5 fotografií
  • popis jednotlivých fotografií
  • jméno autora, příp. spoluautorů fotografií nebo uvedení zdroje

  U příspěvku nezapomeňte uvést jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefon

  Zkrácená pravidla pro zveřejňování kulturních a společenských akcí v Kalendáři akcí na webovém portálu

  Příspěvek musí obsahovat:

  • název akce
  • charakteristiku + krátký popis akce (např. koncert, akce pro děti, přednáška, apod.),
  • termín, místo a hodinu konání (od–do)
  • vstupné (příp. předprodej)
  • pořadatel
  • webovou adresu, kde je možné získat další informace o dané akci.

  U příspěvku nezapomeňte uvést jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefon

  Reklama