Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Dobříšských listech  Pravidla pro zveřejňování příspěvků platí pro tištěné vydání Dobříšských listů i pro webový portál Dobříšské listy Online (DLonline.cz)

  » Odkaz na zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků 

   

  Článek 1

  Úvodní ustanovení

  1. Pravidla pro zveřejňování příspěvků platí v Dobříšských listech (dále též jako DL) platí jak pro tištěné vydání, tak i pro webový portál Dobříšských listů https://dlonline.cz.
  2. Tato pravidla jsou určena pro přispěvatele z řad organizací, spolků, ale i z řad občanů.
   Odesláním příspěvku vyjadřuje každý souhlas s těmito pravidly a zároveň se tak zavazuje je dodržovat a nést i případné následky.
  3. Periodikum – tištěné DL (dále jen zpravodaj) a webový portál DL (dále jen webový portál) vydává a provozuje Stanislav Frank (dále jen vydavatel nebo provozovatel), IČO 61658537, se sídlem U Ovčina 1471, 263 01 Dobříš, provozovna CD STUDIO, náměstí Komenského 454, 263 01 Dobříš.
  4. DL jsou registrovány u Ministerstva kultury pod e. č. MK ČR E 11728, DL jsou vydávány ve spolupráci s Městským úřadem Dobříš a obcí Stará Huť.
  5. Zpravodaj vychází jednou měsíčně (11x ročně; červenec–srpen vychází jako dvojčíslo) v nákladu 3500 výtisků a je distribuován bezplatně na veřejně dostupných místech. Uzávěrka příspěvků je vždy 15. dne předešlého měsíce, pokud není stanoveno jinak. Termín uzávěrky je vždy uveden v předchozím čísle DL.
  6. Účelem zpravodaje webového portálu je poskytnout obyvatelům objektivní informace týkající se politického, společenského, kulturního a dalšího dění ve městě.
  7. Vydávaní zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění.
  8. Objednatelem zpravodaje je město Dobříš, IČO 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš.

  Článek 2

  Tematické zaměření a obsah zpravodaje

  Ve zpravodaji a na webovém portálu jsou zveřejňovány zejména

  1. informace o činnosti města (vedení města, zastupitelstvo města, rada města, městský úřad, městská policie),
  2. informace o činnosti veřejné správy,
  3. příspěvky informující o očekávaných akcích ve městě,
  4. informace o činnosti městských organizací a institucí, jichž je město zřizovatelem nebo zakladatelem, a informace o činnosti spolků (z oblasti sportu, kultury, umění, vzdělávání a výchovy apod.),
  5. příspěvky z řad veřejnosti a členů zastupitelstva města.

  Odpovědný redaktor

  Příspěvky do zpravodaje a na webový portál přijímá odpovědný redaktor (dále jen redaktor) na e-mailu dobrisskelisty@mestodobris.cz nebo redakce@dlonline.cz. Úkoly redaktora stanovuje Statut dobříšského městského informačního zpravodaje – DL.

  Článek 3

  Příspěvky

  1. Přednost při uveřejňování ve zpravodaji mají příspěvky a informace, které se týkají aktuálního dění ve městě a plánovaných akcí. Ostatní informace budou zveřejněny dle volného místa v daném čísle, obsahu článku a jeho důležitosti a zajímavosti pro občany Dobříše a Staré Hutě.
  2. Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.
  3. Zasláním příspěvku potvrzuje autor, že je držitelem autorských práv, které poskytuje vydavateli k uveřejnění ve zpravodaji a na webovém portálu.
  4. Ve zpravodaji se zveřejňují příspěvky, které jsou předány redakci do termínu uzávěrky, který je vždy uveden v předešlém vydání DL. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, o jejich zařazení rozhoduje redaktor.
  5. Na webovém portálu se zveřejňují příspěvky, které jsou předány redakci kdykoliv v průběhu měsíce.
  6. Příspěvky jsou přijímány v textovém formátu DOC, DOCX, TXT, RTF (tabulky XLS) s českou diakritikou. Články je možné posílat e-mailem na adresu redakce uvedenou v čl. 2. Ve výjimečných případech, kdy přispěvatel nemá možnost elektronického zaslání, lze příspěvek napsaný čitelně rukou nebo na psacím stroji, případně na CD nebo USB flash disku, odevzdat osobně v informačním centru nebo na podatelně. Součástí příspěvku může být fotografie ve formátu JPG, TIFF, PDF, EPS (rozlišení 300 DPI), která bude uveřejněna i na webovém portálu. Pokud není fotografie dodána, může být nahrazena ilustrační fotografií.
  7. Příspěvek musí být vždy podepsán plným jménem autora, případně celými jmény spoluautorů. Autor nebo zdroj musí být uveden i u fotografie. Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné uvést kontaktní údaje (adresa, e-mail a telefon). Neposkytnutí kontaktních informací je důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redaktora a nebudou poskytovány třetím osobám.
  8. S výjimkou názorových příspěvků členů zastupitelstva města nevzniká právní nárok na zveřejnění zaslaného příspěvku. O výběru příspěvků ke zveřejnění rozhoduje redaktor.

  Článek 4

  Rozsah příspěvků ve zpravodaji

   1. Délka příspěvku od přispěvatelů z řad veřejnosti může mít maximálně 2000 znaků včetně mezer.
   2. Redaktor je povinen členovi zastupitelstva poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva města, týkající se města Dobříše. Doporučená maximální délka je stejná jako pro veřejnost. O zveřejnění příspěvků přesahujících maximální stanovený rozsah rozhoduje redaktor.
   3. Redaktor má povinnost vyzvat autora k úpravě podle pravidel, případně mu nabídnout, že článek sám upraví. Upravený článek redaktor nechá autorizovat. Pokud úpravy budou odmítnuty, má redaktor právo článek neuveřejnit. Příspěvky přesahující 2000 znaků mohou být v plné verzi zveřejněny na webovém portálu.
   4. Příspěvky, které nebudou z důvodu velkého množství došlých příspěvků otištěny, mohou být otištěny v čísle následujícím nebo pouze na webovém portálu.
   5. Redaktor si vyhrazuje právo odložit nebo pozastavit otištění článku s ohledem na jeho aktuálnost, obsah a kapacitu zpravodaje.
   6. Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor externího příspěvku, nikoli redakce nebo vydavatel DL.
   7. Jestliže bylo v DL uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, redaktor poskytne článek dotčeným osobám k reakci. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce a vydavatele DL.

  Článek 5

  Technické podmínky

  1. K zaslaným příspěvkům lze přidat fotografie a doprovodné grafické materiály (obrázky, loga), které souvisí s obsahem článku. Zasláním fotografie nevzniká redakci povinnost ji uveřejnit. Autor zodpovídá za původ fotografií. Případné porušení autorského zákona řeší sám na vlastní náklady.
  2. Fotografie a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech (JPG, TIFF, PDF, EPS) jako samostatné soubory. Nepřijímají se fotografie vložené do Wordu, PowerPointu či jiných aplikací. Historické fotografie, které nejsou v digitální podobě, je možné dodat v klasickém provedení (fyzicky). Fotografie musí mít odpovídající tiskovou kvalitu (min. 300 DPI). Velikost souboru by měla být zpravidla alespoň cca 1 MB. K fotografii je nutné uvést jméno autora nebo zdroj, případně popis fotografie.
  3. Po individuální dohodě s redaktorem mohou být přijaty pozvánky ve formě plakátu, a to v závislosti na celkovém rozsahu textových příspěvků.
  4. Do DL mohou být zařazována upozornění na kulturní a společenské akce všech pořadatelů konané v Dobříši, Staré Huti nebo blízkém okolí. V časovém přehledu se zpravidla uvádí název akce, základní charakteristika (např. koncert, akce pro děti, přednáška apod.), termín, místo a hodina konání, vstupné (příp. předprodej), pořadatel a webová adresa, kde je možné získat další informace o předmětné akci.
  5. V tištěném zpravodaji a na webovém portálu je možno dle aktuální kapacity zpravodaje a posouzení redaktora k příspěvku otisknout vhodný počet fotografií. Pokud přispěvatel pošle více fotografií, výběr učiní redaktor ve spolupráci s autorem článku. Pokud to rozsah daného čísla DL neumožní, redaktor fotografie nezveřejní.
  6. Redaktor je dále oprávněn neuveřejnit fotografie s nedostatečnou kvalitou či obsahově podobné. O počtu, pořadí, velikosti a umístění fotografií k jednotlivým příspěvkům rozhoduje redaktor. Odesláním příspěvku redakci DL včetně fotografií či jiného obrazového materiálu autor vyjadřuje souhlas s jeho uveřejněním ve zpravodaji a na webovém portálu.
  7. V DL nejsou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry; týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisejí s obecní tématikou, a nebudou rovněž otiskovány příspěvky postrádající identifikaci pisatele (anonymy).
  8. Příspěvek je možné odmítnout, pokud
   a) text vykazuje znaky žalovatelnosti dle tiskového zákona, resp. obsahuje vulgarizmy, osobní urážky, hanobení státu, rasy, přesvědčení, náboženského vyznání apod.,
   b) text vykazuje komerční znaky – reklama, nabídky komerčních služeb a výrobků,
   c) se jedná o pozvánky a obecná sdělení, která nemají přímou vazbu na dění v Dobříši či s městem jinak nesouvisí.
  9. Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla.
  10. Redaktor je povinen každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, nebo jména, nebo dobré pověsti určité právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjádření. Vyjádření oslovené osoby se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části.
  11. Redaktor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez dalších reakcí) v jednom vydání DL.
  12. Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými právy a předem si nezajistí souhlas autora převzatých informací nebo neuvede zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.
  13. Redaktor má právo zařadit příspěvek do vhodné rubriky a zajistit grafické zpracování příspěvku.
  14. Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nejsou zveřejňovány jako příspěvky, mohou být přispěvatelem objednány k uveřejnění jako inzerce.
  15. Redaktor uveřejňuje autorské příspěvky a fotografie od občanů, kteří zveřejněním plně zodpovídají za jejich obsah. Zasláním příspěvku potvrzuje autor, že je držitelem autorských práv, které poskytuje vydavateli k uveřejnění ve zpravodaji nebo na webovém portálu.
  16. Redaktor nepřijímá příspěvky politických stran nebo hnutí; výjimkou jsou komunální volby, kdy je možnost využití předem daného rozsahu DL (½ strany) pro představení programu a kandidátek jednotlivých stran a hnutí, které kandidují v komunálních volbách v Dobříši. V těchto případech je třeba se obrátit na vydavatele DL a využít placenou inzerci.


  Článek 6

  Zkrácená pravidla pro zveřejňování příspěvků ve zpravodaji nebo na webovém portálu

  Příspěvek musí obsahovat:

  • nadpis (příp. podnadpis)
  • text příspěvku, který činí maximálně 2000 znaků včetně mezer ve zpravodaji (přihlíží se k obsahu sdělení, v závislosti na významu sdělení může být individuálně umožněn větší rozsah příspěvku; podle tiskového zákona mají členové zastupitelstva města právo na přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení – doporučená maximální délka je též 2000 znaků včetně mezer), resp. po dohodě s redakcí může být umožněn větší rozsah příspěvku, jde-li o webový portál,
  • jméno autora, příp. spoluautorů příspěvku
  • případně fotografie, grafika, které musejí být předány samostatně (nelze je vkládat do textového dokumentu), kdy se bude název souboru shodovat s nadpisem a následným očíslováním, které určuje pořadí důležitosti,
  • popis jednotlivých fotografií a jméno autora, příp. spoluautorů fotografií nebo uvedení zdroje.

  Upozornění na kulturní a společenské akce v kalendáři akcí na webovém portálu musí obsahovat:

  • název akce,
  • charakteristiku a krátký popis akce (např. koncert, akce pro děti, přednáška apod.),
  • termín, místo a hodinu konání (od–do),
  • vstupné (příp. předprodej),
  • identifikaci pořadatele,
  • webovou adresu, kde je možné získat další informace o předmětné akci.

  U příspěvků je vždy třeba uvést jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon na autora.

  Článek 7

  Závěrečné ustanovení

  1. Zrušují se pravidla schválena Zastupitelstvem města Dobříše dne 12. 11. 2020 usnesením č. 7/15/2020/ZM.
  2. Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Dobříše dne 8. 12. 022 usnesením č. 14/2/2022/ZM-II.
  3. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023.  Předchozí článekVánoce plné koled a vůně svařáku v Dobříši
  Další článekStatut dobříšského městského informačního zpravodaje – Dobříšské listy