NOVÝ SMĚR – BŘEZENZprávy z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. 2. 2024

Zastupitelstvo schválilo:
– kupní smlouvu na pozemek parc. č. 836/29 o výměře 96 m2 a parc. č. 836/30 o výměře 33 m2 v předneseném znění;
– záměr prodeje části pozemku parc. č. 836/1 v k. ú. Stará Huť o výměře 13 m2;
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-6001403/01 Stará Huť – v. v. NN č. p. 90 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035;
– smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6023005 mezi Obcí Stará Huť a ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035;
– rozpočtové opatření č. 1/2024 dle předneseného znění s tím, že se navyšují následující paragrafy: 4112 o 81 600 Kč v příjmové části; ve výdajové části par. 6112 o 480 tis. Kč a par. 6171 o 1 270 tis. Kč na nákup mechanizace;
– uzavření Smlouvy o dílo č. 841/TB/2024/001/DBAA na lokální opravy místních komunikací dle obdržené nabídky se společností Strabag a. s., IČ 60838744;
– pořízení mechanizace traktor Solis a sypač Simed podle předložených nabídek.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800112216,1/BVB/P na realizaci přeložky plynové přípojky pro budovu základní školy mezi Obcí Stará Huť a společností GasNet, s. r. o., IČ 27295567, kterou schválila rada obce.

Starosta seznámil s příkazní smlouvou mezi Obcí Stará Huť a Ing. Josefem Bártou na organizaci a vedení celého průběhu zadávacího řízení směřujícího k uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatel na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce Přístavba 2. stupně ZŠ Stará Huť. Tuto příkazní smlouvu bude schvalovat rada obce.

V diskusi starosta obce poděkoval za účast a pomoc s organizací obecního plesu a informoval o instalaci stanové haly, kam bude umístěna obecní technika; informoval o postupu přípravných prací na akci přístavba 2. stupně ZŠ – dne 7. 3. 2024 dojde k přerušení dodávky el. energie v lokalitě z důvodu rušení odběrných míst – od 11. 3. 2024 proběhne demolice budovy pošty a budovy bývalé družiny ZŠ, z tohoto důvodu bude uzavřen provoz v ulici U Školy; 18. 3. 2024 budou zahájeny práce na páteřní přípojce vody a kanalizace; dojde k úpravám v provozu v okolí školy – jednosměrný provoz. Dále starosta informoval o zhotovení nového osvětlení v učebně nad tělocvičnou z důvodu nevyhovujícího stavu a informoval, že od 1. 1. 2024 dochází v souvislosti s novelou školského zákona ke změnám pravidel při stanovení úplaty v MŠ a školních družinách zřizovaných obcí. Na základě této novely bude v těchto školách a školských zařízení nově stanovovat výše úplaty na školní rok 2024/2025 zřizovatel, a to do 30. 6. 2024. Dále informoval o zvažovaném zvýšení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2025.

Pan Klika – letos je 350 let od založení obce, malá účast obyvatel Staré Huti při akcích pořádaných Památníkem Karla Čapka.
Paní Morris – dotaz na výkop u parkoviště k Památníku Karla Čapka – z důvodu odvodnění.

Zápisy ze zasedání jsou zveřejněny na webových stránkách obce.


Den Země

Zveme vás na další z řady úklidových akcí pořádaných nejen u příležitosti Dne Země. Úklidová akce pod záštitou Obecního úřadu a za spolupráce Základní a mateřské školy ve Staré Huti proběhne v sobotu dne 23. března 2024 od 9 hod. Zveme všechny, kterým není jedno, jakým prostředím se necháme obklopovat, aby přišli vybaveni pracovními nebo gumovými rukavicemi. Pytle budou zajištěny. Sraz je před budovou školy.


Demolice

V souvislosti s připravovaným projektem přístavby budovy pro II. stupeň základní školy dojde k demolici dvojdomku čp. 186 a 187, tedy budov pošty a školní družiny.
Upozorňujeme v této souvislosti na průběžná omezení v této lokalitě. Od 11. března bude uzavřena ulice U Školy a U Potoka, nebude tedy možné průjezd kolem budovy školy. Doporučujeme využít parkoviště na návsi. Toto omezení bude trvat nejméně do 25. března. V této době dojde také k omezení provozu i v ulici U Potoka.


Poplatky za psa

Připomínáme, že do 31. 3. 2024 má být uhrazen poplatek za psa na tento rok.


Poděkování

Je mi velkou ctí a radostí, že mě byla věnována vzácná pozornost u příležitosti mého životního jubilea.
Nesčíslněkrát děkuji přítelkyním a přátelům, s nimiž jsem prožila chvíle v neformální, opravdu srdečné pospolitosti.
Moc si vážím osobního setkání s představiteli naší obce.
Dagmar Majzelová

Děkuji za krásná přání k mým 94 letům od Obce Stará Huť, SPOZ Stará Huť a Klubu důchodců Stará Huť. Velmi mě to potěšilo a ještě jednou všem moc děkuji.
Jahodová Josefa


Blahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci březnu 2024 dožívají paní Vlasta Wodniaková a Jana Ratajová a pan Karel Smetana.
Srdečně blahopřejeme.


Klub důchodců

Zveme vás na besedu a promítání cestovatelského videa pana Mgr. Petra Váni o Vietnamu a Kambodži ve čtvrtek 21. 3. 2024 od 14 hod. do klubovny obecního úřadu.

Klub důchodců pořádá 6. 4. 2024 zájezd na zámek Loučeň. Odjezd je v 8 hod. od kapličky. Cena pro členy klubu je 150 Kč, pro ostatní 250  Kč, děti 100 Kč.
Závazné přihlášky s poplatkem se přijímají do 3. 4. 2024 každý čtvrtek v klubovně obecního úřadu od 14 do 16 hod.Předchozí článekOdpady
Další článekPražská „S“ v Dobříši