Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníMěstský úřad Dobříš, zastoupený tajemníkem městského úřadu, vyhlásil v únoru výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent/ka na úseku vymáhání pohledávek a místních poplatků“.

Pracovní náplň:
– vymáhání pohledávek v rámci daňového řízení
– správa místních poplatků
– úzká spolupráce/zástup referentky spravující systém MESOH

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Dobříš
Platová třída: 9 (podle započitatelné praxe od 21 710 Kč do 31 820 Kč)
Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 30 % PT
Možný nástup: dle domluvy

Požadavky na uchazeče:
– občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
– fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
– plná svéprávnost
– bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)
– ovládá jednací jazyk

Kvalifikační předpoklad: vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou s povinností složit zkoušku odborné způsobilosti do 18 měsíců

Další požadavky:
– znalost legislativy na úseku správy daní a poplatků
– schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
– vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
– komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu
– flexibilita a spolehlivost
– pečlivost a systematičnost
– pokročilá znalost práce na PC
– praxe ve státní správě či samosprávě, zejména zkušenosti s vymáháním pohledávek výhodou
– zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění výhodou
– ochota se dále vzdělávat

Více informací naleznete na webu města pod záložkou Občan a úřad – Městský úřad – Volná pracovní místa (nabídka práce).

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 4. 3. 2024 do 13.00, na adresu:
Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Uzavřenou obálku označte heslem: „VŘ – referent vymáhání pohledávek“.

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady pro výkon práce, budou pozváni na ústní pohovor, o jehož konání budou informováni e-mailem nebo telefonicky.

Bližší informace poskytne Ing. Šárka Tomášková, vedoucí finančního odboru, na tel. 318 533 340 nebo e-mailu tomaskova@mestodobris.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Jan Horník,
tajemník městského úřaduPředchozí článekSvoz odpadůze zahrad
Další článekMěsto Dobříš vyhlašuje konkurzy na pozice ředitelů svých škol