Město Dobříš má nový tržní řádDne 1. 8. 2020 nabyl účinnosti nový tržní řád města Dobříše – jedná se o nařízení města č. 3/2020, které schválila rada města na své schůzi konané dne 14. 7. 2020 na základě zmocnění uvedené v živnostenském zákoně. Nový tržní řád obsahuje řadu inovací. Jsou v něm zapracovány nové legislativní změny upravující vydání tržního řádu, nově je regulován provoz restauračních předzahrádek, jsou stanovena i jednotná pravidla pro tzv. předsunutá prodejní místa u kamenných provozoven.

Předzahrádky lze provozovat na celém území města Dobříše, mohou být provozovány v období od 1. 4. do 31. 10. v čase od 6.00 do 22.00 (do této doby se započítává i doba nezbytného úklidu). Na základě připomínek veřejnosti tuto problematiku rada města znovu projednávala dne 27. 8. 2020 a vydala tržní řád s dílčími úpravami nový. Provoz restauračních předzahrádek bude povolen po celý rok. Došlo i k úpravě doby, po kterou mohou být předzahrádky otevřeny – nejdříve od 8.00 a nejpozději do 22.00 od neděle do čtvrtka a v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých bezprostředně následuje den pracovního klidu, nejpozději do 24.00 (samozřejmě za podmínky, že nebude rušen noční klid, nejde-li o výjimečné akce stanovené v obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, o veřejném pořádku ve městě Dobříši). Změny (nové nařízení města č. 4/2020) budou účinné od 11. 9. 2020 – sledujte proto, prosím, úřední desku.

Regulaci prodejní doby restauračních zahrádek dosud právní předpis města neřešil, i když zákonné zmocnění toto umožňuje. Po zkušenostech s provozem restauračních zahrádek v obytných částech města, zejména po stížnostech občanů bydlících v těchto lokalitách na obtěžování hlukem z restauračních zahrádek v letních měsících, bylo sice přistoupeno k omezení provozní doby, ale tak, aby nedošlo k úplnému útlumu večerního a nočního života ve městě ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu.
Připomínáme, že k umístění předzahrádky na místní komunikaci (např. na chodníku) je nutné povolení zvláštního užívání místní komunikace, které vydává silniční správní úřad (odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš). Stejně tak je nezbytné, pokud má být předzahrádka umístěna na pozemku ve vlastnictví města, předem podat žádost o povolení užívání pozemku (na webu a na úřadě jsou dostupné připravené formuláře).
Předsunutá prodejní místa jsou zřizována na veřejném prostranství v těsné blízkosti, nebo přímo před vlastní provozovnou, a to v souladu s provozní dobou dané provozovny. Podmínky pro provoz prodejního místa jsou takové, že musí být zajištěn průchod v šíři min. 1,5 m a vystavené zboží může být umístěno podél zdi objektu provozovny v maximální šíři 1 m od zdi provozovny do maximální výše 2 m od povrchu země.

I nadále platí zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Ten se však bohužel nevztahuje například na obchodní zástupce dodavatelů energií, neboť dodávka energií je regulována zvláštním zákonem, není živností – zde si občané musejí sami dávat pozor, aby nekalým praktikám některých dodavatelů energií nenaletěli.

Celé znění tržního řádu je dostupné na internetové stránce města www.mestodobris.cz v sekci „Občan“ – „Vyhlášky a nařízení“ – „Nařízení města Dobříše“ – „Nařízení města č. 4/2020“ a k nahlédnutí na služebně Městské policie Dobříš (Mírové náměstí 230).

Porušování tržního řádu, stejně jako ostatních právních předpisů města, kontroluje Městská policie Dobříš. Za přestupek může být udělena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Naděžda Mašková, vedoucí odboru obecní
živnostenský úřad, a Jan Horník, tajemník úřaduPředchozí článekBudovu bývalého kina čeká demolice
Další článekVelká rekonstrukce Pražské ulice v Dobříši je podepsána