Denní stacionář Pečovatelské služby města Dobříše v roce 2022V roce 2022 má město Dobříš v plánu investovat 7 100 000 Kč vč. DPH do výstavby nové sociální služby denního stacionáře, který se bude nacházet v přízemí budovy Domu s pečovatelskou službou města Dobříše v ulici Dukelských hrdinů čp. 443.

Součástí stavebních prací bude i přístavba zimní zahrady do dvora DPS a stavební úpravy na úpravu vnitřního dvora.
Na výše uvedené stavební práce je přislíbena dotace ze 7. výzvy MAS Brdy–Vltava: IROP – Sociální infrastruktura II, ve výši 3 137 850 Kč.

Plánovaná výstavba denního stacionáře by měla probíhat v období 02/2022–08/2022
Z analýzy dostupných sociálních služeb, která proběhla v rámci podání žádosti o dotaci na výstavbu denního stacionáře, vyplynulo, že podobná sociální služba se v blízkém okolí nevyskytuje a pro cílovou skupinu je potřebná.
Díky zavedení nové sociální služby nebudou muset klienti z cílové skupiny jezdit do vzdálených míst. Dojíždění je časově, finančně i organizačně náročné pro osoby se sníženou soběstačností i pro osoby pečující.

Nový denní stacionář v Dobříši bude sloužit lidem od 26 let
Sociální služba bude změřena na cílovou skupinu osob od 26 let (horní věková hranice není stanovena). Jedná se o osoby se sníženou soběstačností v základních životních schopnostech a dovednostech, a to z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění neinfekčního charakteru. Další cílovou skupinu budou tvořit osoby se sníženou orientací (s lehčími formami demence). Okruh osob bude vymezen pozitivně – není specificky stanoveno, pro koho služba není určená. Žádost uživatele bude posuzována vždy individuálně v rámci vstupního sociálního šetření a s ohledem na schopnost zájemce zapojit se do kolektivu ostatních uživatelů.

Julie Peterková,
odbor místního rozvoje


Jak bude denní stacionář fungovat, upřesňuje ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše paní Mgr. Lucie Přádová:

Jak jsou prostory denního stacionáře navrženy a jak v nich počítáte s Klubem důchodců, který v těchto místech fungoval do současné doby?
Prostory stacionáře jsou navrženy multifunkčně, tak aby bylo možné je v odpoledních a večerních hodinách využít také k pořádání komorních společenských akcí a programů pro seniory – vernisáže ve spolupráci s místními výtvarníky, komorní koncerty amatérských hudebních těles (mládežnická hudební uskupení atd.), promítání filmů a dokumentů, společná setkání seniorů při příležitosti oslav tradičních svátků (Vánoce, Velikonoce, …), spolupráce s dobříšskou městskou knihovnou (pravidelná návštěva knihovníka u obyvatel DPS – ukázka vybraných knih, četba, zprostředkování jejich zapůjčení).
Co se týče Klubu seniorů, předpokládáme, že po stavebních úpravách prostor navážeme na předchozí dlouholetou spolupráci a nabídneme klubu možnost nadále se v naší budově pravidelně scházet, tak aby činnost stacionáře i klubu mohly vedle sebe nerušeně fungovat.

Budou mít občané Dobříše a ORP přednost před uchazeči ze vzdálenějších lokalit? A budou mít lidé žijící mimo ORP možnost dobříšský denní stacionář využít?
Občané z ORP Dobříš budou mít před klienty ze vzdálenějších lokalit přednost, ale i klienti z dalších míst budou mít možnost služeb stacionáře využít, budou-li spadat do cílové skupiny a budou-li ve stacionáři volná místa.

Okamžitá kapacita zařízení je navržena pro 6 osob – mohou zde být současně?
Služba bude ale v praxi využívaná větším počtem klientů – z dosavadních zkušeností víme, že klienti nejčastěji navštěvují stacionář cca 2–3 dny v týdnu. Bude tedy možné uspokojit více zájemců o službu, kteří se zde mohou prostřídat.

Jak plánujete samotný každodenní provoz denního stacionáře?
Provozní doba stacionáře bude od 7.00 do 15.30 hod. s možností prodloužené provozní doby po domluvě.

Bude služba finančně dostupná? Bude případně možné žádat nějakou finanční podporu?
Je plánováno, že úhrada za poskytování základních sociálních služeb a úkonů bude stanovena dle našeho současného ceníku, tedy 100 Kč / 1 hodina skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí dle spotřebovaného času.

Ve stacionáři budou poskytovány tyto základní služby:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• Poskytnutí stravy
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Sociálně terapeutické činnosti
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále všichni klienti denního stacionáře využijí v průběhu pobytu tyto základní služby:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• sociálně terapeutické činnosti ve formě aktivizačního programu, kondiční cvičení, trénování paměti – 1 hodina dopoledne, 1 hodina odpoledne v ceně 100 Kč / 1 hodina
Tzn. každý klient za den pobytu ve stacionáři zaplatí paušálně 200 Kč (pokud tam stráví dopoledne i odpoledne) a dále pak dle reálně využitých úkonů pečovatelské služby (někdo více, někdo méně, dle míry soběstačnosti).

Klienti mají možnost na úhradu služby použít příspěvek na péči – žádají o něj na úřadu práce a dle potřebné míry pomoci v běžných denních činnostech je jim přidělena adekvátní výše příspěvku (4. stupně – 880 Kč, 4 400 Kč, 12 800 Kč, 19 200 Kč dle míry snížené soběstačnosti).

Plánujete nějak finančně zvýhodnit klienty, kteří budou využívat stacionář nepřetržitě?
Zatím nepočítáme s tím, že by byli tito klienti nějak finančně zvýhodněni. Ze zkušenosti z jiných podobných zařízení víme, že seniorů, kteří by opravdu navštěvovali stacionář pravidelně každý všední den, nebývá mnoho. Častější je docházka 2–3 dny v týdnu.

Bude rozhodování o zařazení žadatelů do denního stacionáře plně v kompetenci vaší pečovatelské služby?
O zařazení nového klienta bude rozhodovat standardně sociální pracovník stacionáře na základě sociálního šetření a příslušnosti k cílové skupině. Samozřejmě budeme spolupracovat se sociálním odborem města Dobříše a reagovat na případná doporučení z jeho strany.

Evidujete již nyní nějakou poptávku ohledně umístění klientů?
Co se týče poptávky ze strany klientů ohledně umístění ve stacionáři, zatím samozřejmě nemáme žádný konkrétní seznam uchazečů.
Služba bude reálně spuštěná zhruba za rok, a to je ještě relativně dlouhá doba. S klienty ale o chystaném stacionáři příležitostně mluvíme a od několika z nich již máme zpětnou vazbu, že by to pro ně byla dobrá varianta. Věříme, že služba osloví i některé zájemce mimo současný okruh klientů pečovatelské služby.

Jak bude denní stacionář v Dobříši vybaven?
Většina programu se bude odehrávat v hlavním prostoru – denní místnosti, která bude vybavena projektorem + projekčním plátnem a čtyřmi polohovacími křesly, ve kterých si budou klienti moci v průběhu dne dle potřeby odpočinout. Součástí denní místnosti bude také pracovní kout oddělený od hlavního prostoru nábytkovou stěnou (knihovnou) a vybavený stolem se dvěma pracovními místy a dvěma počítači. S denní místností bude přímo spojená malá jídelna s kuchyňským koutem, který bude vybaven veškerým příslušenstvím sloužícím k uchovávání a servírování dovážených obědů a mytí transportních boxů, lednicí i myčkou na nádobí. K terapeutickým účelům zde bude také k dispozici varná deska i pečící a mikrovlnná trouba.
Na denní místnost bude navazovat přístavba (relaxační zóna), která je s venkovním prostorem spojená bezbariérovým nájezdem. Zde bude umístěna pohovka, konferenční stolek a vyklápěcí televizor. Přístavba bude prosklenou stěnou opticky propojena s venkovním prostorem ve vnitrobloku budovy.
V denní části stacionáře se bude nacházet také šatna a jedno bezbariérové WC pro klienty a zázemí pro personál (kancelář, sociální zařízení, sklad).
Součástí stacionáře bude rovněž odpočinková místnost s bezbariérovým sociálním zařízením oddělená od hlavních prostor chodbou a vybavená kamerou z důvodu bezpečnosti klientů. Odpočinková místnost bude disponovat 4 lůžky a jsou zde navrženy také uzamykatelné skříňky na osobní věci klientů.

Jaké další služby máte v plánu klientům v rámci denního stacionáře nabízet?
V hlavním prostoru budou probíhat sociálně terapeutické a aktivizační činnosti v dopoledním i odpoledním bloku, sem patří například výtvarné činnosti, ruční práce a jiné kreativní aktivity, společné pečení a vaření, čtení, trénink paměti, muzikoterapie, společné zpívání, pohybová terapie – kondiční cvičení, jemná jóga, ale i promítání filmů, další aktivity s dobrovolníky – vyprávění, hraní her apod.
Odpočinková místnost bude sloužit k delšímu odpočinku po obědě a bude vybavena lůžky a závěsy, tak aby klienti měli opravdu soukromí a klid.
Na přístavbu s relaxační zónou bude navazovat samostatná venkovní plocha s posezením a upravenou zelení.

Zpracovala DH


Reklama

Předchozí článekMilostivé léto
Další článekNabídka cvičení, kurzů a dalších aktivit pro seniory z dobříšských organizací