Zprávy z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce

Zdroj foto: Pixabay


Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:

– záměr prodeje části pozemku parc.č. 835/1 o výměře 33 m2;
– koupi části pozemku parc. č. 924 o výměře 261 m2 spolu s objektem čekárenského přístřešku, včetně technických podmínek prodeje a závazků dle dopisu Správy železnic, státní organizace, ze dne 27. července 2020;
– realizaci úpravy povrchu komunikace od křižovatky s ulicí Ladislava Malého k č.p. 116 a 136 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo se společností Strabag a.s. Praha, IČ: 60838744;
– darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte, mezi Obcí Stará Huť a rodiči narozených dětí;
– rozpočtové opatření č. 5/2020 v předneseném znění;

V rámci diskuse starosta oobce informoval o harmonogramu instalace sirény na tělocvičnu základní školy; dále informoval o navýšení cen za svozové známky TKO firmy Dokas s.r.o. Dobříš na rok 2021 o 20 %. V informaci o pokračující výstavbě Mateřské školy sdělil, že byly zatím navýšeny náklady na výstavbu o 1 000 000 Kč z důvodu víceprací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu. V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele gastro vybavení, a výběrové řízení na vnitřní vybavení MŠ. Informoval i o pokračující výstavbě nových šaten TJ Stará Huť, tam byly zatím náklady navýšeny o 200 000 Kč;

Pan Klika upozornil na zvýšený provoz v okolí mateřské školy a nebezpečné přecházení dětí přes komunikaci u č.p. 137;
Paní Slačíková se dotázala na důvod stažení bodu Změna č. 2 Územního plánu Stará Huť z programu zasedání; starosta zdůvodnil tím, že návrh na změnu a doplnění změny č. 2 Územního plánu byl doručen na poslední chvíli, kdy nebylo dostatek času obdržené návrhy projednat;
Pan Kryml vznesl dotaz na proschlé stromy na ulici u jeho nemovitosti; starosta odpověděl, že již byl poptán dendrolog na vypracování znaleckého posudku na tyto stromy;
Pan Milfait navrhuje v ulici Sportovní instalovat dopravní značky s omezením rychlosti na 30km/hod. z důvodu většího pohybu dětí při sportovních akcích na hřišti. Dále se dotazoval, zda má Obec Stará Huť vyhlášku ohledně pořádání ohňostrojů;
Pan Lakomý se dotazoval, zda obec již jednala ve věci posílení tlaku vody v lokalitě Nad Strží; odpověď starosty, že obec obdržela prostřednictvím VHS Dobříš nabídku dodávky a montáže vystrojení ATS Stará Huť. V současné době se hledá vhodný pozemek ve vlastnictví obce na umístění ATS. Dále vznesl dotaz, zda je možné pořídit odklápěcí kontejnery na papír;
Pan Němec dotaz na oprávnění zaplocení pozemku v lokalitě Nad Strží v místě dle územního plánu jako zemědělská plocha;
Paní Rombová měla dotaz, co je obsahem změny č. 2 územního plánu;
Paní Hanušová podala žádost o umístění dopravního zrcadla u výjezdu na komunikaci od pumpy u bývalé České hospody.

Reklama

Předchozí článekVzpomínka na hrdinu Josefa Balabána z Dobříše
Další článekVítání občánků ve Staré Huti