V polovině února jednalo zastupitelstvo městaDne 18. 2. 2021 se konalo 17. zasedání Zastupitelstva města Dobříše. Z důvodu omezení daných nouzovým stavem se část zastupitelů sešla v kulturním domě a část se připojila formou videokonference, stejně jako občané. Hlavní body programu byly tyto:

1. Zprávy z výborů

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu z jednání finančního výboru, kterou stručně představil p. Adam Böhm, a zprávu z jednání redakčního výboru, kterou představila paní Romana Bodorová.

2. Rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelé schválili rozpočtové opatření, kterým se upravují částky rozpočtu loňského roku podle přesných dotačních toků. Jedná se především o odečet příjmů k projektu modernizace sportovní haly, kde poskytovatel dotace zatím neproplatil zbývající částku ve výši 361 tis. Kč. Zároveň zastupitelé vzali na vědomí přehledy o plnění příjmů a výdajů za rok 2020. Hospodaření skončilo přebytkem 7,2 mil. Kč, kdy příjmy byly naplněny ve výši 103 % na částku 266 mil. Kč a výdaje byly čerpány ve výši 95 %, tj. 259 mil. Kč.

3. Rozpočet města na rok 2021

Návrh rozpočtu na letošní rok byl schválen. Skončilo tak období rozpočtového provizoria. Rozpočet na rok 2021 předpokládá příjmy ve výši 227,409 mil. Kč a výdaje 280,435 mil. Kč. Saldo příjmů a výdajů činí 53,026 mil. Kč. To bude pokryto čerpáním úvěru ve výši 44 mil. Kč a zapojením části zůstatku na běžných účtech ke konci minulého roku ve výši 19,49 mil. Kč. Splátky úvěru budou činit 10,464 mil. Kč. Čerpání úvěru se předpokládá u následujících projektů: revitalizace Mírového náměstí ve spojení s rekonstrukcí Pražské ul.: 19 mil. Kč; rekonstrukce ul. Březová: 10 mil. Kč; přestavba ubytovny Větrník: 6,9 mil. Kč; zahájení rekonstrukce nám. Komenského: 7,6 mil. Kč.

4. Dotace na sport, kulturu, vzdělávání a volný čas

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu dotační komise, která vypracovala návrhy na rozdělení částky 3 mil. Kč, která byla letos pro dotační řízení vyčleněna. Komise obdržela celkem 52 žádostí do 4 programů: a) sport a tělovýchova, b) kultura a umění, c) výchova a vzdělávání a d) volný čas zaměřený zejména na prevenci kriminality a protidrogové aktivity. Zastupitelé schválili poskytnutí programových dotací nad 50 tis. Kč a také řadu dotací zamítli z důvodu omezených finančních možností nebo nedosažení plného počtu bodů. Podrobnosti naleznete v článku místostarostky a předsedkyně komise pro dotační řízení Dagmar Mášové.

5. Nový jednací řád

Zastupitelé schválili nový jednací řád zastupitelstva města. Mezi hlavní změny patří možnost účasti formou videokonference pro zastupitele, hosty i občany. Novinkou je také pořízení videozáznamu. Ten sice bylo možné sledovat i z předchozích jednání, ale pouze on-line v době konání zastupitelstva. Nově je záznam dostupný i po skončení jednání na YouTube (lze se na něj dostat přes odkaz na stránkách města), a to po dobu funkčního období zastupitelstva. V zápise bude nejen informace, jakým počtem hlasů byl návrh schválen či zamítnut, ale nově bude zápis obsahovat i to, jak který zastupitel v konkrétním návrhu hlasoval.

6. Program rozvoje města Dobříše 2021–2028

Město má schválený program rozvoje města Dobříše na následujících 7 let. Jedná se o strategický dokument, který městu umožní plánovat změny v delším časovém období. Na dokumentu se podílela řada zastupitelů, občanů, a především pracovníků Místní akční skupiny Brdy–Vltava.
Program odpovídá doporučené metodice Ministerstva pro místní rozvoj. Dokument obsahuje vedle analytické části i vizi města a strategické cíle, kterých chceme společně dosáhnout. Součástí schváleného dokumentu je i akční plán na rok 2021, který obsahuje hlavní projekty pro letošní rok a zásobník projektů na další roky.

7. Prodeje a směny pozemků

Zastupitelé schválili budoucí prodej části pozemků p. č. 1096/154, o výměře 5,23 m2, a p. č. 1096/21, o výměře 26,02 m2, v k. ú. Dobříš. Kupujícím je Společenství vlastníků pro domy čp. 1026 a 1027. Předmětem prodeje jsou části pozemků dotčených zastavěnou plochou balkonů/lodžií ohraničené průměty vnějších líců vodorovných konstrukcí balkonů v budovách čp. 1026 a 1027 do vodorovné roviny pozemků.

Zastupitelé také schválili uzavření směnné smlouvy, plánovací smlouvy a budoucí darovací smlouvy v souvislosti s rekonstrukcí ulice Březová. Předmětem je směna nově vznikajícího pozemku p. č. 1400/137 (ostatní plocha/zeleň) o výměře 22 m2 oddělovaného z pozemku p. č. 1400/26 ve vlastnictví města za nově vznikající pozemek p. č. 1421/46 (ostatní plocha/ostatní komunikace) o výměře 10 m2 oddělovaného z pozemku p. č. 1421/19. Směna pozemku je nezbytná pro plánovanou výstavbu chodníku a rozšíření ulice Březová a s tím související narovnání majetkoprávních vztahů.

8. Žádost o převod pozemku V Lipkách

Pro uvažované vybudování chodníku v ulici V Lipkách mezi novým obchodním centrem Billa a sportovní halou je nezbytné zajistit pozemky, na kterých by stavba chodníku mohla vzniknout. Jeden z pozemků, p. č. 770/12, o výměře 564 m2, je ve vlastnictví Středočeského kraje. Krajská správa a údržba silnic, která má daný pozemek ve správě, doporučila městu podat žádost o bezúplatný převod. Tuto žádost zastupitelé jednohlasně schválili.

9. Projednání žádosti na projekt gymnastického sálu

Zastupitelé se také zabývali žádostí Gymnastiky Dobříš o dotaci na dokončení projektové dokumentace ve výši 200 tis. Kč a podání žádosti o dotaci na výstavbu nového gymnastického sálu v předpokládané hodnotě 33 mil. Kč, kde o významnou část, 23,1 mil. Kč, by bylo možné požádat Národní sportovní agenturu formou dotace. I s dotací od NSA by na město zbývalo k financování téměř 10 mil. Kč. Zastupitelé se seznámili s argumenty předsedkyně výboru paní Jitky Holcové. Žádné z navržených usnesení však nezískalo potřebný počet hlasů. V tomto bodě nebylo schváleno žádné usnesení.

Pavel Svoboda, starostaPředchozí článekProjekty a strategie města nejen do roku 2021
Další článekMěstská policie Dobříš a rok s covidem