Projekty a strategie města nejen do roku 2021Hlavním tématem únorového vydání Dobříšských listů byly projekty a strategie. Ráda bych v této souvislosti ještě i tady vyzdvihla právě oblast strategického plánování, resp. strategického řízení, které našemu městu chybí.

Strategické řízení považuji za jednu z nejdůležitějších oblastí ve vztahu k řízení města, neboť je zaměřené na dlouhodobé plánování a směřování města jako celku. Zásadní pro strategické řízení je nadefinování cílů a stanovení způsobu jejich dosažení. Toto je důležité zejména pro kontinuální rozvoj města a pro efektivní využívání finančních i lidských zdrojů. Zde je třeba konstatovat, že i strategické řízení je ovlivněno politickým rozhodováním. Nicméně s ohledem na charakter strategického řízení považuji za nezbytné, aby cíle byly diskutovány napříč politickým spektrem a zároveň aby byly představovány a průběžně konzultovány s veřejností.
Klíčové je následné „provázání“ strategického a finančního plánování. A právě zde má město Dobříš dle mého uvážení rezervy.

Je samozřejmé, že sestavování rozpočtu na daný rok musí reflektovat mnohé skutečnosti (tok peněžních příjmů a výdajů, tvorbu fondů, alokaci prostředků z těchto fondů a jejich využívání). Právě „provázanost“ tvorby rozpočtu a strategického plánování umožní městu efektivně využívat nabízené dotace. Díky strategii určí město své priority v oblasti rozvoje, na jejichž základě zpracuje potřebnou dokumentaci pro následné získání dotačních zdrojů. Existence strategického plánu je rovněž v řadě případů podmínkou pro přidělení dotace. Domnívám se, že ve využívání dotací by naše město mohlo být efektivnější. K tomu je však nezbytné zaobírat se strategickým plánováním a být tak připraven na dotační výzvy, tak aby získávání dotací bylo koncepční a úspěšné. Doufám, že v této oblasti město Dobříš učiní kroky ke zlepšení.

Jindřiška Romba, zastupitelka města Dobříš


Reakce na článek Jindřišky Romba

Ve všem výše uvedeném s kolegyní zastupitelkou souhlasím. Plánovat na delší čas než jedno volební období je velmi důležité. V průběhu roku 2020 vznikal Program rozvoje města 2021–2028, tedy na následujících 7 let. Dokument, schválený zastupitelstvem v únoru, obsahuje základní východiska stejně jako dlouhodobou vizi a cíle, kterých chceme v tomto delším období společně dosáhnout. Pro letošní rok akční plán zahrnuje 14 strategických aktivit, které reagují na vytyčené strategické cíle. V zásobníku projektů i tak zbývá 80 nápadů, na jejichž realizaci bychom potřebovali přes půl miliardy korun. To nelze za rok ani za 4 roky zvládnout. V delším období, s připravenými projekty na případné dotace, máme mnohem větší šanci větší část těchto projektů realizovat. Se schváleným programem rozvoje budeme dále pracovat nejen v rámci zastupitelů, ale i diskusemi s občany. Nejméně jednou ročně zhodnotíme, zda jdeme po cestě k našim cílům, a zároveň budeme ze zásobníku vybírat projekty k realizaci v dalším roce. Program rozvoje do r. 2028 i zásobník projektů najdete na webu města.

Pavel Svoboda, starostaPředchozí článekDotační řízení města Dobříše pro rok 2021
Další článekV polovině února jednalo zastupitelstvo města