Stručné informace z 23. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání se uskutečnilo 13. září 2018 v KD Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: Radek Vystyd, MPA, pozdější příchod ohlásili: Ing. Karel Vítek, CSc., Mgr. Jaroslav Melša a Mgr. Adam Böhm. Dřívější odchod ohlásili: RNDr. Jiří Kastner a Ing. Marek Vávra.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 9. 2018

ZM uložilo radě města, jako jedinému společníku v působnosti valné hromady společnosti Dokas Dobříš, IČ 25144251, se sídlem Na Chmelnici 455, Dobříš, revokovat usnesení 18/18/2018/RM ze dne 4. 9. 2018, týkající se zaslání výpovědi veškerých smluvních vztahů o zajišťování nakládání s odpady obcím, mimo ORP Dobříš.
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 9. 2018.

Rozpočtové opatření č. 5/2018, vč. přehledu o plnění rozpočtu k 31. 8. 2018

ZM schválilo rozšíření návrhu rozpočtového opatření č. 5/2018 o navýšení výdajů ORG 206 o vícepráce na projektu rozšíření kapacity 5. MŠ na částku 1 963 225,29 Kč.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 8. 2018.

Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019–2021

ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019–2021.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků parc. č. st. 318 a st. 319 v k.ú. Dobříš (Rochoty) z plochy ZS – zeleň sídelní – soukromá a vyhrazená – na plochy SV – smíšené obytné – venkovské

ZM schválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna využití pozemků parc. č. st. 318 a st. 319 v k.ú. Dobříš z plochy ZS – zeleň sídelní – soukromá a vyhrazená – na plochy SV – smíšené obytné – venkovské. Tato změna bude projednána ve změně č. 3 územního plánu.

Návrh na pořízení změny územního plánu v lokalitě Svatá Anna – změna využití pozemků parc. č. 1015/21, 1015/25, 1015/28 v k.ú. Dobříš z plochy NS – smíšené nezastavěného území – na plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl, a pozemků parc. č. 1015/24, 1015/20 z NL – lesní plochy – na plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl

ZM neschválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna využití pozemků parc. č. 1015/21, 1015/25, 1015/28 v k.ú. Dobříš z plochy NS – smíšené nezastavěného území – na plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl, a pozemků parc. č. 1015/24, 1015/20 z NL – lesní plochy – na plochy VL – výroba a skladování – lehký průmysl. Tato změna bude projednána ve změně č. 3 územního plánu.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků parc. č. 1033/31, 852/20, 897/3 a 2526/3 v k.ú. Dobříš na zahrádkové osady

ZM schválilo hlasování po jednotlivých lokalitách.
ZM revokovalo usnesení č. 4/20/2017/ZM ze dne 29. 5. 2017, kterými neschválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna využití pozemků parc. č. 1033/31.
Návrh nebyl schválen.
ZM revokovalo usnesení č. 24/22/2017/ZM ze dne 12. 9. 2017, kterými neschválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna využití pozemků 852/20, 897/3 a 2526/3 v k.ú. a obci Dobříš na zahrádkové osady.
Návrh nebyl schválen.

Návrh obecně závazných vyhlášek odpadového hospodářství

Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, vyzval paní Ing. Alenu Harmanovou, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, aby uvedla předkládaný bod.
Připravené obecně závazné vyhlášky v problematice odpadů, zpracované odborem výstavby a životního prostředí ve spolupráci se společností Dokas Dobříš, Vodohospodářskou společností, společností Eko-kom a komisí pro oblast ekologie, o nichž bylo již hovořeno také na minulém veřejném zasedání zastupitelstva, zásadně řeší tyto otázky:
– pytlový svoz tříděných odpadů, přecházející příští rok po obdržení dotace na svoz nádobový (pro rodinné domy, dle přílohy č. 2 vyhlášky)
– třídění kovů spolu s tetrapaky
– třídění skla do jedné nádoby (zrušení sběru bílého a barevného skla zvlášť)
– sběr jedlých olejů
– svoz bioodpadu zatím řešen nebude
– zrušení 3 kontejnerových hnízd (ul. Příkopy – Prokopova zahrada, Dubinské Kaštánky a Sv. Anna)
– zrušení týdenního svozu TKO (popelnic od rodinných domů), navýšení poplatku za 14denní svoz, pytlový svoz tříděného odpadu každé komodity 1× za měsíc dle navrženého harmonogramu společnosti Dokas
– platnost od 1. 1. 2019, s tím spojené změny ve vyhlášce o poplatku

Propagace nového systému se připravuje spolu s výše uvedenými společnostmi. Předpokladem je leták se všemi informacemi a pravidly, vložený do Dobříšských listů a distribuovaný do domácností spolu s pytli. Počítáme s další propagací, zejména během 1. poloviny příštího roku sérií článků o jednotlivých částech problematiky (plánováno i v Eko-komu).

ZM neschválilo úpravu návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš, v příloze č. 1 vyškrtnout u „litráže“ 66 l hvězdičku a komentář k této hvězdičce.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad.
ZM uložilo Radě města Dobříše v působnosti valné hromady, aby požadovala po jednateli společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., konkrétní vyčíslení finančních dopadů těchto obecně závazných vyhlášek a připravila dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění nakládání s druhotnými surovinami.

Informace o možnosti podání žádosti o dotaci na připravovanou akci – Budova knihovny se spolkovou činností v Dobříši

ZM vzalo na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace do 61. výzvy OPŽP s maximálním možným termínem do 31. 10. 2019. a uložilo radě města podat žádost o poskytnutí této dotace.

Seznámení se zápisem z jednání dětského zastupitelstva ze dne 22. 6. 2018

a) Informace
b) Vyjádření Městské knihovny Dobříš
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání dětského zastupitelstva konaného dne 22. 6. 2018 v Kulturním středisku Dobříš.
ZM projednalo stanovisko Městské knihovny Dobříš k průběhu dětského zastupitelstva ze dne 22. 6. 2018.

Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 1086/34 v k.ú. Dobříš, lokalita ulice Čs. armády

ZM schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1086/34, zahrada o celkové výměře 206 m2 v k.ú. a obci Dobříš, po oddělení části pozemku, který bude průchozí pro pěší mezi ulicí Přemyslova a Čs. armády.

Zdroj: zápis ZM, red. kráceno.

Celý zápis ze ZM Dobříše naleznete na webových stránkách města www.mestodobris.cz.

Reklama

Předchozí článekJe nemravný jednací řád zastupitelstva města nebo jednání starosty?
Další článekCena města Dobříše byla letos předána třem laureátům