Je nemravný jednací řád zastupitelstva města nebo jednání starosty?Dne 13. září se konalo 32. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, poslední v tomto volebním období. V rámci projednání návrhu obecně závazných vyhlášek odpadového hospodářství jsem se k tomuto důležitému bodu jednání chtěla jako řadový občan vyjádřit a hlásila jsem se o slovo opakovaným zvedáním ruky. Starosta toto zaregistroval a po nějakém čase mi dal na vědomí, že se nemusím hlásit, že o mně ví. Rozprava začala příspěvky zastupitelů, kteří mají v rozpravě přednost před občany. Rozprava zastupitelů trvala 28 minut. Poté jeden ze zastupitelů požádal o ukončení rozpravy, což starosta nechal obratem odhlasovat a následně mi sdělil, že už se nemohu vyjádřit, protože rozprava byla ukončena. Přestože jsem starostu ihned upozornila, že jedná v rozporu se zákonem o obcích, sdělil mi, že takto jednací řád upravuje podrobnosti jednání zastupitelstva a o ukončení diskuse se hlasuje bez rozpravy okamžitě. Na to jsem namítla, že jednací řád není nadřazený zákonu, to však starosta nepřipustil. Stanovisko ministerstva vnitra je však jednoznačné: Z ústavního rozměru práv občana obce předně vyplývá, že právo vyjádřit stanovisko k projednávané věci na zasedání zastupitelstva obce je dáno přímo zákonem. Z dikce ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) vyplývá, že občanovi obce musí být dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané, tzn. musí ji mít dříve, než je přijato příslušné usnesení, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena (zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“). Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení). Zastupitelstvo obce má tedy povinnost umožnit občanovi obce adekvátní a účinnou realizaci tohoto práva. Opačný výklad by byl zcela zjevně v rozporu s účelem tohoto práva, neboť by činil jeho existenci závislou na (ne)aktivitě orgánu, vůči kterému toto právo směřuje – právu občana obce.
Jana Vlnasová

Poznámka redakce: Paní Vlnasové byla nabídnuta možnost vyjádřit se k danému tématu v závěrečné diskuzi (viz zápis ze ZM Dobříše).

Návrh usnesení: Mgr. Jaroslav Melša
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje ukončení diskuze k tomuto bodu.
Výsledek hlasování: celkem 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM.
Usnesení č. 14/32/2018/ZM – Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje ukončení diskuze k tomuto bodu.

Z řad občanů paní Bc. Jana Vlnasová sdělila, že chtěla k tomuto bodu vyjádřit svůj komentář a nebylo jí to umožněno. Starosta města informoval, že dle jednacího řádu zastupitelstva se o návrhu na ukončení diskuze hlasuje bez rozpravy, dále diskutovat k danému bodu samozřejmě lze, ale až v rámci všeobecné diskuze.

Reklama

Předchozí článekPytlový svoz tříděného odpadu je skutečností
Další článekStručné informace z 23. zasedání Zastupitelstva města Dobříše