Představujeme vám Městský úřad Dobříš – odbor správních agendMilí občané,
v minulých číslech Dobříšských listů jsme vám představili už celkem šest odborů Městského úřadu Dobříš. Po prázdninách v tomto našem seriálu pokračujeme. Tentokrát jsme se zaměřili na odbor správních agend, který vede již 7 let Ing. Bc. Zdeněk Černohorský, DiS.

Na odboru správních agend městského úřadu pracuje celkem osmnáct zaměstnanců. Tento odbor se tak řadí mezi největší. Jeho vedoucí, referent bezpečnosti státu – krizového řízení, referenti úsekového měření a projednávání přestupků. V úseku dopravně správních agend pracuje celkem pět pracovníků, stejně jako na úseku občansko správních agend a na úseku přestupkového řízení, kde je navíc zkušební komisař.
Na odboru správních agend řešíme záležitosti spojené s matrikou, občanskými průkazy, cestovními doklady nebo evidencí obyvatel. Do agendy tohoto odboru ale patří také řešení dopravních přestupků nebo registrace a evidence vozidel a řidičských průkazů. Rovněž do tohoto úseku můžeme zařadit přezkušování žáků autoškol při získávání řidičských oprávnění. Jeho pracovníci vám pomohou také s ověřováním podpisů z informačních systémů a rejstříků (CzechPoint).
Úsek občansko správních agend zajišťuje agendu spojenou s vydáváním a evidencí občanských průkazů a cestovních dokladů, vede evidenci obyvatel, přijímá hlášení občanů, týkající se jejich pobytu a jeho změn na území obvodu města, vydává stanovená potvrzení, na základě zvláštních ujednání vede pomocnou vojenskou evidenci vojáků v záloze, ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, vypracovává statistické a odborné výkazy, rozbory apod., vede stálý seznam voličů a spolupracuje při přípravě voleb nebo vyměřuje správní poplatky. V rámci oddělení matriky se pak na tomto úseku vedou matriční knihy a sbírky listin, dává souhlas k zápisu rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů do matričních knih matričním úřadům zařazený do příslušného správního obvodu, komplexně se zabezpečuje realizace příslušných částí zákona o rodině (zejména uzavíraní manželství, vydávání osvědčení pro církevní sňatky, uznávání otcovství a další), přijímají se žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky a další potvrzení, provádí se ověření podpisů, shody opisu nebo kopie, zabezpečují se obřady vítání občánků a další dílčí činnosti.
Za rok 2020 bylo například přes náš úřad vydáno 3 168 nových občanských průkazů a 764 cestovních pasů. Oddělení matriky zajistilo 114 svatebních obřadů a zapsalo 69 nových občánků. Jednou z nejdůležitější činností našeho odboru je úsek bezpečnosti státu – krizového řízení, který má na starost případné krizové situace v našem městě, jako jsou případné živelní pohromy (povodně požáry, ekologické havárie), ale rovněž spolupráce a vybavenost naší jednotky dobrovolných hasičů Dobříš, pro případné zásahy různého charakteru a dopravní nehody. Tento úsek také zajišťuje organizaci a hladký průběh každých voleb v našem městě,“ říká vedoucí odboru Zdeněk Černohorský.
Úseky dopravně správních agend a přestupkového řízení zajišťují komplexní agendu spojenou s registrací a evidencí řidičů, evidenci vozidel a řidičů taxislužby, spolupracují se zkušebním komisařem. Rovněž plní metodickou a kontrolní funkci vůči ostatním odborům vykonávajícím přenesenou působnost v rámci správního trestání. Pracovníci úseku přestupkového řízení pak řeší zejména úkoly spojené s přijímáním stanovených oznámení o přestupcích, spadající do působnosti úřadu, rozhodují v prvním, případně druhém stupni o přestupcích, zajišťují výkon rozhodnutí spočívající ve vymáhání nepeněžitých plnění, vedou stanovené evidence, vypracovávají statistiky a jiné výkazy, zpracovávají posudky.

„V Dobříši je úsek dopravně správních agend plně vytížený. Za měsíc řešíme v průměru 215 registrací vozidel a 350 úkonů spojených s vydáváním řidičských průkazů, s čímž je spojena obsáhlá administrativní práce, týkající se nejen řidičských průkazů, ale i vydávání karet do tachografů a profesních průkazů řidičů nákladních vozidel. Zanedbatelný není ani počet dopravních přestupků spojených převážně s úsekovým měřením. Za rok 2020 bylo pokutováno na území Dobříše celkem 5 125 řidičů, kterým byly rozdány pokuty v celkové výši 2 424 211 Kč,“ upřesňuje vedoucí odboru správních agend Městského úřadu Dobříš.

Kanceláře odboru správních agend Městského úřadu Dobříš najdete na adrese Mírové náměstí čp. 119 v přízemí budovy radnice a v budově čp. 230 v prvním a druhém patře.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekNávštěva z polského Wągrowiece v Dobříši
Další článekStarostovo vysvětlení ke koupání v Papeži a shrnutí léta v Dobříši