NOVÝ SMĚR – ZÁŘÍZprávy z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27. 6. 2022:

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará Huť za rok 2021 bez výhrad;
 • účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2021;
 • záměr prodeje části pozemku parc. č. 836/13 o výměře cca 22 m2;
 • Smlouvu o zřízení věcných břemen služebnosti, mezi Obcí Stará Huť a společností Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, na pozemky dotčené stavbou zabezpečovacího zařízení dle geometrického plánu č. 1459-201151/2021;
 • Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IE-12-6008849/05 Stará Huť, ul. Družstevní a Karla Čapka – II. Etapa;
 • případný vstup do zamýšleného dobrovolného svazku obcí „TEKOS – technické a komunální služby“, který má být vytvořen za účelem zajištění nakládání s odpady dle zákona o odpadech;
 • pojmenování části slepé ulice u nemovitosti čp. 227, 228 a 572 „Mírová“;
 • čtyři darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči;

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 •  informaci o rozpočtových opatřeních 1 až 5/2022 schválených radou obce.

V diskusi starosta obce informoval o odpovědi Krajského úřadu Středočeského kraje na žádost starostů o prodloužení vlakové linky S88 v pracovní dny na trati Dobříš – Vranné nad Vltavou, dále informoval o navrhovaném skupinovém vodovodu pro zásobení Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou;

 • paní Váňová upozornila na prosychání stromů na území obce vlivem sucha a doporučila postupné vysazování nových stromů na místo uschlých;
 • pan Březina jménem fotbalového oddílu poděkoval za finanční podporu od obce a sdělil, že se fotbalový oddíl dostal po 30 letech do okresního přeboru.

Volby

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do zastupitelstva obce. Přijďte vyjádřit svůj zájem o dění v obci a vybrat si zastupitele.
Představujeme kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů Stará Huť:

Pořadové číslo, jméno a příjmení, věk, povolání
1. Petr Dragoun, 61, strojař
2. Marie Guillenová, 50, místostarostka
3. Luděk Drozd, 53, technik
4. Petr Trojan, 71, státní zaměstnanec
5. Milan Kadlec, 43, technik
6. Ondřej Šinágl, 31, technik
7. Radek Řechka, 46, náměstek pro ekonomiku a provoz
8. Jindřiška Němcová, 65, důchodce
9. Zdeněk Březina, 57, mistr odborného výcviku
10. Martin Němec, 48, manažer
11. Kristina Váňová, 67, důchodce
12. Josef Havelka, 63, manažer
13. František Snopek, 64, důchodce
14. Pavel Chroumal, 48, servisní technik
15. Jitka Rombová, 65, důchodce


Pozvánka

Zveme občany naší obce na 27. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stará Huť, které se koná v pondělí dne 12. 9. 2022 od 18.00 hod. v obřadní síni obecního úřadu Stará Huť.


Nebezpečný odpad

Svoz z parkoviště před obecním úřadem proběhne 17. 9. 2022 v době od 9.19 do 9.34 hod. Dále pak 15. 10. 2022 od 13.05 do 13.30 hod.


Inzerát

Přijmeme uklízečku do kulturního domu ve Staré Huti. Bližší informace v kanceláři obecního úřadu Stará Huť nebo na telefonu 318 522 269.


Blahopřání

V měsíci září oslaví své životní jubileum paní Zlatuše Mazourková a Marie Plechingerová a pánové Karel Němec, Jan Belko a Jaroslav Černý.
Srdečně blahopřejeme!


Vzpomínáme

Letos 25. září uplyne již 35 let od úmrtí pana Přemysla Šobíška, ředitele zdejší základní školy. 17. prosince by oslavil 90. narozeniny. Rovněž 90. narozeniny by 23. září oslavila i školnice paní Marie Dragounová.

Za všechny, kteří na ně s úctou a láskou vzpomínají, za dospělé, kolegyně i za žáky, kteří je znali, vzpomíná Mgr. Marie Volfová.

Dne 6. 7. 2022 by se dožil tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Dolejš 90 let a 30. 7. 2022 to bylo 5 let, co nás navždy opustila maminka, babička a prababička paní Boženka Dolejšová.

Dcera Miluška s rodinou stále vzpomínají.


Den Seniorů

1. října oslaví všichni senioři svůj den. Přejeme všem hodně zdraví a spoustu elánu.


Pouťové posezení

I letos jsme se mohli setkat při pouťovém setkání v kulturním domě s kapelou Kamarádi p. Šťastného. Velké poděkování patří jemu, pánům
Libickému, Bedřichovi a Zlatohlávkovi za příjemně strávené odpoledne s hudbou i tancem. Panu Váňovi pak velké díky za celebrování bohoslužby Slova. A nemalé díky opět patří i paní Padevětové za péči o naši kapličku.Předchozí článekMilí čtenáři,
Další článekTragická vzpomínka stará 103 let