NOVÝ SMĚR – LEDENZprávy z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 12. 2023

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
– rozpočet obce na rok 2023 jako schodkový; schodek ve výši 36 669 300 Kč bude hrazen zůstatkem na účtu
– střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2025–2026
– kupní smlouvu na pozemek parc. č. 387/34
o výměře 65 m2
– smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. SOBS_KSK/4072/2023 na část pozemku parc. č. 835/1 o výměře cca 20 m2 se společností ČEZ Distribuce a. s.
– veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Stará Huť, z. s., oddíl kopaná, oddíl házená a MKS na rok 2024
– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6034456 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6034827 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6028971/1 Stará Huť, Ke Strži, kNN pro parc. č. 130/3 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť a Ing. Václavem Jetelem, na zpracování zakázky Územní plán Stará Huť
– přílohu č. 1 – ceník svozu odpadu ke Smlouvě č. O-2023-043 na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady se společností Dokas Dobříš, s. r. o., IČ 25144251 na rok 2024
– ceny známek za svoz komunálního odpadu na rok 2024 následovně: týdenní svoz za 3 700 Kč, 14denní svoz 2 100 Kč, měsíční svoz 1 360 Kč a jednorázový pytlový svoz za 120 Kč
– darovací smlouvu mezi Obcí Stará Huť a SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Stará Huť IČ 66325641 na finanční dar ve výši 42 340 Kč
– termíny veřejných zasedání na rok 2024 takto: 19. 2., 22. 4., 24. 6., 9. 9., 4. 11. a 16. 12.

Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřilo:
– dle § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Radu obce zpracováním závěrečného rozpočtového opatření k 31. 12. 2023
– místostarostku obce zajištěním přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2023 v den schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2023

Zastupitelstvo obce Stará Huť stanovilo:
– v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce, rady obce, předsedů i členů výborů zastupitelstva a předsedů i členů komisí rady takto: člen rady 6 063 Kč; předseda výboru, komise 3 106 Kč; člen výboru, komise 2 603 Kč, člen zastupitelstva 1 568 Kč; s platností od 1. 1. 2024


Cena známek za svoz komunálního odpadu

– 1× týdně 3 700 Kč
– 1× 14 dní 2 100 Kč
– 1× měsíc 1 360 Kč
– Jednorázový svoz 120 Kč (pytel s označením Dokas)
 
Známka za rok 2023 bude platit až do konce ledna 2024. Po dobu ledna je nutné pořídit známku na rok 2024.
Upozorňujeme, že nesplněním povinnosti vyplývající z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se vystavujete riziku výměru až v trojnásobné výši stanoveného poplatku. Všechny platné obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici na webu www.starahut.eu/úřad/vyhlášky, dokumenty obce.

Tříkrálová sbírka

I v letošním roce bude k dispozici v rámci Tříkrálové sbírky kasička v obchodě a v kanceláři obecního úřadu.
Děkujeme jménem Charity České republiky za vaše příspěvky.


Vážení spoluobčané, rok s rokem se sešel a jsme opět na začátku roku nového, věřme, že klidnějšího, plného mnoha pozitivních změn. Tam, kde můžeme úsilím místních zastupitelů působit, je rozvoj naší obce. Nezbytná trocha bilancování je už tradicí.

Občas jsme sami překvapeni, když dění celého roku sepíšeme. V průběhu běžné agendy jedno zapomínáme pro nové. Tak je i pro nás, zastupitele nebo jinak činné občany, dobré zhodnotit, zda jsme dosáhli plánovaných cílů a úkolů.

Nejzásadnější akce, která poměrně nečekaně zasáhla a ještě zasáhne do rozpočtu obce, bude přístavba II. stupně základní školy. Není snadné připravit a naprojektovat tak specifickou přístavbu na omezené ploše s množstvím okolních vlivů (podzemní vody, blízkost sousedních staveb, zachování provozu stávající školy a jídelny po dobu školního roku apod.). Pokud by se nepodařilo vykoupit budovu pošty, nebylo by možné celý projekt ani začít realizovat. Už jen tento krok byl náročný. Domoci se toho, aby došlo k přímému prodeji, nikoliv aukcí. Nemalý vliv na celou akci má i podpora místnímu obchodu pro zajištění provozu Pošta Partner, a to finančním podílem na personální výdaje a dále částečně na stavební úpravy. Pochopitelně ne jen kvůli přístavbě školy, ale především pro zachování poštovních služeb pro občany přímo v obci.

Zásadní je také otázka financí, kde bych rád poděkoval Místní akční skupině Brdy–Vltava za vstřícný přístup a pomoc při zajišťování určité finanční části prostřednictvím dotačních titulů. Díky zdravému hospodaření se nám podařilo naspořit poměrně zásadní částku. I nadále budeme hledat další finanční prostředky v rámci dalších dotačních možností. Aktuálně jsme před podáním žádosti o stavební povolení. Celý projekt běží souběžně v několika rovinách – demolice, plynovodní přípojka, vodovodní a kanalizační přípojka (u obou musí dojít k přeložce) a vlastní stavba. Všechny akce jsou administrativně řešeny samostatně, ale souběžně.

A škole nebyla tento rok věnována pozornost pouze z pohledu projektu přístavby. Obec zajistila výrobu a instalaci altánu v zahradě mateřské i základní školy. Vznikly tak další prostory, tzv. venkovní učebny, nebo prostor pro družinu a další venkovní aktivity i za nepříznivého počasí. V budově základní školy byly instalovány dveře, které oddělily zázemí zaměstnanců školy.

V rámci infrastruktury v obci provádíme průběžné opravy komunikací, veřejného osvětlení a vodovodní a kanalizační sítě.

V roce 2023 byla investovaná částka 2,4 mil. Kč do oprav komunikací, 250 tis. Kč do rekonstrukce veřejného osvětlení a 155 tis. Kč na opravy kanalizačních šachet a odvodů dešťových vod.

V letošním roce se zaměříme také na projekt zklidnění dopravy ve směru od Mokrovrat. Mnoho let žádáme o možnost omezení rychlosti, které je opakovaně zamítáno. Proto hledáme další alternativy, jak zajistit bezpečnost cestujících především v okolí autobusové zastávky Knínská.
A mnozí již zaznamenali změnu v kanceláři obecního úřadu, kde po letech proběhla úprava interiéru a prostor získal nový vzhled. Zároveň s touto změnou jsme mohli využít potřebnou plochu kanceláře pro instalaci archivačních skříní, stejně tak jako v prostorách klubovny. Při návštěvě úřadu za účelem pořízení známky pro svoz odpadu a úhradu poplatku za psa můžete sami zhodnotit, zda je tato proměna zdařilá.

Naší snahou není jen zabezpečení chodu obce po technické stránce. Velice si vážíme dobrovolných aktivit našich občanů, ať už sportovců, hasičů, ochotníků, Sboru pro občanské záležitosti, muzikantů apod.
Snažíme se maximálně podporovat naše dobrovolné spolky. Obec za pomoci MAS Brdy–Vltava o. p. s. obdržela dotaci ve výši 225 tis. Kč z celkové investice 281 tis. Kč na pořízení stanů a mobilního ozvučení. Mezi prvními je využili naši dobrovolní hasiči při své tradiční pouťové soutěži. Dále místní škola, nebo při rozsvícení vánočního stromu.

Hasičům byla schválena dotace ve výši 79 300 Kč na pořízení potřebného dalšího vybavení pro zvýšení akceschopnosti a obnovu ochranných oděvů.

Dokončováním zázemí v kulturním domě vznikají příjemné prostory pro místní ochotníky, kteří již nyní disponují dostatečným prostorem pro činnost i uložení divadelního fundusu. Jsme potěšeni, že si náš kulturní stánek oblíbily i další divadelní soubory, jejichž prostřednictvím pak můžeme poskytnout našim občanům naprosto báječnou zábavu bez nutnosti dojíždění. Věříme, že časem si tuto výhodu jich bude uvědomovat stále více.

Letos se tak představily soubory dětské i dospělé. Byla to tři dětská představení (Houbové čarování, Tři princezny na vdávání, O čtyřech myšketýrech) a autorská hra Kolt a růženec našeho spolku DEHHET.
Své divadelní umění představil i dobříšský divadelní soubor Pípa platí hrou Blbec k večeři. V květnu letošního roku se opět můžeme těšit na představení divadelního spolku KLAS z Klášterce nad Ohří.

Stejně tak nás opakovaně navštěvují i pěvecké soubory, jako Vepřekův pěvecký sbor z Příbrami se svou tradiční vánoční mší J. J. Ryby a pražský pěvecký soubor Lucky Voice Band, který koncem roku vyprodal Lucernu. Přesto se k nám, do komorního prostředí, rádi vrací a věřím, že je budeme moci na jaře opět přivítat.

Další, možná ne tak výraznou, přesto neméně důležitou oblastí je naše knihovna. Díky paní Daně Jarošové dostává naše knihovna další rozměr. Bývalá knihovnice paní Švehlová svými Pohádkovými babičkami aktivně zapojovala dětské čtenáře. Tento trend s radostí převzala i dnešní paní knihovnice a rozšířila nabídku v rámci zapojení místní a mateřské školy o tvořivé dílničky v klubovně v 1. patře obecního úřadu. Svou tvorbou se děti rády přijdou pochlubit i do kanceláře obecního úřadu i s písničkou. V době „covidové“ rozšířila knihovna svou činnost o donášku knih, kterou paní knihovnice zajišťuje v případě potřeby i nadále a čtenáři, kteří právě nemohou knihovnu navštívit osobně, tak nejsou ochuzeni v době indispozice o své potěšení.

Ani Klub důchodců nezahálí a v letošním roce uspořádal hned tři zajímavé besedy s osobnostmi, které měly nebo mají vztah k obci. Inspirací pro následná cestovatelská setkávání s panem Mgr. Váňou, místním občanem, jáhnem a celebrantem místní štědrovečerní bohoslužby, bylo promítání filmů v klubovně. Zachovalé videozáznamy z let minulých jsme nechali zdigitalizovat a mohli jste je shlédnout v rámci dvou odpolední.

A po aktivitách tzv. indoorových se dostáváme také ven, tedy na hřiště. Na pláži u rybníka Strž byla nainstalována outdoorová posilovací sestava. V rámci obnovy dětských hřišť došlo na výměnu již nevyhovujících sestav na hřišti Rafanda a u školy. V ulici Malostranská byla sestava odstraněna a v jarních měsících dojde i na obnovu tohoto hřiště. Využitelnou plochou se toto hřiště zdá být velice atraktivním, bohužel svým bezprostředním okolím tomu bylo právě naopak. Nechali jsme tento prostor oddělit oplocením a v rámci ochrany dětí jsme také omezili nájezd na travnatou plochu, kterou si mnozí pletli s volně přístupným parkovištěm. Věříme, že po obnově herních prvků bude i toho hřiště sloužit široké veřejnosti.

V letošním roce se kromě tohoto prostoru zaměříme na výše zmiňovanou pláž, kde bychom chtěli vytvořit skutečné relaxační centrum, s jasně vymezenými plochami pro parkování, herní prvky, posezení apod. Obliba právě tohoto místa vyvolala potřebu vybavit jej vhodnými prvky.

Dalším místem, které jsme v loňském roce začali upravovat a letos úpravy dokončíme, je park u vstupu do obce, kde se konalo rozsvícení vánočního stromu. Nově upravené cesty kopírující po léta vyšlapané pěšiny, zvětší se prostor pro vystoupení, bude přivedená elektrická přípojka pro stánky s občerstvením a ozvučení. To všechno budeme moci využívat při tradičních, ale možná i nových akcích v obci. Rádi přivítáme iniciativní občany s novými nápady a s chutí přispět do společenského života naší obce.

Ještě je v obci jeden nový parčík, nebo spíš příjemné relaxační místo. Jedná se o ulici V Bambousích. Známé spíše jen těm, kdo si zkracují cestu z Malostranské do Zahradní. Ale určitě si najde své další příznivce.

A přestože se snažíme místním občanům maximálně zpříjemnit život v naší obci, není v našich silách zajistit všechny potřebné služby, jako jsou lékaři, lékárna, atd. Z toho důvodu jsme rádi za navázanou spolupráci se společností Unger taxi při provozu SeniorTaxi s dotací jednotlivých jízd.

Všem, kdo se jakkoli podílejí na dění v obci, jak na poli kulturním, sportovním, stejně tak hasičům, členkám Sboru pro občanské záležitosti, paní knihovnici, všem těm patří naše velké poděkování a obdiv.

A věřte, že se nejedná jen o huťské občany, za všechny mohu jmenovat paní Marii Volfovou, dnes duši Klubu důchodců, dříve duši místní školy, a pana Jana Stamberga, který vás informoval o aktuální, ale i historické házené v naší obci. Ale i těch je mnohem víc.

Těším se, že se i v letošním roce budeme v hojném počtu setkávat při mnoha příležitostech a akcích, kde budeme moci všem aktérům poděkovat přímo na místě.

Přeji vám všem do nového roku především zdraví, úspěch v osobním i pracovním životě, pohodu a zdánlivě obyčejnou vzájemnou ohleduplnost a respekt.

Petr Dragoun, starosta obce


Blahopřání

Významného jubilea se v měsíci lednu dožívají paní Jitka Koupá, Jarmila Štádlerová a Dagmar Majzelová a pan Milan Jelínek.
Srdečně blahopřejeme!

Koncem ledna oslaví kulaté životní jubileum paní Dagmar Majzelová, dlouholetá nositelka kultury ve Staré Huti. Již od útlého mládí byla členkou divadelního souboru a desítky roků v jeho čele se zasloužila, aby kultura v naší obci stále vzrůstala. Celé generace dětí i dospělých připravovala na krásná vystoupení a v tomto duchu zajistila i pokračování ve své rodině. Z divadel i zábavných pořadů odcházeli diváci jak z kulturního domu, tak z Čapkovy zahrady, s hrdostí, že v tak malé obci, jako je ta naše, lze spatřit zábavu na tak vysoké úrovni. Přejeme paní Majzelové hodně zdraví, dobrou pohodu a radosti v kruhu svých nejbližších. Za stovky krásných divadelních her a vtipných zábavných pořadů děkují starohuťští občané.

S přáním pevného zdraví, elánu a radosti se rád připojuji k přání pro paní Dagmar Majzelovou. Divadelní představení dospělých, dětí, zábavné pořady, mnohá vystoupení dramatického kroužku pro klub důchodců, místní občany při rozsvěcení vánočního stromu, jubilanty na obecním úřadu nebo v kulturním domě, ve škole, a to nejen pro místní, ale i v okolí, např. na pozvání Domova Seniorů v Dobříši, vítání občánků… To je jen malý výčet toho, co pro nás po celou dobu a s obrovským nasazením paní Majzelová připravovala spolu s místními dětmi i dospělými. Nejen za to jí patří velký dík. Není mnoho tak zapálených občanů, o to víc si jich v dnešní uspěchané době vážíme.

Petr Dragoun, starosta


Plesová sezona roku 2024

13. 1. 2024 Hasičský ples
17. 2. 2024 Obecní ples
16. 3. 2024 Country bál
23. 3. 2024 Sportovní zábava


Poděkování

Všem příznivcům národní házené děkujeme za dosavadní přízeň a podporu, které si vážíme.
Do nového roku 2024 přejeme všem zdraví, pohodu a elán a těšíme se na další společná sportovní setkávání.

Oddíl národní házené

Děkuji Obecnímu úřadu ve Staré Huti a SPOZ za milé přání k mým narozeninám, byl jsem moc potěšen.

Josef Libický


Pozvánka

Zveme opět na promítání cestovatelského videa Mgr. Petra Váni ve čtvrtek 25. 1. 2024 od 14 hod. do klubovny obecního úřadu, tentokrát na téma Nepál.


Milí spoluobčané
závěr roku je vždy příležitostí k bilancování, a tak mi dovolte, abych vás informovala o činnosti Sboru pro občanské záležitosti ve Staré Huti v roce 2023.

Slavnostními obřady, vždy individuálně pro každé dítě, jsme přivítaly 12 nových občánků. Velmi nás těší zájem rodičů o slavnostní uvítání. O to více, že se jedná převážně o nové, přistěhovalé občany, kteří našli ve Staré Huti svůj nový domov. Velkým oceněním naší práce je potom jejich překvapení a poděkování za pozornost, která je jim během obřadu věnována.
Zúčastnily jsme se také rozloučení předškoláků s mateřskou školkou.
Jako každý rok tak i letos jsme připravily v podzimním období setkání šedesátníků, občanů, kteří se ve Staré Huti narodili, strávili zde školní leta a pak se odstěhovali, nebo zde zůstali po celý život, jakož i pro ty, kteří se do Staré Huti nově přistěhovali.
Bohužel se letošního setkání zúčastnilo pouze 8 jubilantů, ale podle jejich reakce si setkání v obřadní místnosti obecního úřadu v přítomnosti paní učitelky Mgr. Volfové velmi užili. Odpoledne pokračovalo návštěvou kulturního domu, kde shlédli velice povedené pásmo plné písniček, poezie a tance v podání členů kulturního střediska.
Následovala prohlídka základní školy. Pro mnohé ze zúčastněných byla prohlídka školy překvapením, jakou prošla velkou obměnou. Vydařené odpoledne potom skončilo posezením se svou milou paní učitelkou v restauraci, kde se vzpomínkami všichni vrátili do školních let.
V průběhu roku jsme roznesly 97 písemných blahopřání k životním jubileím, v případě kulatin doplněných dárkovým poukazem.

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení obce za veškerou finanční i organizační pomoc při naší činnosti. Domnívám se, že naše činnost přispívá k vzájemnému pochopení, poznání, pomáhá nám vytvořit pocit společného domova a to není v dnešní, složité době málo.

Děkuji Vám všem, kteří se o naši činnost zajímáte a přeji do všech příštích dnů především zdraví, pohodu a vzájemnou lásku a toleranci.

Za celý kolektiv Jindřiška NěmcováPředchozí článekZprávičky z mateřské školičky
Další článekDalší povídání pana Josefa Libického, tentokrát o myslivosti