NOVÝ SMĚR – ÚNORPozvánka na 20. Obecní ples


Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 19. února od 18 hod. na obecním úřadu.


Známky na popelnice

Od 1. 2. 2024 musí být každá popelnice opatřena platnou známkou. Známky jsou pro občany celoročně ke koupi pouze na obecním úřadu. Upozorňujeme, že na popelnici musí být vylepena pouze aktuálně platná známka, jinak se vystavujete riziku nevyvezení odpadu. V případě neuhrazení poplatku za nemovitost může být vystaven výměr ve výši trojnásobku ceny. Upozorňujeme podnikatelské subjekty, ať už právnické, či fyzické osoby, že kontejnery na tříděný odpad jsou určené pouze nepodnikajícím fyzickým osobám. Je nutné si odběr odpadu zajistit např. u společnosti Dokas Dobříš.


Tříkrálová sbírka

I v letošním roce se podařilo uspořádat charitativní Tříkrálovou sbírku prostřednictvím kasiček umístěných v kanceláři obecního úřadu a v obchodě. V sobotu 13. ledna jste též mohli v obci potkat dětské koledníky v tříkrálových kostýmech. Vybralo se celkem 12 952 Kč. Velké poděkování patří všem dárcům a také dětem ze základní školy, které se letos tříkrálového putování zúčastnily.


Poplatky za psa

Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, že v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2023 o místním poplatku ze psů jsou do 31. 3. 2023 povinni tento poplatek uhradit. Poplatek je 300 Kč za jednoho psa a 450 Kč za každého dalšího psa v domácnosti.
Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu platí poloviční sazba.


Významného životního jubilea

se v měsíci únoru 2024 dožívají paní Zdeňka Zouchová, Josefa Jahodová a Božena Frajerová.
Srdečně blahopřejeme.


Poděkování

Srdečně děkuji obecnímu úřadu, Sboru pro občanské záležitosti a Klubu důchodců ve Staré Huti za blahopřání k mým narozeninám. Velice
si toho vážím.

Jitka Koupá

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Miloslavou Němcovou. Paní Majzelové děkuji za vřelá slova.

Karel Němec


Vzpomínáme

Dne 4. února 2024 uplyne 8 let, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Petr Švejnoha.

S láskou stále vzpomínají manželka Jarmila a dcery s rodinou.

Dne 7. února 2024 uplyne 1 rok od úmrtí paní Růženy Švehlové.

Stále vzpomíná rodina

Dne 8. února 2024 uplyne 1 rok, kdy nás opustil milovaný tatínek, dědeček, pradědeček pan Bedřich Jonáš. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou dcera Bedřiška s rodinou
a sestra Jana s rodinouPředchozí článekZprávy ze ZŠ
Další článekArcheologická Dobříš