NOVÝ SMĚRZprávy z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 12. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
– Rozpočet obce na rok 2022 jako přebytkový. Oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu došlo ke změnám v hodnotách předpokládaných dotací a s tím souvisejících paragrafů a dále v položce 8124 úvěr;
– Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2023–2025;
– Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci;
– Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství;
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Stará Huť, z. s., oddíl házená na rok 2022;
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Stará Huť, z. s., oddíl kopaná na rok 2022;
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Místním kulturním střediskem Stará Huť na rok 2022;
– Rozpočtové opatření č. 11/2021;
– Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 835/31 v k.ú. Stará Huť o výměře 44 m2;
– uzavření Smlouvy na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady včetně příloh č. 1 a 2 mezi Obcí Stará Huť a společností Dokas Dobříš s. r. o.;
– Smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi Obcí Stará Huť a Středočeským krajem, zastoupeným organizací Integrovaná doprava středočeského kraje, příspěvková organizace;
– Darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči;
– Termíny veřejných zasedání na rok 2022 takto: 28. 2., 11. 4., 27. 6., 31. 10. a 12. 12;

Zastupitelstvo obce Stará Huť vzalo na vědomí:
– Informaci o rozpočtových opatřeních č. 9 a 10/2021 schválených radou obce Stará Huť;
– Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Stará Huť za rok 2021;

Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřilo:
– místostarostku obce zajištěním přeúčtováním hospodářského výsledku za rok 2021 v den schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2021;
– Radu obce zpracováním závěrečného rozpočtového opatření k 31. 12. 2021;
– Radu obce prováděním rozpočtových opatření v příjmové části v rozsahu do 2 000 000 Kč pro jednotlivé závazné ukazatele, tj. jednotlivé paragrafy nebo položky tř. 1.; ve výdajové části se stávající pověření nemění.

V diskusi starosta obce poděkoval všem zastupitelům i občanům, kteří se podílejí na spolkové činnosti v obci, za spolupráci a jejich podíl na realizovaných akcích.
Paní místostarostka poděkovala za obětavou práci panu starostovi, který svým nadstandardním přístupem přispěl k úspěšnému dokončení obou náročných staveb.
Pan Šinágl a pan Březina vyjádřili dík za podporu obce sportovních oddílů.


Milí spoluobčané,

ani letos nebudeme moci v hodnocení roku uvádět běžné sportovní, kulturní a další společenské události. Ty byly všechny poznamenány více či méně covidovou situací. Přesto je ale několik věcí, které bych rád vyzdvihl.
Poměrně nabitý program připravil pro své občany v letošním roce Sbor pro občanské záležitosti. Jakmile to podmínky dovolily, zorganizoval obřady vítání občánků pro celkem 21 dětí během pěti měsíců. K radosti rodičů se věnoval i dětem narozeným v loňském roce, pro které nemohl být z důvodu lockdownu obřad uspořádán. Také obřad pro čerstvé šedesátníky byl věnován dvěma ročníkům. Děkuji za tuto náročnou, ale nesmírně prospěšnou činnost paní Lence Kubátové, Jindřišce Němcové, Jaroslavě Březinové, Jaroslavě Koudelkové, Anně Pechanové, Marii Dvorské, Dagmar Majzelové, dále všem dětským účinkujícím z místní základní školy a v neposlední řadě panu Michalu Semančíkovi a Vlaďce Vohralíkové.
Naši ochotníci, ale i členové divadelního kroužku při ZŠ, sice pilně nacvičovali v průběhu roku, ale opět zasáhl covid se svými opatřeními. My můžeme sledovat alespoň záznam programu, který byl připraven k rozsvícení vánočního stromku, na webových a facebookových stránkách obce. Přesto velký dík všem, kdo se nenechali odradit stávající situací a v důvěře v lepší budoucnost se pilně připravují na své velké chvíle na jevišti.
Hasiči tradičně pořádali svou letní soutěž, která se mimořádně vydařila i výkony zúčastněných. Stejně tak velkou úspěšnost zaznamenaly naše oddíly na dalších soutěžích. Se všemi výsledky jste byli seznámeni v předchozích vydáních tohoto měsíčníku. Děkuji za veškerou činnost našich hasičů, jejich pomoc při dalších obecních aktivitách.
Obrovský úspěch zaznamenaly naše házenkářky v kategorii starších žákyň a obhájily svoje republikové prvenství. Fotbalisté vás se svou činností a úspěchy seznámili v předešlém vydání.
Práce s dětmi je v rámci spolkové činnosti velice záslužná. Bez nároku na odměnu, s obrovskými nároky na čas a energii, se vedoucí, trenéři a další členové jednotlivých spolků věnují dětem. Mnohdy za velké pomoci rodičů, která ale nedokáže kompenzovat velké nároky na tuto činnost.
Všem, kdo se jakkoli podílí na spolkové činnosti v obci, patří velký dík jak můj osobní, tak všech zastupitelů naší obce.
V této náročné době si velký dík zaslouží paní učitelky a zaměstnankyně místní základní a mateřské školy. O náročnosti fungování staré školky se stavbou v těsné blízkosti, o stěhování v průběhu školního roku, o přípravě a úklidu interiéru nové školky, o tom všem jsme již také psali. Věříme, že se veškeré úsilí, práce a energie zúročují v příjemném novém moderním prostředí. Jako u každé nové stavby se v průběhu provozu objevují zádrhele, které se ale zatím daří rychle odstraňovat. Moc si přeji, aby se v nové školce a jídelně dětem, všem zaměstnancům i rodičům líbilo.
A tím se pomalu dostávám k investičním akcím obce. Kromě školky jsme letos zkolaudovali novou budovu kabin. Obě akce stály obec v průběhu dvou let celkem 62 mil. Kč. Zároveň obec dosud obdržela v rámci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu celkovou částku 35,7 mil. Kč. K radosti všech jsme obdrželi informaci o schválení dotace z Národní sportovní agentury na dotaci zmíněné stavby kabin ve výši 5,3 mil. Kč, kterou by obec mohla obdržet v příštím roce. I přes obrovskou finanční náročnost obou staveb si obec odnáší závazek v podobě úvěru ve výši pouhých 7 mil. Kč na dobu následujících 6 let.

Dle našeho názoru to byl obrovský počin s minimálním finančním zatížením obce.
Další aktivitou, ke které jsme se rozhodli v průběhu roku, byla oprava povrchu účelových komunikací směrem k Budínku a dále zokruhování cesty kolem obce do lokality Nad Strží spolu s opravou místní komunikace Pod Chotobuší a křižovatky Malostranská. Na významnou část nákladů na tuto akci bychom měli obdržet dotaci ze Středočeského kraje z Fondu obnovy.
Dále jsme zajistili posílení tlaku vody pro lokalitu Nad Strží vybudováním tlakové stanice v ulici Malostranská v hodnotě téměř 1 mil. Kč.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem do nového roku jen a jen zdraví. Všechno ostatní si můžeme zajistit sami.

Petr Dragoun, starosta


Odpady – známky na popelnice

Ceny známek na popelnice:
Týdenní svoz 3 120 Kč
14 denní svoz 1 560 Kč
Měsíční svoz 720 Kč
Od letošního roku se ruší ostatní svozy – letní a sezonní.

Známky si můžete zakoupit od 3. 1. 2022 po dobu měsíce ledna v kanceláři obecního úřadu v úřední dny, tj. pondělí, středa v úřední době 7.30–11.30 a 12.30–17.00 hod. Platba je možná hotově nebo kartou.


Tříkrálová sbírka

Stejně jako v loňském roce proběhne i letos v naší obci Tříkrálová sbírka. Jen bude opět bezkontaktní. Přispívat můžete do pokladniček umístěných na obecním úřadě, v místním obchodě Koruna a také online, prostřednictvím webových stránek www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme za všechny příspěvky, které jsou následně charitou poskytovány prostřednictvím svých poboček a dalších neziskových organizací těm nejpotřebnějším.


Blahopřání

Významného jubilea se v měsíci lednu dožívají paní Jarmila Kobíková a Marie Kšandová a pánové Štefan Drozd a Rudolf Němec.
Srdečně blahopřejeme!


Poděkování

Srdečně děkuji obecnímu úřadu, SPOZ a Klubu důchodců ve Staré Huti za milé blahopřání a dárky k narozeninám.

Jana Jarešová

Reklama

Předchozí článekVzpomínky lidového muzikanta
Další článekTříkrálová sbírka 2022 v Dobříši a okolí