Městská policie Dobříš funguje v našem městě již 30 letMěstská policie Dobříš funguje přesně od 15. 2. 1991. Tehdy se však zprvu jednalo jen o prozatímní, ale již fungující organizaci. Až dne 30. 1. 1992 se městské zastupitelstvo usneslo přijmout obecně závaznou vyhlášku a zřídit městskou policii. Služebně nejstarší strážníci, kteří pracují u MP Dobříš, jsou velitel MP strž. Milan Krejčí (ve službě od 17. 3. 1993) a strž. Alena Kovaříková (zástupkyně velitele, ve službě od 4. 9. 1995). Od roku 1991 do r. 2021 se na MP Dobříš vystřídalo již 49 zaměstnanců.

V úvodu této zprávy chci uvést elementární hodnoty a zásady, kterými se řídí strážníci naší městské policie. Všichni strážníci si plně uvědomují, že výkon služby strážníka je službou veřejnosti. Městská policie Dobříš zabezpečuje nepřetržitou 24hodinovou službu, přičemž se strážníci střídají ve dvanáctihodinových směnách a přímým výkonem služby zajišťují širokou škálu činností, které jsou v zájmu města a které přispívají k poklidnému a spokojenému životu občanů. Službu pro naše občany vykonávají s patřičnou mírou slušnosti, přiměřenosti, ohleduplnosti, ochoty, tolerance a porozumění. V rámci jednání s občany se snaží vytvářet atmosféru důvěry a vstřícnosti, přičemž ve svém projevu jsou věcní a kultivovaní. Svá rozhodnutí činí v souladu se zákonem, naprosto objektivně a nestranně, zodpovědně a bez jakýchkoli předsudků. Služební úkoly a povinnosti plní čestně, podle nejčistšího vědomí a svědomí.

Personální složení městské policie je stabilní: 14 strážníků a 1 administrativní pracovnice. K 31. 3. 2021 sice opustil naše řady strž. Svoboda, ale ihned byl nahrazen novou posilou. Nově přijatý, prozatím, čekatel prochází školicím zařízením Polis a do výkonu nastupuje v červenci 2021. Strážníkem se stane, až bude mít osvědčení, které vydává MV.

Město Dobříš je po bezpečnostní stránce stabilizovaným místem a lze konstatovat, že na úseku veřejného pořádku nedošlo za poslední období (2020–2021) k událostem, které by svou povahou, závažností nebo společenskou nebezpečností nasvědčovaly o výrazném zhoršení bezpečnostní situace. Přesto bylo nezbytné, aby se městská policie vyvíjela jak po kvantitativní, tak i kvalitativní stránce tak, aby byl nejen zachován současný stav, ale aby se bezpečností situace neustále zlepšovala. Konečným cílem je vytvořit město, ve kterém se občanům žije dobře a cítí se bezpečně.

Jak nás asi vidí občan? Co občané od strážníků městské policie očekávají, co by chtěli zlepšit nebo kde zvýšit pozornost? V první řadě po nás požadují razantní zákroky proti vandalům a vyšší výkon pěších hlídek ve městě. Očekávají také lepší přiblížení se k veřejnosti, řešení problematiky seniorů z pohledu jejich pocitu bezpečnosti ve městě, ale i doma, při návštěvě hřbitovů a dalších míst. Významnou problematiku v Dobříši představují také nepřizpůsobiví spoluobčané, časté řešení rychlé jízdy vozidel či problémy okolo čtyřkolek. Žádán je také pravidelný a důsledný dohled strážníků městské policie na přechodech pro chodce se zaměřením na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, a to zejména v ulicích před školami. Neméně podstatným požadavkem a problémem jsou v našem městě volně pobíhající psi a od nich znečištěné chodníky a jiná veřejná prostranství.

Potěšující zprávou je to, že se na městské strážníky obrací s důvěrou o pomoc čím dál více občanů. Zde se nejedná o oznámení, ale skutečně o radu a pomoc. Z toho je patrné, že Městská policie Dobříš je nezastupitelnou součástí v bezpečnostním systému při ochraně veřejného pořádku.
Snažíme se a vždy se budeme snažit být tady pro slušné občany a co nejvíce se postarat o klid a pořádek v ulicích města.

Činnost strážníků Městské policie Dobříš je velmi rozsáhlá. Je mnoho jiných činností ovlivňujících bezpečnostní situaci, které vyspecifikovat nelze. Proto je nutno zdůraznit, že samotná přítomnost uniformovaných strážníků v ulicích, jejich organizovanost a kvalita výkonu služby značně ovlivňují bezpečnostní situaci. Pro rok 2021 je proto cílem městských strážníků soustavné zkvalitňování a prohlubování úrovně přímého výkonu služby při zabezpečování veřejného pořádku, ochrany osob, majetku a vytváření pocitu bezpečí. Chceme také modernizovat materiální a technické vybavení, nastavit moderní způsob řízení zaměřený na přímou komunikaci a motivaci zaměstnanců. Dlouhodobým cílem vedení strážníků v Dobříši je vytvořit městskou policii jako moderní sbor, který své poslání chápe jako službu občanům při zajišťování pořádku, klidu a bezpečí za využití všech dostupných IT technologií.
Když shrnu činnost strážníků v našich ulicích, občané nás více kontaktují, mnohdy nám sami posílají fotodokumentaci s problémy ve svém teritoriu. Ale jsou i případy nespokojenosti. K tomuto se dá konstatovat pouze to, že nelze bohužel vyhovět kladně všem a že se strážníci musí držet také zákonných norem.

Za strážníky Městské policie Dobříš
strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš

Reklama

Předchozí článekMístostarostka Dagmar Mášová: Ohlédnutí za první polovinou roku 2021 na dobříšské radnici
Další článekStarostovo rozmarné léto