Zdržování místního referenda | Referendum může být záchrana – nejen pro Brodce | Vyjádření P. Svobody: Podmínka etapizace je již splněnaZdržování místního referenda

Během pouhého jednoho měsíce shromáždila spontánně vzniklá občanská iniciativa „Brodce všem“ 1 570 podpisů dobříšských občanů za vyhlášení místního referenda o zástavbě Brodců a okolní krajiny. Smekám. Nevím o jiném případu města, kde by potřebný počet podpisů k vyhlášení místního referenda shromáždili tak rychle.

Městský úřad podpisové archy zkontroloval a 109 podpisů neuznal. Přesto však počet platných podpisů o hodně překročil zákonem požadované minimum 20 % registrovaných oprávněných voličů. Z pověření zastupitelstva nechal ještě tajemník městského úřadu otázky navržené do referenda ověřit Ministerstvem vnitra, které v nich neshledalo žádné pochybení.

Každý občan Dobříše se tak bude moci v místním referendu vyjádřit k otázkám:
1) Zda si přeje, aby městské pozemky v Brodcích zůstaly nezastavěné.
2) Zda si přeje, aby byla zachována a zpřesněna pravidla etapizace v územním plánu.
3) Zda si přeje, aby se město rozvíjelo na k tomu již územním plánem vymezených rozvojových plochách a zástavba se v budoucnu nerozšiřovala na úkor současné zemědělské půdy, zeleně či lesů vně do okolní krajiny.
I takové návrhy se totiž už objevují a vidíme, jak tlak na zástavbu stále sílí.

Zúčastní-li se místního referenda dostatečný počet občanů, bude referendum platné a jeho výsledek pak pro zastupitele závazný.
Podle zákona má nyní formálně místní referendum vyhlásit zastupitelstvo. Aby se referendum mohlo konat v září zároveň s volbami nové místní samosprávy, dalo sedm zastupitelů starostovi podnět ke svolání mimořádného jednání. Starosta jednání svolal (což mu v takovém případě ukládá jednací řád zastupitelstva), ale odmítl výslovnou žádost sedmi zastupitelů a neumožnil on-line účast zastupitelům, kteří v den svolání nemohli být v Dobříši. Zaštítil se přitom názorem jiných deseti zastupitelů, kteří požadují výhradně osobní účast, a to i v případě neplánovaného jednání v době dovolených. A tak se na svolané jednání 11 zastupitelů nedostavilo, mezi nimi i ti, kteří například z důvodu dovolené v zahraničí skutečně nemohli, ale při umožnění on-line účasti by „přítomni“ byli.
V době uzávěrky tohoto čísla Dobříšských listů není jasné, jestli se zastupitelé opakovaně sejdou v usnášeníschopném počtu, a když ano, jestli referendum podle zákona skutečně vyhlásí.

Starosta města totiž dal najevo, že on pro vyhlášení referenda hlasovat nebude, ani když přípravný výbor shromáždil potřebný počet podpisů občanů Dobříše. Bude ostuda, že referendum asi bude nakonec muset vyhlásit soud. Referendum se tak ale nestihne udělat v září zároveň s komunálními volbami, a proběhne až v lednu s volbami prezidenta republiky. Než bude referendum vyhlášeno, může zastupitelstvo pozemky města v Brodcích prodat nebo směnit. Doufejme, že to neudělá.

MVDr. Jaromír Bláha, zastupitel


Referendum může být záchrana – nejen pro Brodce

Řeší to, že se nebude alespoň na městských pozemcích stavět, dostatečně územní studie Brodce, nebo je potřeba referendum? Územní studie může korigovat uspořádání zástavby, bude-li stavebníky a stavebním úřadem respektována. Ale je potřeba si na rovinu říct, že problém zástavby městských pozemků v Brodcích tak úplně vyřešit nemůže. V referendu budou moci lidé rozhodnout, zda si přejí vyjmout ze zástavby pozemky v majetku města v celých Brodcích. Územní studie je ale zpracovaná jen pro část Brodců, a navíc i v té části navrhuje 20 % pozemků města nechat zástavbě. Především je ale územní studie vodítkem pro stavební úřad, pro zastupitele není, na rozdíl od výsledku referenda, závazná. A o tom, zda budou pozemky města v Brodcích zastavěné, či nikoliv, rozhodují zastupitelé při schvalování územního plánu, nikoliv územní studie.

Podle platného územního plánu by se v Brodcích zatím nemělo začít stavět ani na soukromých parcelách. Platí totiž pravidla takzvané etapizace, která mj. říkají: „Z obytných ploch by neměly být zahajovány další lokality do doby realizace velké většiny RD v lokalitách Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna.“ To znamená nejdřív dokončit zástavbu v již rozestavěných lokalitách a pak teprve otevřít další, územním plánem k tomu určené oblasti.

Vedení města však podniká aktivní kroky k tomu, aby se v Brodcích mohlo stavět co nejdříve. V květnu schválila rada města smlouvu s developerem na výstavbu kanalizace pro oblast Brodců (PRO hlasovali Vokurka, Svoboda, Mášová, Urbanová, Flígr, PROTI Bálek, Sochor). A na červnovém jednání zastupitelstva jsme dostali informaci, že starosta Pavel Svoboda (jako pověřený zastupitel), úřad územního plánování a projektant, který připravuje změnu územního plánu, dohodli, že se všechna pravidla etapizace v územním plánu úplně zruší. To by v praxi znamenalo možnost okamžitého zahájení zástavby jak na Brodcích, tak na Bzdince, tak na všech dalších rozvojových lokalitách, aniž by infrastruktura města byla připravená na nárůst počtu obyvatel.

Výše uvedené kroky vedení města těsně před koncem volebního období, kterým jsme nemohli ani jako koaliční partneři a zastupitelé zabránit, nám potvrzují, že naše rozhodnutí (spolu s R. Bodorovou, V. Bálkem a J. Vlnasovou) ukončit koaliční dohodu bylo správné.
Zvrátit je ale mohou občané Dobříše v místním referendu.

MVDr. Jaromír Bláha, zastupitel za PRO DOBŘÍŠ


Podmínka etapizace je již splněna

Podmínka etapizace je v územním plánu definována jako „velká většina“. Na čtyřech vyjmenovaných lokalitách představují v současnosti zastavěné pozemky již většinu. Konkrétně Nad Papežem 76 %, Javorová 85 %, Na Kole 83 %, Západní zóna 58 %. Podle názoru architekta, kterého si město najalo na prověření podmínek etapizace, tato omezující podmínka již je splněna. Zcela nepravdivé je tvrzení, že nejdříve má být „dokončena zástavba v již rozestavěných lokalitách“ a pak teprve otevřít další. Takto definovaná podmínka neexistuje ani v územním plánu, ani jiném materiálu územně plánovací dokumentace města. Taková podmínka by vedla k tomu, že by výstavbu ve městě mohl zablokovat vlastník jediného pozemku. Dále není pravda, že se starosta dohodl s architektem na zrušení podmínky etapizace. K tomu ani jeden nemá pravomoc. O případném zrušení podmínky etapizace rozhoduje výhradně zastupitelstvo, a to takové rozhodnutí ještě neučinilo.

Pavel Svoboda, starosta

Reklama

Předchozí článekDobříšáci pamatujte: Jaká většina zastupitelů vás na mimořádném jednání nezastupovala a o místním referendu – z libovůle dosavadního starosty P. Svobody – ani vůbec nejednala. | Vyjádření P. Svobody: Nesmysly kolem mimořádného zastupitelstva
Další článekBrodce: Politická hygiena aneb Kdo si vlastně myje ruce? | Vyjádření zastupitelů: Stavební pozemky a veřejná zeleň v Brodcích