Dobříšáci pamatujte: Jaká většina zastupitelů vás na mimořádném jednání nezastupovala a o místním referendu – z libovůle dosavadního starosty P. Svobody – ani vůbec nejednala. | Vyjádření P. Svobody: Nesmysly kolem mimořádného zastupitelstva

Foto: archiv města Dobříše


Na návrh sedmi zastupitelů (Bálek, Bláha, Bodorová, Kadlec, Kahoun, Sochor, Vlnasová) svolal starosta P. Svoboda na 8. srpna mimořádné jednání zastupitelstva, které by na základě podpisů 1 570 občanů Dobříše vyhlásilo místní referendum o další zástavbě ve městě Dobříši a okolí, tak aby se to stihlo udělat zároveň se zářijovými volbami do zastupitelstva obce. Starosta ale výslovně odmítl žádost sedmi zastupitelů, aby se jednání zastupitelstva konalo s možností on-line účasti těch zastupitelů, kteří kvůli dovolené či z jiných důvodů nebudou v době letních prázdnin v Dobříši.

Na jednání rady města dne 2. 8. znovu navrhl radní a zastupitel Miroslav Sochor, aby toto jednání zastupitelstva umožňovalo on-line účast, ale ostatní členové rady (Svoboda, Vokurka, Mášová, Flígr, Urbanová) jeho návrh odmítli!

Viz zápis z jednání rady – bod 7: https://mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=486770
Náš přípravný výbor místního referenda se zúčastnil jednání 8. srpna a na něj se dostavilo deset zastupitelů z jednadvaceti, konkrétně zastupitelé Kahoun, Bláha, Vlnasová, Bodorová, Flígr, Mášová, Svoboda, Vokurka, Helebrant a Holobrada. Ostatní se omluvili kvůli dovolené, nebo prostě nepřišli.

Takže na úvod P. Svoboda sdělil, že daným počtem není zastupitelstvo usnášeníschopné. Podle našeho názoru neusnášeníschopnost zastupitelstva „zařídil“ o své vůli a záměrně, neboť – podle jeho vyjádření dříve – on s referendem nesouhlasí. A přitom svou úlohu svolavatele mohl splnit snadno – umožněním účasti „on-line“ by došlo k rozhodnutí o místním referendu.

A co je z výše uvedeného jasně patrné?

Dosavadní starosta P. Svoboda nejen že opakovaně nehodlá zastupovat zájmy občanů, ale prosazuje svoje názory a jiné zájmy proti jasně vyjádřené vůli velké části občanů Dobříše.
A jelikož je náš přípravný výbor apolitický – nebudeme si ani připomínat, že nejen pan Svoboda, paní Mášová a všichni momentální ODS zastupitelé tímto navíc porušují svou psanou koaliční smlouvu – se kterou jste je před čtyřmi lety volili.
Náš přípravný výbor se místního referenda – na rozdíl od většiny absentujících zastupitelů – nevzdává, a protože zákon je na naší straně, věříme, že referendum bude, i když se mu dosavadní starosta a další „nezastupitelé“ snaží „házet klacky pod nohy“ a zdržovat jej.

Za přípravný výbor H. Kahounová a L. Fišerová


Nesmysly kolem mimořádného zastupitelstva

Článek přípravného výboru překrucuje fakta. Jaká je skutečnost? Pod petici se podepsalo 1 570 osob, ale 109 podpisů bylo vyřazeno jako neplatné. Ve skutečnosti tedy petici podepsalo 1 461 oprávněných osob. O návrhu na vyhlášení místního referenda zastupitelstvo již hlasovalo dvakrát v dubnu t. r. Ani jeden z návrhů nebyl přijat. Zastupitelé se tedy k návrhu již vyjádřili a nepodpořili ho.

Starosta nemůže o své vůli „zařídit“ usnášeníschopnost zastupitelstva. Ta je daná tím, zda na jednání přijde dostatečný počet zastupitelů. Dne 8. srpna do tohoto počtu chyběl jeden. Zastupitelstvo je nejvyšší orgán samosprávy našeho města. Jsem přesvědčen, že zvolení
zastupitelé by měli být schopni na jednáních, která se konají šestkrát za rok, společně s ostatními zastupiteli řešit předložená témata. Na jednom místě, tváří v tvář, při veřejném jednání. Všichni jsme si v době nouzového stavu vyzkoušeli, jaká má účast na dálku omezení. Ačkoli je forma jednání na rozhodnutí starosty, přesto jsem se v dubnu ptal ostatních zastupitelů, jak chtějí vést další jednání. V anketě se 10 zastupitelů vyslovilo pro výhradně osobní účast, 6 bylo pro kombinovanou formu. Ostatní se nevyjádřili. Na základě takto projevené vůle většiny zastupitelstvo svolávám.

Odkaz na údajné porušení koaliční smlouvy není pravdivý. Je to právě naopak. V koaliční smlouvě nic o záměru vyhlásit referendum dohodnuto nebylo. Prosazovaní referenda je tedy v rozporu s koaliční smlouvou. Téma změn územního plánu je rozsáhlé a nelze ho řešit zkratkovitě. Kampaň k podpisu petice provázely záměrně nepřesné informace. Pokud by výsledek referenda dopadl dle přání přípravného výboru, hrozí městu vleklé soudní spory s vlastníky pozemků a riziko náhrady škod.

Stejně jako ostatní zastupitelé jsem složil slib občanům. Nepodporuji návrh referenda, u kterého jsem přesvědčen, že by vedlo k poškození zájmů města a jeho obyvatel.

Pavel Svoboda, starostaPředchozí článekTomáš Vokurka: Referendum k pozemkům v Brodcích by mohlo pro město znamenat finanční kolaps
Další článekZdržování místního referenda | Referendum může být záchrana – nejen pro Brodce | Vyjádření P. Svobody: Podmínka etapizace je již splněna