Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 9. 9. 2021



Zastupitelé se po více jak roce sešli výhradně fyzicky v kulturním domě. Hlavní body, které projednali a schválili:

• Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 18 ze dne 2. 9. 2021. Zastupitelstvo města Dobříše uložilo finančnímu výboru analyzovat čerpání ORG.724 (péče o veřejnou zeleň) v roce 2021.
• Zastupitelé schválili pravidla pro dotace na rok 2022 pro sport, kulturu, vzdělávání a volný čas. Zvyšuje se příděl do dotačního fondu města Dobříše z 1,6 % na 2,0 % inkasovaných daňových a nedaňových příjmů v posledním ukončeném rozpočtovém roce před vyhlášením dotačních programů. Dotační fond bude rozdělen mezi 3 programy následovně: 67 % na sport, 12 % na kulturu a 21 % na volný čas.

Zastupitelé také schválili aktualizaci směrnice č. 8/2020, o zásadách pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Dobříše.

• Zastupitelé vzali na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska.
• Zastupitelé schválili změnu úrokové sazby KB na úvěru čerpaném městem, která bude mít následující parametry: objem úvěru 50 mil. Kč, fixní sazba v max. výši 2,9 % p. a., doba fixace 5 let, a dále prodloužení možnosti čerpání úvěru do konce r. 2023.
• Rozpočtové opatření č. 4/2021: Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou zvyšuje o 3 636 tis. Kč (příjmy celkem činí po změně 235 534 tis. Kč). Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se zvyšuje o 4 898 tis. Kč (výdaje celkem činí po změně 301 850 tis. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech se po provedení navrhovaných změn sníží o 1 262 tis. Kč a bude po akceptovaných změnách činit celkem 4 275 tis. Kč. Přehled o plnění příjmů a výdajů k 31. 7. 2021 byl schválen.
• Byly schváleny 3 nové obecně závazné vyhlášky v rámci revize předpisů v souvislosti s publikací ve Sbírce předpisů územně samosprávných celků. Jedná se o OZV č. 5/2021, o vedení technické mapy města, OZV č. 6/2021, o regulaci provozování hazardních her (= i nadále zakázány), OZV č. 7/2021, o zrušení OZV č. 1/2001 a OZV č. 8/2019.

Zastupitelé vzali na vědomí technickou zprávu o stavu budovy Střediska zdraví a analýzu možného prodeje některých ambulancí.

• Zastupitelé schválili prodej bytové jednotky čp. 371/3 za 3,23 mil. Kč na základě výsledku elektronické aukce.
• Zastupitelstvo města Dobříše schválilo, v souladu s usnesením č. 15/5/2007/ZM ze dne 19. 4. 2007, uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, spoluvlastnického podílu na budově a pozemku, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k bytové jednotce č. 1721/2 v domě čp. 1721 situovaném na pozemku p. č. st. 41/9 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 139 m2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 1721 a na pozemku p. č. st. 41/9 o velikosti 310/2347, v k. ú. a obci Dobříš, za kupní cenu 317 559 Kč, která již byla splacena, přičemž plnění smluvních (soudně vymahatelných) závazků je důvodem prodeje bytové jednotky za cenu nižší než obvyklou.
• Zastupitelé schválili budoucí darovací smlouvu, jejímž předmětem je závazek budoucích dárců darovat městu po kolaudaci stavby stavbu obratiště a části pozemků p. č. 1307/172 a 1307/146 v k. ú. a obci Dobříš, které se nacházejí pod stavbou.
• Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, jejímž předmětem je sjednání podmínek pro budoucí úplatný převod vlastnického práva k pozemku o výměře cca 13 m2 nacházejícího se pod novou distribuční trafostanicí 22/04 kV,
odděleného z pozemku p. č. 1400/10, v k. ú. a obci Dobříš za kupní cenu 500 Kč/m2.
• Zastupitelé schválili vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 1086/34 (zahrada) v k. ú. a obci Dobříš přímému zájemci – vlastníku pozemku p. č. 1087/25 v k. ú. a obci Dobříš, dle geometrického plánu č. 3709-55/2018 s vytvořením průchodu při jižní straně prodávané části pozemku. Podmínkou prodeje je zachování průchodu na tomto pozemku mezi ulicemi Čs. armády a Přemyslova.
• Zastupitelstvo rozhodlo o vstupu města Dobříše do organizace destinačního managementu s názvem Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov, IČO 07384840, a to formou členství v této organizaci s tím, že město Dobříš poskytne své katastrální území pro činnost této organizace destinačního managementu v cestovním ruchu a pro zapojení se do její činnosti.
• Zastupitelé vyslovili souhlas s návrhem postupu v pořizování změny č. 3 územního plánu Dobříše.
• Zastupitelé schválili Plán rozvoje sportu na období 2021–2024. Zastupitelé souhlasili s projektem „Modernizace fotbalového areálu Dobříš“ a s navrženým způsobem spolufinancování vlastních zdrojů na základě podmínky vyhlášené specifické výzvy č. 11/2021 programu 162 52 (Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024; NSA) dle usnesení č. 3/96/RM/2021-II ze dne 7. 9. 2021.
• Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vědomí, v návaznosti na usnesení č. 3/18/2021/ZM-II ze dne 15. 4. 2021, seznam prioritních projektů na období let 2022–2023.
• Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vědomí Plán obnovy nemovitého majetku, který obsahuje seznam nemovitých věcí ve vlastnictví města Dobříše a dále především popis stavu majetku, jeho strategické hodnocení, plánované výdaje v letech 2021 a 2022, náklady na opravy a údržbu v roce 2020 a výnosy z tohoto majetku v roce 2020. Zastupitelstvo uložilo radě města předkládat zastupitelstvu města aktualizovaný Plán obnovy nemovitého majetku jednou ročně, a to na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat po uplynutí letních prázdnin.
• Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu vymáhání škody ve věci „Rekonstrukce chladicího zařízení – Zimní stadion Dobříš“. Škoda byla vyčíslena na 4,2 mil. Kč – jako krácení dotace ve výši 25 %.
• Rušení vlakových spojení na trati 210: Čisovice–Dobříš: Zastupitelé vzali na vědomí rozhodnutí Rady Středočeského kraje o schválení záměru optimalizace veřejné dopravy na vybraných železničních tratích. Zastupitelé považují zrušení vlakových spojení za nedostatečně komunikované a zároveň vyjádřili znepokojení z možného zmaření investice do modernizace trati v předchozích letech. Zastupitelé vyzvali Ministerstvo dopravy k navýšení prostředků, tak aby mohla být zachována veřejná doprava na trati v současném rozsahu jako součást historie regionu. Zastupitelé uložili starostovi města jednat s dotčenými obcemi o podpoře varianty 1a provozu tratě 210 v úseku Čisovice–Dobříš.
• Zastupitelé neschválili vstup Dobříše do spolku NAŠE ODPADKY, z. s.

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 11. 11. 2021.

Reklama

Předchozí článekPošta v Dobříši
Další článekStarostovy podzimní výzvy