Stručné informace z 13. zasedání Zastupitelstva města DobříšeDne 25. června 2020 se konalo 13. zasedání Zastupitelstva města Dobříše. Tentokrát se zastupitelé sešli již standardně v kulturním domě.

ZM vzalo na vědomí:
• zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 6. 2020 a zároveň pověřilo finanční výbor provést v roce 2020 kontrolu hospodaření Základní umělecké školy Dobříš a očekávaných nákladů na péči o budovy a byty ve vlastnictví města;
• zápis z jednání mediálního výboru ze dne 11. 6. 2020.

ZM schválilo:
• závěrečný účet a účetní závěrku města za rok 2019.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2019
Hospodaření města skončilo k 31. 12. 2019 schodkem, saldo příjmů a výdajů činilo –40,7 mil. Kč, v záporné hodnotě se jedná o tzv. 
financování, které se skládá zejména z následujících položek: splátky úvěrů ve výši 2,6 mil. Kč, čerpání nového úvěru ve výši 48,3 mil. Kč a 4,8 mil. Kč činí úspora prostředků na účtech města oproti stavu k 1. 1. 2019.
Příjmy byly v roce 2019 naplněny ve výši 100,3 % upraveného rozpočtu, tj. 300,7 mil. Kč, v absolutní částce se vybralo o 2,4 mil. Kč více oproti upravenému.
Výdaje byly čerpány ve výši 95,3 % upraveného rozpočtu, tj. 341,6 mil. Kč, celkem bylo „ušetřeno” 16,9 mil. Kč, z toho 12,3 mil. Kč na provozních a 4,6 mil. Kč na investičních výdajích.
Zůstatek na běžných účtech a v pokladně města činil k 31. 12. 2019 cca 24,4 mil. Kč.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2019
Výsledek hospodaření města k 31. 12. 2019 činil 21 930 tis. Kč (nárůst o cca 10 mil. Kč oproti předchozímu roku), celkové náklady dosáhly 197 482 tis. Kč (minimální nárůst oproti roku 2018 + 0,5 %) a celkové výnosy 219 412 tis. Kč (nárůst o 5 % oproti roku 2018).
Výsledek hospodaření byl ovlivněn zejména zvýšenými výnosy z transferů, tj. zejména dotací a výnosy z daní a poplatků.

ZM dále schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3/2020 včetně přehledů o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 5. 2020;
Předložený návrh rozpočtového opatření č. 3/2020 zohledňuje zejména skutečnosti, které nebyly známy v době schvalování rozpočtu města na rok 2020.

Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou nemění.
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se snižuje o 7 260 tis. Kč (výdaje celkem činí cca 307,8 mil. Kč).
Plánovaný zůstatek na účtech (rezerva) se po provedení navrhovaných změn zvýší o 7 260 tis. Kč a bude po akceptovaných změnách činit celkem 25 047 tis. Kč.

PŘÍJMY dosáhly 123,5 mil. Kč, tj. 44,5 % upraveného rozpočtu. Obce by měly obdržet jako částečnou kompenzaci výpadku příjmů ze sdílených daní mimořádný příspěvek ve výši 1 200 Kč na obyvatele (celkem cca 10,8 mil. Kč).

VÝDAJE byly čerpány ve výši 105 mil. Kč, tj. 33,3 % upraveného rozpočtu.

Možné významnější úspory ve výdajích: rezerva na spolufinancování projektů 8,5 mil. Kč a úspora z rekonstrukce Březová, která z důvodu pomalejšího výkupu pozemků nemůže být realizována letos. Úvěrový rámec se letos zatím nečerpal, zůstává ve výši roku 2019, tj. 48 327 tis. Kč.
• ponechání pozemku p. č. 1086/34 v k. ú. Dobříš (lokalita Čs. armády) ve vlastnictví města;
• odkoupení pozemků p. č. 2532/5 (ostatní plocha/silnice) o výměře 25 m2 a p. č. 2532/10 (ostatní plocha/silnice) o výměře 13 m2, vše v k. ú. a obci Dobříš (lokalita rozhraní ulic Čs. armády a Západní), za kupní cenu 60 Kč/m2 a náklady s převodem spojené;
• aktualizovaný investiční záměr na akci „Stavební úpravy objektu VĚTRNÍK“ ze dne 25. 6. 2020 ze Státního fondu podpory investic.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy ubytovny VĚTRNÍK na smíšený dům s celkovým počtem 29 bytů, z toho bude 15 sociálních bytů a 14 bytů dostupných. V rámci realizace vznikne taktéž jedna denní místnost pro domovníka nebo pracovníka poskytující sociální služby a dále samostatná místnost s umyvadlem a záchodem. Celkový rozpočet projektu činí 27,4 mil. Kč, dotace ze Státního fondu podpory investic by měla pokrýt částku 16,9 mil Kč.

• jako jediný společník obchodní společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o., úplné znění zakladatelské listiny DOKAS Dobříš, s. r. o., dle předloženého návrhu;
• uzavření smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a Českou spořitelnou, a. s., kterým se město zavazuje ručit spol. DOKAS Dobříš, s. r. o., za kontokorentní úvěr ve výši
2 000 000 Kč.

Důvodem je úprava zakladatelské listiny tak, aby byl přesněji specifikován důvod založení společnosti za účelem zajištění činností v oblasti péče o zachování a rozvoj majetku a v oblasti péče o všestranný rozvoj města.

ZM udělilo:
• na základě doporučení komise pro udělování Ceny města Dobříše Cenu města Dobříše v roce 2020:
1) spol. Josef Bedřich, spol. s r. o. – za přínos v oblasti: hospodářský rozvoj;

2) Marii Michlové – za přínos v oblastech: sport, výchova a vzdělání.

Slavnostní společenský večer se uskuteční v sobotu 3. 10. 2020 v Zrcadlovém sále zámku Dobříš. Kulturní program je zajištěn – Andrea Tögel Kalivodová vystoupí v programu „Věčná Carmen“.

ZM souhlasilo:
• se zařazením území města Dobříše do územní působnosti MAS Brdy–Vltava na programové období 2021–2027;
• s přípravou Strategie území komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy–Vltava na svém území.

Standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohly být území poskytnuty finanční prostředky z evropských fondů na projekty subjektů v území MAS. Město s MAS Brdy–Vltava dlouhodobě spolupracuje a má zájem ve spolupráci pokračovat i v dalším dotačním období.

ZM zamítlo:
• žádost vlastníků o směnu pozemku p. č. 2532/57 (ostatní plocha/silnice) o výměře 113 m2 za část pozemku p. č. 1252/1 o výměře cca 100 m2 (z celkových 4 630 m2) před čp. 234 ve vlastnictví města Dobříše za účelem parkování osobních vozidel a uložilo starostovi jednat s vlastníky pozemku p. č. 2532/57 v k. ú. Dobříš o alternativním způsobu možností získání pozemku do vlastnictví města.

Důvodem neschválení směny byl především záměr města nedělit existující pozemek pod chodníkem pouze na část před domem vlastníků pozemku z důvodu případných budoucích oprav a investic.

ZM delegovalo:
• Ing. Pavla Svobodu, starostu města, aby se za město Dobříš jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti účastnil valné hromady Střediska zdraví, spol. s r. o., konané 30. 6. 2020, a hlasoval PRO všechna usnesení navržená v pozvánce.

Poznámka redakce: Kompletní zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Dobříše naleznete na www.mestodobris.cz.

Hlavní změny v rámci RO č. 3/2020Úspora (+) nebo výdaj (–)
5. MŠ Dobříš
odklad výměny oken technického pavilonu a zateplení
600 tis. Kč
1. ZŠ Dobříš
odklad opravy fasády
800 tis. Kč
Projekt Nový pavilon, varna a jídelna 2. ZŠ
úspora po dokončení projektu
745 tis. Kč
Prevence kriminality
úsporná opatření
50 tis. Kč
Propagace, informační středisko, Dobříšské listy
úsporná opatření
400 tis. Kč
Byty zvláštního určení
odklad opravy fasády DPS čp. 443
400 tis. Kč
Sportoviště mezi dobříšskými ZŠ
vícepráce (branky, sítě, úprava podkladu aj.)
–385 tis. Kč
Úsekové měření rychlosti
původně plánovaný přesun radaru z ul. Plk. B. Petroviče se letos nezrealizuje
500 tis. Kč
Kulturní středisko Dobříš
úspora z neuskutečněných Májových slavností
520 tis. Kč
Dary, příspěvky členské a ostatní mimo granty
úsporná opatření
600 tis. Kč
Projektová příprava a dokumentace
úspora výdajů v souvislosti se zastavením výstavby nové knihovny
2 800 tis. Kč
Pozemky – odkupy a nájmy
úsporná opatření
600 tis. Kč
Obnova chráněných památek – kostelík, sochy, kapličky
výdaj na zhotovení podstavce
–260 tis Kč
Finanční vypořádání prostředků minulých let
výdaj – vratka části dotace projektu Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše
–110 tis. Kč
Reklama

Předchozí článekZ města a radnice
Další článekU jednoho z bytových domů v Dobříši byl umístěn první BIOtejner