Místní poplatky od 1. ledna 2020 v novém kabátu. Poplatek za odpady lze hradit až od února 2020Zastupitelstvo města Dobříše na svém 10. zasedání konaném dne 12. prosince 2019 schválilo s účinností od 1. 1. 2020 pět nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Níže vám přinášíme stručný přehled o jednotlivých druzích místních poplatků zavedených ve městě Dobříši, jejich výši a splatnosti či termínu ohlašovací povinnosti.

OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek platí:
a) Fyzická osoba přihlášená ve městě (občan města),
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Ohlašovací povinnost: Vznik nebo zánik poplatkové povinnosti anebo změnu údajů je nutno ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.
Sazba poplatku: 550 Kč / rok / poplatník.
Splatnost poplatku: Do 30. dubna; vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Kontaktní osoba z každého stanoviště měla obdržet začátkem února 2020 dopis s informací, kolik činí výše poplatku po odečtení slev za zapojení do systému MESOH, a další platební údaje (zejména variabilní symbol).

OZV č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu

Poplatek platí: Poskytovatel úplatného pobytu za osobu, která ve městě není přihlášená a její pobyt trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Ohlašovací povinnost: Vznik nebo zánik poplatkové povinnosti nebo změny údajů je plátce (ubytovatel) povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.
Sazba poplatku: 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Splatnost poplatku: Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne každého kalendářního čtvrtletí.

OZV č. 7/2019, o místním poplatku ze psů

Poplatek platí: Držitel psa (tj. osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Dobříše) staršího 3 měsíců.
Ohlašovací povinnost: Vznik nebo zánik poplatkové povinnosti anebo změnu údajů je nutno ohlásit do 30 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.
Sazba poplatku: Odvíjí se od osoby (fyzické/právnické) a počtu psů držitele.
Splatnost poplatku: Do 31. března; vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

OZV č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek platí: Fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství.
Ohlašovací povinnost: Nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
Sazba poplatku: Stanovuje se podle druhu zařízení, prací, staveb, akcí a jejich rozsahu záboru a délky trvání. Obec stanovila poplatky také paušální částkou.
Splatnost poplatku:
a) Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 100 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 100 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

OZV č. 10/2019, o místním poplatku ze vstupného

Poplatek platí: Fyzické a právnické osoby, které pořádají kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akci.
Ohlašovací povinnost: Nejpozději 7 dnů před konáním akce.
Sazba poplatku: Je stanovena procentuální částkou a také paušální sazbou. Na charitativní nebo veřejně prospěšné akce (př. Lampionový průvod a podobné akce pro děti) se vztahuje osvobození od poplatku.
Splatnost poplatku: Do 5 dnů ode dne skončení akce; při placení paušální částkou nejpozději v den konání akce.

Obecně ke všem OZV

Jednotlivé OZV obsahují i osvobození (zproštění povinnosti platit poplatek v celé výši) a úlevy („slevy“). Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud (při exekučním vymáhání).

Všechny záležitosti týkající se místních poplatků vyřídíte na MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš, Finanční odbor – místní poplatky (přízemí vlevo za podatelnou), kancelář č. 13.
Správce poplatků: Sylva Řeháková, telefon: 318 533 390, e-mail: rehakova@mestodobris.cz, a Kateřina Vodrážková, tel.: 318 533 345, e-mail: vodrazkova@mestodobris.cz.

Podrobné informace a také formuláře jsou k dispozici jak na MěÚ Dobříš, tak jsou ke stažení na internetové stránce města www.mestodobris.cz.

Reklama