Motivační a evidenční systém pro odpady (MESOH) vykazuje dobré výsledky

Systém MESOH běží v našem městě teprve 3 měsíce. Po vyhodnocení tohoto období se ukazují velmi dobré výsledky, které níže sumarizujeme. Do konce prosince 2019 se zapojilo 56 % rodinných domů a 10 % bytových domů, a tato čísla trvale rostou.

Vzhledem ke změnám zákona o odpadech, kdy se v celé Evropě pravidla zpřísní, se chceme i my v Dobříši na tyto změny připravit. Zavedený systém vyvolává hodně emocí a otázek, negativních i pozitivních. Denně se setkáváme s občany, kteří chtějí systém objasnit, dovysvětlit, řešíme připomínky i reklamace. Vynakládáme značné úsilí pro dosažení co nejvyšší efektivity systému.

Jak třídíme?

Srovnáme-li množství směsného komunálního odpadu (SKO) v posledních letech s roky 2010–2014, můžeme říct, že množství klesá. Pokud se ale na data podíváme blíže, od roku 2016 množství směsného odpadu trvale rostlo. Až v loňském roce nastal zlom, kdy objem po 3 letech trvalého růstu poklesl. V porovnání s r. 2018 každý měsíc roku 2019 vyprodukovali občané Dobříše méně SKO. V průměru se v roce 2019 každý měsíc svezlo o 20 tun méně než v měsících roku 2018. Ještě větší pokles nastal od října, kdy se za poslední tři měsíce roku 2019 svezlo v měsíčním průměru o 35 tun směsi méně. Celkem tak rok 2019 znamená o 248 tun méně SKO než v roce předcházejícím, což odpovídá produkci odpadu za 2 měsíce. To je množství odpovídající 40 plným popelářským vozům!

Je to určitě také výsledek situace, kdy se o odpadech na Dobříši začalo více mluvit, probíhají argumentační kampaně a vášnivé debaty. Dobříšští začali nad odpadem více přemýšlet. K opravdu prudkému poklesu došlo v měsíci říjnu, což byl první měsíc pilotního provozu v rámci MESOH.

Množství vytříděného plastu a papíru ukazuje obdobně pozitivní čísla. Plastu se v r. 2019 svezlo od občanů o 13 tun více než v r. 2018, to činí nárůst 15 %. U papíru je rozdíl ještě větší, dobříšští vytřídili o 32 tun papíru více než v r. 2018, to je nárůst 17 %.

Bohužel nejde zcela simulovat, kolik by se svezlo odpadu, pokud by se MESOH nezaváděl. Situace, kdy do roku 2018 množství SKO rostlo a se zavedením MESOH prudce pokleslo, dokládá podle našeho názoru, že zavedení systému mělo smysl a plní svůj účel – motivuje k menší produkci SKO a většímu třídění.

Graf: Množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu v Dobříši v letech 2010–2019

SKO občané celkem (t)20182019Meziroční pokles (t)% změna
leden136,1135,8-0,30 %
únor133,5122,8-10,7-8 %
březen144,1127,8-16,4-11 %
duben157,6 124,5-33,1-21 %
květen 128,9117,9-11,0-9 %
červen137,9114,1-23,8-17 %
červenec151,7 142,9-8,7-6 %
srpen138,7112,5-12,3-9 %
září135,2122,4-12,3-9 %
říjen162,1112,4-49,7-31 %
listopad145,2115,9-29,3-20 %
prosinec159,9133,9-26,0-16,%
Celkem1 7311 483-247,6- 14 %

Graf a tabulka: Měsíční porovnání množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu v Dobříši mezi roky 2018 a 2019

Ochrana osobních údajů

Na podzim proběhlo setkání starostů 70 obcí, kde se MESOH používá. Na přímý dotaz, zda se radnice měst při zavádění systému potýkaly s výhradami občanů ohledně ochrany osobních údajů jako u nás v Dobříši, se nezvedla ani jedna ruka. Toto je naše místní kauza. Na základě opakovaných výtek při zavádění systému byla dokonce Dobříš prvním městem, kde se MESOH zavedl i ve formě anonymní účasti. Data o občanech firma potřebuje proto, aby mohla evidovat počty členů v domácnostech, zobrazovat v individuálních odpadových účtech správné údaje a plnit závazky ze smlouvy s městem. Pro předání výše konečné slevy za poplatníka je nutné zachovat kompatibilitu městského informačního systému s odpadovou administrací společnosti ISNO IT. Vše je zcela v souladu s legislativními požadavky na ochranu osobních údajů.

Proč dál s MESOHem?

Vlastní provoz s MESOH běží od října 2019 a smlouva končí v březnu 2020. Nyní připravujeme výběrové řízení, do kterého se budou moci zapojit vedle ISNO IT i další zájemci. Zavádění systému trvalo řadu měsíců, opakovat to s jiným dodavatelem je samozřejmě možné, ale náklady na zavedení jiného systému jsou z pohledu řádného hospodáře zbytečné.
O tom, že se jedná o dobrý systém, svědčí řada údajů. V současné době je to nejpoužívanější motivační systém na odpady v ČR. Stále přibývají další města, která jej zavádějí, např. Břeclav od ledna 2020 (25 tis. obyvatel).

Je to drahé?

V r. 2020 došlo v Dobříši ke změně poplatku za odpad. Dříve domácnost platila za popelnici 1 868 Kč, nyní 550 Kč na osobu. Zcela spravedlivý systém zatím nikde neexistuje. Pro velkou část občanů v Dobříši došlo ke zlevnění, ale to nejsou ti, kteří jsou slyšet. S MESOH došlo v Dobříši ke skokovému poklesu množství směsného komunálního odpadu. To je výborná zpráva. Velmi nás těší, že Dobříšákům není jedno, kolik odpadů bude město sypat do země na Bytízu.
Město každý rok svoz a likvidaci odpadů dotuje. V r. 2019 částkou 3,9 mil. Kč, v letošním roce to bude podobné. Celkové náklady na odpad jsou v posledních letech přes 10 mil Kč. Cena za
MESOH v řádu 300 tisíc Kč ročně je tak na úrovni 3 % celkových nákladů za odpad. Pokud tak jako doposud MESOH povede ke snižování SKO, provoz tohoto systému má smysl. A nejen finanční.
Pojďme věnovat energii společně tomu, jak systém ještě lépe nastavit. Více vysvětlovat proč a jak třídit, jak nakládat s bioodpadem, jak nepotřebným věcem dát druhou šanci atd. Pokud máte nápady, jak koloběh odpadků ještě zlepšit, dejte nám vědět.

Dagmar Mášová, místostarostka města Dobříš, Pavel Svoboda, radní města Dobříš

Reklama