Město Dobříš má akční plán zlepšování kvality ovzduší – pokračování

Zdroj: Pixabay


V květnovém čísle Dobříšských listů jsme vám představili „Akční plán zlepšování kvality ovzduší města Dobříše“ (zkráceně APZKO). V tomto článku si představíme některá z opatření, která se město chystá do budoucna realizovat.

Z analýzy imisní situace na území města vyplývá, že kvalita ovzduší je dobrá a imisní limity většiny sledovaných škodlivin jsou dlouhodobě plněny. Výjimku tvoří pouze koncentrace benzo(a)pyrenu a tuhých znečišťujících látek (velikosti PM10), které tyto limity mohou zejména v zimních měsících překračovat. Jejich zdrojem na území města jsou především lokální topeniště (až z 90 %) a doprava (cca z 10 %). Vliv průmyslových zdrojů je naopak zanedbatelný.

Jako nejefektivnější opatření ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší město spatřuje výměnu starých zdrojů vytápění na tuhá paliva (1. a 2. emisní třídy), které již nevyhovují emisním limitům, za nová. Město Dobříš plánuje i nadále informovat své občany zejména prostřednictvím DL a webových stránek o možnosti čerpání dotací na výměnu starých topidel. Aktuálně Středočeský kraj stále přijímá žádosti o poskytnutí dotace v rámci tzv. 3. výzvy „kotlíkových dotací“. Další dotace na výměnu nevyhovujících zdrojů vytápění za tepelná čerpadla lze čerpat z dotačního titulu „Nová zelená úsporám“.

Současně město připravuje osvětovou kampaň pro následující topnou sezónu, kdy v sérii článků publikovaných v DL budou občané informováni o možnostech a způsobech zlepšování kvality ovzduší ve svém městě. Z hlediska snižování znečištění ovzduší dopravou je samozřejmě nejúčinnější dopravu ve městě maximálně eliminovat, případně realizovat opatření pro plynulejší průjezd vozidel. V tomto ohledu se město v budoucnu bude orientovat směrem k podpoře pěší dopravy a cyklistických tras (viz také studie „Dobříš – Územní studie dopravy a cyklistických tras ve městě a k. ú. Dobříš“).

Dalším plánovaným opatřením pro snížení zatížení centrální části města dopravou je rozšíření stávajících a zakládání nových parkovacích zón v přilehlých oblastech. Jako alternativu k zatěžování okolí školních zařízení v ranních hodinách stavějícími vozidly prověřuje město možnosti zavedení školního autobusu. Na kvalitu ovzduší má mimo jiné vliv i údržba a úklid komunikací. Město pro tyto účely zakoupilo již v minulých letech kropicí vůz.

Dalším účinným nástrojem pro zlepšování kvality ovzduší ve městech je výsadba izolační zeleně. Výsadbu město již realizuje ve spolupráci s občany města, kteří mohou svá doporučení sdílet ve webové aplikaci „Výsadba a úprava zeleně“ na stránkách města. MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí, bude i nadále vykonávat dozorovou činnost v oblasti ochrany ovzduší.

Odbor výstavby a životního prostředí

Reklama

Předchozí článekNovým jednatelem společnosti Dokas je Adam Šauer
Další článekCo bude s nevzhlednou prolukou v centru města? Nyní je ve správě společnosti BIOS