Co bude s nevzhlednou prolukou v centru města? Nyní je ve správě společnosti BIOSDLOUHODOBĚ JE MÍSTO PROLUKY, KTERÁ SE NACHÁZÍ V SOUVISLÉ ŘADĚ DOMŮ NA PRAŽSKÉ ULICI V CENTRU
MĚSTA, KRITIZOVÁNO ŘADOU OBČANŮ A JIŽ ROKY ZDE VIDÍME NAVRŠENÉ PANELY. KONKRÉTNĚ SE JEDNÁ O STAVEBNÍ POZEMKY P. Č. 17/1 A 17/2 A DALŠÍ, KTERÉ VLASTNÍ MANŽELÉ HAVELKOVI.

V letech 2011–2014 vedl pan Havelka s městem několik soudních sporů: ve správním soudnictví to bylo zrušení části územního plánu města (proluka) a v civilním soudnictví – náhrada za bezdůvodné obohacení. Město se snažilo zajistit prostor jako veřejné prostranství a průchod na náměstí, ale majitel se proti tomu bránil. Pan Havelka poukazoval na to, že jde o bezdůvodné obohacení města, pokud soukromý pozemek chce využívat. V roce 2012 soud rozhodl, že se nejedná o veřejné prostranství v materiálním smyslu, tj. ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Nicméně z důvodu podřazení pozemků manželů Havelkových pod režim obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 4/2011, o místních poplatcích, tj. cca po dobu 8 měsíců, se město Dobříš k pozemkům ve formálním smyslu chovalo jako k veřejnému prostranství. Město následně muselo uhradit náhradu za tzv. bezdůvodné obohacení za období, kdy byly pozemky manželů Havelkových zařazeny pod režim obecně závazné vyhlášky o místních

poplatcích, avšak tato náhrada byla na základě rozhodnutí odvolacího soudu v rámci řádného opravného prostředku snížena ve prospěch města na 20 Kč/m2 za období, během něhož byly pozemky podřazeny obecně závazné vyhlášce. V této věci využil pan Havelka všechny možnosti mimořádných opravných prostředků civilního soudnictví: dovolání u nejvyššího správního soudu a ústavní stížnosti. V obou případech nebyl úspěšný.

Pozemek je od té doby z hlavní ulice zatarasen panely a řetězem. Současné vedení města nezpochybňuje nárok pana Havelky a jeho soukromý majetek. Přesto je v zájmu města, aby tento kout byl alespoň trochu kulturně upraven. Před rokem jednala s p. Havelkou starostka paní Vlnasová, k dohodě však ani tentokrát nedošlo. Nakonec v červnu 2019 majitel pozemek pronajal dobříšské firmě BIOS. Od této společnosti dostala letos radnice nabídku na pronájem tohoto místa na dobu 2 let.

Téma proluky jsem otevřel na posledním zastupitelstvu, když jsem se v závěrečné diskuzi přímo dotázal na danou problematiku zastupitelů. Chtěl jsem totiž znát názor na případný střet zájmů v případě pronájmu a platby společnosti BIOS. V této situaci by totiž došlo k tomu, že město bude uzavírat smlouvu s BIOS, s. r. o., zastoupenou ředitelem společnosti, kterým je zastupitel pan Helebrant. Ten na zastupitelstvu konstatoval, že společnost BIOS má s pozemkem určité záměry, ale zatím je nerealizovala a panely odstranit neplánuje.

Pavel Svoboda, starosta města

Poznámka redakce:

Vedení společnosti BIOS, s. r. o. se k tomuto tématu vyjádří v příštím vydání Dobříšských listů.Předchozí článekMěsto Dobříš má akční plán zlepšování kvality ovzduší – pokračování
Další článekProgram rozvoje města Dobříše bude mít zpoždění, ale nouzový stav nám plány nezhatí