Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 11. 11. 2021Na 22. zasedání rozhodli zastupitelé města o hlavních bodech programu zasedání takto:

Schválené body:
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024
• Rozpočtové opatření č. 5 vč. přehledu o příjmech a výdajích k 31. 10. 2021
• Příspěvek do Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava ve výši 514 tis. Kč
• Změna úrokové sazby na úvěru od Komerční banky
• Odkup 4,97 % podílu na Středisku zdraví, s. r. o., od ostatních sedmi společníků
• Dohoda o partnerství s polskou gminou Wągrowiec
• Darovací smlouva, na jejímž základě město získá 8 parkovacích míst v ul. Plk. Petroviče
• Darovací smlouva, na jejímž základě město získá novou komunikaci a veřejné osvětlení v lokalitě nové zástavby za Větrníkem
• Odkoupení části pozemků v lokalitě sběrného dvora společnosti Dokas
• Prodej bytu v ul. Lidická vítězi elektronické aukce za 3,67 mil. Kč
• Vydání 6 nových obecně závazných vyhlášek v rámci revize pro jejich zveřejnění ve Sbírce předpisů územně samosprávných celků
Konkrétně: požární řád města; vyhlášky o stanovení systému odpadového hospodářství; o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech; o volném pohybu zvířat; o používání zábavní pyrotechniky; o stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních akcí
• Prodloužení plánu prevence kriminality o rok
• Dodatek ke zřizovací listině Pečovatelské služby města Dobříše

Neschválené body:
• Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 303/17
• Prodej pozemků p. č. 1096/95 a části 1096/17 v lokalitě Za Branou
• Prodej pozemku p. č. 1086/34 v lokalitě Čs. armády
• Návrhy na změnu územního plánu pro možnou výstavbu na pozemcích p. č. 448/1 (lokalita u hřbitova) a p. č. 1082/25 (lokalita Bzdinka)

Další rozhodnutí zastupitelů:
Jednání o změně územního plánu v okolí čerpací stanice Shell bylo odloženo.
Zastupitelé odmítli nabytí majetku nepatrné hodnoty po zemřelém spoluobčanovi.
Žádost Gymnastiky Dobříš o příspěvek 400 tis. Kč na dokončení projektové dokumentace pro výstavbu gymnastického sálu byla projednána, usnesení však nebylo přijato.
Zastupitelé projednali žádost spol. AZMOTO Praha. Vzhledem k probíhajícímu soudu rozhodli o ponechání věci na rozhodnutí soudu.

Reklama

Předchozí článekVážení a milí spoluobčané,
Další článekVánoce chudých dětí na Dobříši