Stavební projekty města Dobříše. Co se realizuje a co se připravujeStavební sezona je v plném proudu a je to vidět i u nás v Dobříši. Pracuje se na realizaci řady projektů a investičních akcí, připravují se zároveň pro letošní rok ještě některé další. O jednotlivých stavbách nám bližší informace poskytl místostarosta Tomáš Vokurka.

Projekty v realizaci:

Náměstí Komenského

Na začátku měsíce června byly finalizovány všechny podstatné přeložky inženýrských sítí. Byly zahájeny práce na tvorbě takzvaných kořenových mostů, což jsou uměle vytvořené kanály se speciálně míchaným substrátem, který umožní budoucí výsadbě stromů perspektivní a kvalitní růst. Ve druhé polovině června byly kořenové mosty dokončeny a započaly práce na jednotlivých konstrukčních vrstvách pod budoucím dlážděním. V měsíci červenci a srpnu budou práce pokračovat také na okrajových chodnících, které budou rovněž postupně rekonstruovány. Soukromý investor zahájil významné stavební úpravy budovy, ve které sídlí pobočka České pošty, která se přestavuje na administrativní centrum. Pobočka pošty bude zachována v provozu.

Oprava fasády severního průčelí 1. ZŠ

Na konci června byla zahájena oprava severní fasády na „staré škole“. Dělníci v první fázi postavili lešení, dále v průběhu letních prázdnin dojde k sanaci prasklin a opadaných míst, následně bude provedena nová fasáda a její nátěr, naposledy dojde k instalaci nových ochranných opatření proti holubům, kteří fasádu velmi poškozují. Oprava celé fasády by měla být ukončena nejpozději v předposledním týdnu před koncem prázdnin.

Oprava ulice Přemyslova

Celý červen probíhala oprava ulice Přemyslova. Stavebníci osadili nové obruby, zhotovili nové vjezdy k rodinným domům, obnovili parkovací místa nově ze zasakovací širokospáré dlažby. Naši vodohospodáři upravili v ulici všechny kanalizační vpusti, v křížení s ulicí Nová provedli obnovu šachet a kanalizačního potrubí. Při realizaci bylo zjištěno, že kolektor, ve kterém je veden teplovod je bohužel v nevyhovujícím technickém stavu, proto bylo přistoupeno ve spolupráci s Energie AG Kolín k jeho sanaci a položení nového potrubí. Tím byla stavba oproti původnímu plánu zpožděna, nikoliv však fatálně, pouze o cca jeden měsíc. Ve druhé polovině měsíce června již proběhly první asfaltérské práce, které budou dokončeny v průběhu měsíce července. Celé dílo bude dokončeno nejpozději v posledním červencovém týdnu.

Oprava ulice Part. Svobody

Ulice Part. Svobody přes „Kopeček“ směr k hrázi rybníka Papež je jednou z nejvytíženějších v celém městě. Sloužila také jako klíčová objízdná trasa při realizaci průtahu Pražskou ulicí. Díky enormnímu dopravnímu zatížení došlo k velké degradaci svrchních asfaltových vrstev, do havarijního stavu se také dostal příčný práh s přechodem pro chodce na začátku hráze u Papeže. Proto jsme v červnu přistoupili ke kompletní obnově povrchu s lokálními sanacemi a kompletní opravou příčného prahu. Nový práh bude mít mírnější nájezdy pro pohodlnější přejezd zejména autobusů MHD. Ve spolupráci s našimi vodohospodáři došlo k úpravě uličních vpustí a šoupat, nakonec byly položeny asfaltové povrchy. V průběhu první poloviny července dojde ještě k obnově a doplnění vodorovného dopravního značení.

Oprava sportovního zázemí zimního stadionu

Letní sezonu využíváme k opravám vnitřních prostor na zimním stadionu, protože technický stav šaten a sociálního zázemí již byl velmi špatný, v případě sprch či toalet pak prakticky havarijní. V útrobách šaten došlo v měsících květen a červen ke kompletnímu odstranění starých keramických obkladů, byly realizovány nové rozvody teplé i studené vody a topení. Částečnou obnovou prošla i elektroinstalace. Ve druhé polovině června a v měsíci červenci dojde k obnově obkladů a dlažeb ve sprchách a toaletách. Obnoveny budou také omítky šaten. Poté budou kompletně vyměněna stará dřevěná okna za nová z plastových profilů, včetně vstupních dveří. Budou instalovány i nové stropní podhledy a nové osvětlení. Ve spolupráci s nájemcem občerstvení dojde k rekonstrukci i těchto prostor. Všechny stavební práce by měly být dokončeny nejpozději v polovině září, aby bylo zázemí zimního stadionu připraveno na novou bruslařskou a hokejovou sezonu.

Denní stacionář v budově DPS

V budově domu s pečovatelskou službou na Dukelském náměstí probíhá realizace denního stacionáře. Dojde k úpravě části přízemí budovy, tak aby zde vznikly nové prostory s vybavením pro aktivní trávení času nejen klientů PS.
Investice počítá s vytvořením denní místnosti, kuchyňky, sociálního zařízení s toaletou a zázemím, součástí je také přístavba zimní zahrady v atriu budovy. Kompletně nové budou podlahy, topení, rozvody elektřiny. Vznikne i zbrusu nová prádelna vybavená pračkami a mandlem. V průběhu června probíhaly především bourací a zemní práce, v průběhu letních prázdnin se již začne s výstavbou, nejprve nových podlah a technických rozvodů, následně zimní zahradou, vnitřními dispozicemi atd. Na podzim pak budeme finišovat s novým vybavením, včetně nábytku a všeho potřebného zařízení do kuchyně či koupelen.

Úprava hlavních rozvodů vody v budově Střediska zdraví Dobříš

V současné době probíhají stavební práce na výměně hlavních rozvodů vody na dobříšské poliklinice s termínem dokončení do 31. srpna 2022. Rozvody vody v budově polikliniky jsou vesměs původní z osmdesátých let, část trasy je v havarijním stavu a neodpovídají současným hygienickým normám. Kromě stoupacích rozvodů vody dojde k výměně i většiny přípojek do jednotlivých ordinací, součástí projektu je také obnova všech požárních hydrantů. Jedná se o první fázi rekonstrukce budovy Střediska zdraví, v příštím roce by měla následovat rekonstrukce elektroinstalace a vzduchotechniky.

Projekty v přípravě či před zahájením

Lávka přes Trnovský potok

V roce 2020 zvítězil v hlasování Tvoříme Dobříš projekt lávky přes Trnovský potok. Město disponuje projektovou dokumentací zpracovanou pro dřevěnou povalovou lávku přes Trnovský potok, která pomůže spojit břehy pod Vlaškou a louku pod Kolem v západní části rybníka
Papež. Velká část lávky však přechází soukromé pozemky. Probíhala jednání s jednotlivými vlastníky, které se podařilo v červnu tohoto roku zdárně uzavřít. Město požádalo o vydání povolení k výstavbě lávky přes Trnovský potok na stavební úřad, a pokud územní souhlas získáme, rádi bychom ještě v měsících srpnu a září tuto lávku zrealizovali.

Oprava ulice Okružní

Město v první půlce letošního roku také dokončilo projektovou dokumentaci na opravu ulice Okružní. Aktuálně město žádá stavební úřad o stavební povolení, pokud jej v brzké době získá, rádi bychom ještě ideálně v srpnu zahájili realizaci kompletní opravy povrchů vozovky, chodníků i parkovacích stání v této ulici. Za tímto účelem také město vypisuje veřejnou zakázku na stavební práce.

Úprava zeleně v okolí budovy radnice, doplnění veřejného osvětlení a informačních tabulí

V návaznosti na dokončení projektu průtahu Pražské, při kterém došlo ke kompletní opravě chodníků „Alejky“ a části okolí budovy radnice, je také připraven projekt úpravy zbývající zeleně, především té, která je za autobusovými zastávkami a u parkoviště vedle budovy radnice. Na tento projekt také město požádalo o dotaci. V tomto místě také chybí veřejné osvětlení, tudíž je zejména na autobusových zastávkách směrem do Prahy přílišná a nepříjemná tma. Máme zpracovaný projekt na doplnění veřejného osvětlení, obměnu mobiliáře a především dodání nové autobusové kryté zastávky. Zároveň bychom rádi doplnili zastávky o nové odjezdové refýže s elektronickými tabulemi, které by znázorňovaly aktuální data o odjezdu autobusů směrem na Prahu.

Obnova chodníků v křížení ulic Žižkova a Čs. armády

Horní část ulice Žižkova u obchodu Potraviny a uzenářství Bedřich trpí chybějícím povrchem chodníku, neboť v roce 2021 zde dobříšští vodohospodáři kompletně vyměňovali vodovod a kanalizaci. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci, která počítá s obnovou tohoto chodníku položením nové zámkové dlažby a obnovou parkovacích stání v ul. Žižkova. A protože celé nároží na křížení ulic Žižkova a Čs. armády je z pohledu chodců velmi nebezpečné, navíc frekventované, projekt počítá s doplněním nového chodníku na tomto nároží a úpravou příliš širokého a nepřehledného vjezdu do dvora obchodu potravin a řeznictví. Tím by především děti, které se v tomto prostoru často pohybují, získaly bezpečnější místo pro svou cestu do škol či na sportoviště. Máme požádáno o stavební povolení realizace této stavby, a pokud získáme všechna potřebná razítka, rádi bychom zahájili stavební práce ještě v srpnu tohoto roku s termínem dokončení do října.

Doplnění klimatizační jednotky do VZT na sportovní hale

Sportovní hala prošla v roce 2019 a v roce 2020 velkou rekonstrukcí. Součástí byla také instalace nové vzduchotechnické jednotky s rekuperací, která slouží pro výměnu a vytápění vzduchu na herní ploše. Bohužel, součástí tehdejšího projektu nebyla klimatizace (pravděpodobně kvůli snaze o snížení investičních nákladů), takže zejména při letních měsících je horko na herní ploše na hranici únosnosti, a spíše za. Proto město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na doplnění klimatizační jednotky, která by měla vnitřní prostředí v hale v létě regulovat na snesitelnou úroveň pro sportovní zátěž či případně pro jiné druhy akcí. Aktuálně komunikujeme všechna potřebná povolení a vyjádření a rádi bychom ještě v letošním roce tuto akci zrealizovali.

Rekonstrukce podlah a pořízení gastrovybavení do kuchyně 4. MŠ Dobříš

V období letních prázdnin dojde k pořízení gastrovybavení (nového elektrického kotle a elektrického sporáku) do kuchyně 4. MŠ sídlící v ulici Fričova. Stávající gastrovybavení je již na hranici životnosti, poruchové a je nutná jeho obnova. Současně s tím dojde k rekonstrukci podlah v 1. NP a 2. NP a v kuchyni školky. Stará, v mnoha místech degradovaná a nesoudržná dlažba bude nahrazena novou epoxidovou podlahou. Investorem je 4. MŠ, nicméně tato akce probíhá v úzké spolupráci s městem Dobříš jako zřizovatelem. Zároveň bylo požádáno o finanční dotaci na tuto akci ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

Tomáš Vokurka, místostarosta

Reklama

Předchozí článekRozhovor s jednatelem společnosti DOKAS Ing. Adamem Šauerem
Další článekTermín zákazu provozu starých kotlů na uhlí se posune o dva roky, tedy na 1. září 2024