Představujeme vám Městský úřad Dobříš – odbor správy majetku

Autor foto: DH


Milí občané,
také v tomto čísle pokračujeme v našem letošním seriálu představování jednotlivých oddělení
a odborů Městského úřadu Dobříš. Pro červnové číslo je na řadě organizačně nejmladší odbor správy majetku, jehož řízením byl od 1. 9. 2020 pověřen Miloš Novotný, který je od začátku letošního roku jeho řádným vedoucím.

Odbor správy majetku patří co do počtu zaměstnanců jednotlivých odborů města mezi ty početnější. Tvoří ho aktuálně celkem čtrnáct zaměstnanců včetně vedoucího. Mezi hlavní činnosti odboru patří zajištění správy a údržby majetku města Dobříše.
Hlavní činnost odboru správy majetku spočívá v zajištění veškerého majetku města Dobříše s péčí řádného hospodáře a majetkových práv dle občanského zákoníku.
Mezi hlavní úkoly vedoucího odboru patří kontrola údržby místních komunikací a veřejného osvětlení, administrativa a realizace dohod o připojování na městské sítě, ale také reklamy na veřejném osvětlení. Další zaměstnanci tohoto odboru mají na starost technickou správu budov, mobiliáře a veřejného osvětlení. V rámci odboru je také řešena péče o veřejnou zeleň ve městě a jeho bezprostředním okolí, dětská hřiště, část sportovišť a také pojištění majetku města. V neposlední řadě je tímto odborem vedena agenda správy hrobových míst a celková evidence a inventarizace majetku města.

Více už k práci odboru správy majetku upřesňuje jeho vedoucí Bc. Miloš Novotný.

Kolik budov má ve své správě Městský úřad Dobříš a o co všechno se v rámci jejich správy staráte?

Městský úřad Dobříš má ve své správě a pro potřeby úřadu využívá klasicistní budovu radnice na Mírovém náměstí čp. 119, kde je kromě vedení radnice situován i například odbor správních agend, odbor místního rozvoje, část oddělení tajemníka či oddělení administrativně právní. Budovu na Mírovém náměstí čp. 75, která je zázemím nejen pro sociální odbor, ale například i pro správce IT. Nemovitost s čp. 230, kde působí Městská policie Dobříš, odbor obecní živnostenský, část odboru správních agend a odbor správy
majetku. V neposlední řadě nesmíme opomenout sídlo odboru výstavby a životního prostřední, který najdete rovněž na Mírovém náměstí čp. 1602.
Jedná se tedy celkem o 4 budovy, kde náš odbor zajištuje kompletní provozní údržbu a nutné opravy.
Město se zároveň stará o celkem 9 bytových domů nebo jejich částí (čp. 66, 106, 371 – část, 104 – část, 1603 – Papežanka (část), 71, 1795 – „chráněné bydlení”, 443 – dům s pečovatelskou službou a 1486 – ubytovna Větrník (která momentálně prochází kompletní rekonstrukcí). V majetku máme i garáže na náměstí Komenského a veřejné WC v budově čp. 106.
Z hlediska údržby nemovitostí také intenzivně spolupracujeme s jednotlivými příspěvkovými organizacemi města.

Kromě budov spravuje město také vlastní sportovní areály a zařízení. Kolik jich je a v jakém jsou stavu?

Odbor správy majetku má ve své správě také 8 dětských hřišť: v ul. B. Němcové, Přemyslova, Na Kole, Ligrus, hřiště Rákosníček, 2× v oblasti na Větrníku a hřiště Antivandal. Naše správcovská působnost se vztahuje i na 3 sportoviště (skatepark, Dukelské nám., sportoviště Větrník) a 3 workoutová hřiště (ul. V Lipkách, Brodce a ul. K Lesu). Všechna hřiště a sportoviště jsou vždy udržovaná a pravidelně kontrolovaná, a 1× ročně procházejí odbornou revizí.

Mimo výše uvedené je nutno zmínit i sportovní areály a zařízení, které pro město spravuje a provozuje spol. Dokas Dobříš, s. r. o. Zejména se jedná o sportovní halu, která je po rekonstrukci, nohejbalové a beachvolejbalové kurty, zrekonstruovaná hřiště s umělým povrchem mezi školami a v neposlední řadě i zimní stadion, který disponuje novým technologickým zázemím a plochou.

Dokážete říct, kolik spravuje město hektarů půdy, které je třeba obhospodařovat v rámci péče o zeleň?

Aktuálně máme 33,4 ha travnatých ploch, které pro nás obhospodařuje městská společnost Dokas Dobříš, s. r. o., a 9 ha ploch, které nám v rámci domluvené spolupráce seče Zemědělská společnost Dobříš.

Do agendy vašeho odboru spadá také veřejné osvětlení. V jakém je stavu a co vše obnáší zabezpečení veřejného osvětlení v jednotlivých ročních obdobích?

Agenda veřejného osvětlení vychází z hledisek, která zohledňují jednak bezpečnost osob a majetku – zajištění dobré viditelnosti pro chodce a řidiče; i ekonomiky provozu – volba vhodných svítidel a sloupů a předpokládaných nákladů na jejich údržbu. Omezení světelného záření (světelný smog) tak, aby nerušilo a nedocházelo ke světelnému znečištění, a v neposlední řadě samozřejmě estetické vnímání nasvětleného města.
Veřejné osvětlení ve městě je rozděleno do jednotlivých rozvaděčů (spínacích bodů), jejichž funkce je hlídána v jednotlivých ročních obdobích astrálními hodinami, které reagují na stmívání. Pravidelně jsou prováděný revize v určených časových intervalech a průběžné vizuální kontroly. Osvětlení neustále modernizujeme ať už jenom výměnou svítidel za modernější světelné LED diody, nebo výměnou celých stožárů nejen v rámci kompletní rekonstrukce ulic.
Tato agenda je poměrně rozsáhlá a určitě by zasloužila i samostatný článek.

Která část vaší práce je nejnáročnější a zabere vám nejvíce času?

Z hlediska činnosti našeho odboru jsme úředníci i provozní pracovníci, někteří kolegové dokonce obojí současně. Náročnost pracovních úkolů je vždy stanovena spravovanou agendou. Někdy nám dává zabrat příprava a realizace nové výsadby zeleně, pravidelné kontroly, opravy výtluků místních komunikací nebo „pouze“ fakturace a objednávky. Jindy omezené finanční prostředky na opravu některých městských budov.
Jednou z hlavních složek naší činnosti stále zůstává práce s lidmi, ať už se jedná o občany, nebo obchodní partnery města. Toto považujeme za nejtěžší a zároveň za nejzajímavější část naší práce.
Určitě stojí za zmínku i silný a sehraný tým kolegyň a kolegů, kteří tvoří pevné jádro odboru zajišťujícího provoz a správu majetku města Dobříše, a rád bych jim za jejich práci poděkoval.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekHOSK Dobříš
Další článekKultura je služba s velkým S…