Obecně závazné vyhlášky města Dobříše vydané v roce 2021Dovolujeme si vás informovat, že od 1. ledna 2022 je účinný zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který obcím mj. ukládá, aby v tomto novém informačním systému veřejné správy vyhlašovaly právní předpisy vydávané v jejich působnosti (nevyhlašované ve Sbírce zákonů). Právní předpisy města (obecně závazné vyhlášky a nařízení) tak již nebudou vydávány zveřejněním na úřední desce, ale v tomto systému – zákonodárce si od toho slibuje, že dojde k posílení právní jistoty veřejnosti, dosažení adekvátní a skutečné informovanosti adresátů právních předpisů územních samosprávných celků a neústředních správních úřadů o obsahu těchto právních předpisů; dále dojde k zajištění adekvátní dostupnosti právních předpisů územních samosprávných celků a neústředních správních úřadů pro příslušné orgány veřejné moci (např. Policii České republiky, správní orgány vykonávající kontrolní a přestupkovou agendu, finanční úřady či soudy) a v neposlední řadě je cílem zajistit zveřejňování a evidenci právních předpisů územních samosprávných celků a neústředních správních úřadů na úrovni odpovídající technickým možnostem 21. století a v souladu s moderními trendy elektronizace veřejné správy.
V přechodném období 3 let je nutné ve Sbírce zveřejnit všechny platné a účinné právní předpisy města, jinak pozbydou platnosti. Za tím účelem byla provedena ve spolupráci s Ministerstvem vnitra revize všech platných a účinných právních předpisů města Dobříše z hlediska jejich věcné i formální správnosti. Výsledkem revize bylo předložení několika nových obecně závazných vyhlášek, které nabyly účinnosti již 1. ledna 2022 a do Sbírky budou vloženy hned v počátku stanovené lhůty.

Zastupitelstvo města v této souvislosti vydalo tyto obecně závazné vyhlášky:
OZV č. 5/2021, o technické mapě města Dobříše (náhrada za OZV č. 1/2014) – pouze formulační a formální úpravy. Pro uživatele (vlastníky nových staveb) v podstatě beze změn.

OZV č. 6/2021, o regulaci provozování hazardních her (náhrada za OZV č. 5/2016) – aktualizace zákazu provozování hazardních her v návaznosti na nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Věcně i nadále platí úplný zákaz hazardních her (dříve loterií a jiných podobných her).

OZV č. 7/2021, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2001, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství a o označování budov čísly (pro označování budov a veřejných prostranství formou OZV není zákonné zmocnění), a obecně závazné vyhlášky č. 8/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů (od 1. 1. 2022 je zrušeno zákonem č. 501/2020 Sb. zmocnění vydávat OZV pro označování psů a jejich evidenci, protože je to nově povinnost občanů stanovená přímo zákonem).

OZV č. 8/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (náhrada za OZV č. 2/2020) – vydání nové OZV v návaznosti na nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.). Věcné změny nejsou zásadní, upřesňuje se stávající, již existující, systém.

OZV č. 9/2021, kterou se vydává požární řád města Dobříše (náhrada za OZV č. 4/2016) – zejména aktualizace informací a seznamu požárních zdrojů.

OZV č. 10/2021 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech ve městě Dobříši (náhrada za OZV č. 4/2015) – kromě formální úpravy textu bylo schváleno spojení současných bezalkoholových lokalit č. 5 až 7 do jedné (Větrník – okolí 5. MŠ, hřiště „Antivandal“ a parkoviště), vymazání lokality č. 15 (okolí 2. MŠ a bývalého kina), neboť je již zahrnuta v lokalitě č. 3 (okolí Dukelského náměstí). Pouze u lokality č. 3 se navrhuje věcná změna – redukce lokality o území, kde je bytová zástavba (kde není veřejné prostranství), konkrétně zastavěné území ohraničené ulicemi Dukelské náměstí, Pionýrů, Plk. B. Petroviče, Boženy Němcové, Jáchymovská a zpět na Dukelské náměstí.

OZV č. 11/2021, o volném pohybu zvířat na veřejném prostranství (náhrada čl. 6 OZV č. 1/2019) – jen formální úpravy textu.

OZV č. 12/2021, o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky (náhrada za zůstatek OZV č. 1/2019) – kromě formální úpravy textu je nutno zrušit svěření pravomoci udělovat výjimky ze zákazu používání zábavní pyrotechniky radě města. Jde o reakci na nález Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 (Heřmanův Městec) – výjimky (tj. dny, kdy je možno použít zábavní pyrotechniku) musejí být součástí textu OZV. Ke stávajícím výjimkám ze zákazu pořádat ohňostroje (Silvestr, pálení čarodějnic, setkání se sv. Mikulášem) byly proto přidány další výjimky – tradiční podzimní ohňostroj při předvánočním setkání žáků, rodičů a přátel škol a tradiční akce Bobcat Demo Days. Pokud by chtěl někdo další používat zábavní pyrotechniku mimo stanovené dny, bude muset požádat (ideálně nejméně 3 měsíce předem) ZM o udělení výjimky – zastupitelstvo by muselo OZV novelizovat. V opačném případě (použití zábavní pyrotechniky mimo schválené výjimky) hrozí udělení pokuty do výše 100 000 Kč. Věcně došlo k vypuštění omezující podmínky pro použití pyrotechniky „ve vzdálenosti větší než 20 m od budov, vozidel a jiného majetku“.

OZV č. 13/2021, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku (zcela nová OZV) – dosud se postupuje podle veřejně dostupné směrnice č. 6/2016 (Pravidla města Dobříše pro pořádání akcí ve městě Dobříši), která obsahuje podrobné požadavky na organizování akcí. Povinnost občanů/veřejnosti oznámit konání hromadné akce a další relevantní údaje je však nutno zakotvit právním předpisem, a to konkrétně OZV. Formulář pro oznámení hromadné akce je dostupný na webu u příslušné OZV.

OZV č. 14/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (náhrada za OZV č. 8/2020) – všechny obce ČR byly povinny vydat v průběhu roku 2021 novou OZV, kterou se stanoví způsob zpoplatnění místního poplatku za komunální odpad, a to v návaznosti na nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Schválený místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství vychází ze současného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Stěžejní parametry byly zachovány – poplatek ve výši 750 Kč / rok / poplatník, splatnost 30. dubna jednorázově a sleva až 525 Kč pro ty, kdo jsou zapojeni do systému MESOH dle míry produkce odpadu a jeho třídění za období 10/2020 až 9/2021 a uhradí poplatek v termínu splatnosti. Více v článku „Poplatek za svoz odpadů v roce 2022 z pohledu správce místního poplatku“.

Pro úplnost doplňujeme, že v roce 2021 byly ještě přijaty tyto právní předpisy města:
NM č. 1/2021, o stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa, hřbitovní služby a pronájem smuteční obřadní síně (účinné od 27. 1. 2021) – vydání ceníku za hřbitovní služby nově formou nařízení města, zrušení regulace nájemného a výše cen služby s nájmem spojené na úseku pohřebnictví výměrem MF č. 01/2021.

OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu (náhrada za OZV č. 6/2019; účinná od 30. 4. 2021) – věcná změna v čl. 2 odst. 1 (předmět poplatku) a čl. 8 odst. 1 (osvobození) v návaznosti na zákon č. 609/2020 Sb. Sazba poplatku 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, byla ponechána (maximálně to může být 50 Kč).

NM č. 3/2021, kterým se vydává ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích (náhrada za NM č. 6/2020; účinné od 3. 6. 2021) – doplnění položky za vydávání parkovací karty pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

OZV č. 4/2021, o nočním klidu (náhrada čl. 5 OZV č. 1/2019; účinná od 10. 7. 2021) – změna formulace výjimek z doby nočního klidu dle vzoru Ministerstva vnitra. Mezi výjimky přidány tradiční akce Memoriál Leoše Liščáka a Pivní festival. Naopak byly vypuštěny všechny sportovní akce „Brdman“, neboť pořadatel už nebude pokračovat v pořádání těchto akcí.

Je toho hodně, nicméně k zásadním novinkám či omezením pro život ve městě nedochází, a naopak prostřednictvím vyjmenovaných regulací se stanovují podmínky pro zajištění veřejného pořádku ve městě na jedné straně, ale přiměřené kulturní, sportovní a jiné vyžití na straně druhé.
Závěrem lze uvést, že nad dodržováním právních předpisů města Dobříše primárně dohlíží městská policie.

Jan Horník,
tajemník úřadu

Reklama

Předchozí článekJak snížit náklady na vytápění? Jde to překvapivě snadno
Další článekTvoříme Dobříš 2022