Most přes Pilský potok je prohlášen za kulturní památkuMinisterstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče vydalo dne 4. 9. 2020 oficiální rozhodnutí, ve kterém prohlásilo most přes Pilský potok v Dobříši za kulturní památku. Petici za záchranu mostu inicioval Okrašlovací spolek města Dobříše. Na přelomu roku ji podepsalo téměř 600 signatářů a dne 27. 1. 2020 ji podpořilo také Zastupitelstvo města Dobříše.

K tomuto rozhodnutí dospělo ministerstvo na základě podnětu od Ing. Pavla Vermacha, Ph.D., v němž mimo jiné zní: „Tzv. ‚Karlův most v Dobříši‘ je památkou, která významně dokladuje tvůrčí schopnosti a práci člověka v oboru mostní stavitelství (pro jejich hodnoty umělecké a technické) a dokladuje též citlivý přístup k začlenění technické stavby v krajině. Svým řešením je ojedinělou miniaturní replikou Karlova mostu v Praze. Současně má přímý vztah k místně významné historické události.“

Ministerstvo kultury podnět vyhodnotilo a zahájilo správní řízení o prohlášení předmětného mostu za kulturní památku. K podnětu a tomuto záměru se kladně vyjádřil Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby a dále také Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, který doporučil posoudit technické možnosti zachování mostu na základě dalších posudků. Dále bylo posuzováno také stanovisko Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, které ve svém dopise prohlášení předmětného mostu za kulturní památku také doporučilo. V rámci řízení se dále vyjádřila komise Ministerstva kultury pro hodnocení návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku a žádostí na zrušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku, která prohlášení předmětného mostu za kulturní památku doporučila. Jako důvod uvedla:
„Komise doporučuje prohlášení mostu za kulturní památku, neboť v rámci dobové mostní produkce 30. let 19. století představuje svým architektonickým a konstrukčním řešením stavbu velmi hodnotnou. Mostní pilíře s výraznými břity ledolamů, klenební oblouky a odtokové žlaby z pečlivě opracovaného tesaného kamene, se výrazně pohledově uplatňují. Při budoucí památkové obnově bude vhodné nahradit novodobě zábradlí historičtějším řešením, k němuž existují obrazové podklady.“

Na základě seznámení se všemi podklady se k celé věci písemně vyjádřil také zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, který mimo jiné uvedl, že most je ve velmi špatném stavebním stavu, konstrukce mostu byla před více než dvaceti lety nevhodně opatřena torkretovou omítkou, která měla za následek uzavření konstrukce a nemožnost jejího vysychání. V případě prohlášení mostu za kulturní památku by pak bylo nutné jeho opravu pojmout formou skloubení původních konzervativních technologií s moderními řešeními s dochováním historických částí.
K účasti na celém řízení bylo přizváno také Povodí Vltavy, které možnost osobního seznámení se s podklady nevyužilo, ale v dopise uvedlo, že k prohlášení mostu za kulturní památku nemá připomínky.

Ministerstvo kultury během hodnocení pečlivě zvažovalo všechny podklady a stanoviska, než rozhodlo o vydání konečného prohlášení, že most přes Pilský potok, se stává kulturní památkou.

Během řízení bylo zjištěno, že předmětný most překlenuje Pilský potok v místě hlavní silnice, která historicky spojovala Prahu s Pasovem. Most měl v době svého vzniku kromě dopravní funkce i funkci reprezentativní, neboť byl postaven před východním vstupem do města Dobříš, kde dosud stojí monumentální barokní zámek s parkem, na který navazovalo barokní a krajinářsky komponované okolí. Na tuto kompozici citlivě navázala i „pasovská“ cesta s alejí, na které byl most umístěn. Most tak v rámci urbanismu města Dobříš a jeho nejbližšího okolí zaujímá jedinečné postavení a má význačnou urbanistickou hodnotu. Je také dokladem stavebního vývoje Dobříše a jeho historického urbanismu. Zároveň se jedná o poslední dochovaný kamenný historický most v Dobříši.
Dále bylo v řízení zjištěno, že až do 2. poloviny 20. století byl most zachován v autentické podobě. V té době byl jeho původní vzhled narušen nahrazením plné parapetní zídky betonovými sloupky a později ocelovými trubkami. Rovněž socha sv. Jana Nepomuckého, která byla součástí parapetní zídky mostu a most zdobila, se do současnosti na místě nedochovala. Ministerstvo kultury připouští, že tyto negativní stavební zásahy snížily památkovou hodnotu mostu. Nicméně dodává, že nikoliv natolik zásadně, aby tato skutečnost bránila prohlášení mostu za kulturní památku. Vysoké památkové hodnoty stále vykazuje jeho do současnosti dochovaná hlavní část – vlastní mostní stavba s kvalitní kamennou konstrukcí.

Z architektonického hlediska se jedná o klasicistní most s kvalitní, pevnou a pokročilou konstrukcí, odpovídající inundačním mostům. Kvalitně konstrukčnímu řešení odpovídá vyzdění pilířových zdí a jejich břitových čel z přesných kamenných kvádrů i čelních oblouků z přesných klenáků.

Ve svém oficiálním vyjádření pak Ministerstvo kultury závěrem konstatuje, že most přes Pilský potok v k. ú. Dobříš je kvalitním příkladem mostního klasicistního stavitelství 1. poloviny 19. století. Svým umístěním, charakterem, historickou, technickou i urbanistickou hodnotou a zachovanými stavebními konstrukcemi splňuje podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku se smyslu ustanovení § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Zpracováno redakcí
Zdroj: Prohlášení mostu za kulturní památku
Ministerstva kultury
/sp. zn. MK-S 11856/2019 OPP)
Zdroj foto: Petr Kadlec
https://okraslovaci-spolek-dobris.webnode.czPředchozí článekČeská pošta upravuje otevírací dobu
Další článekCeny města Dobříše v roce 2020 získávají paní Marie Michlová a Josef Bedřich, spol. s r. o.