14.8 C
Dobříš
Sobota, 25 září, 2021
Domů Blog

Vážení spoluobčané,

čísla covidové nákazy letí v posledních týdnech prudce nahoru. V Evropě, v České republice i v našem městě. Při jarní vlně jsme v Dobříši měli celkem 3 potvrzené případy. Nyní, v druhé půlce října, již počet infikovaných šplhá k druhé stovce. Každý z nás pravděpodobně už zná, nebo brzy bude znát někoho, kdo je covid pozitivní. S rostoucí nákazou se celá země více uzavírá, omezuje se provozní doba úřadů i restaurací, zavřené jsou školy, ruší se společenské i sportovní akce. Na jaře jsme infekci společně zvládli. Věřím, že společnými silami to zvládneme i nyní.

Prosím Vás všechny o vstřícnost a pochopení a děkuji Vám všem, kteří se snažíte denně uchovat co nejběžnější provoz našeho města. Epidemie působí komplikace všem: dětem, rodičům, učitelům, pracovníkům obchodů i restaurací, řidičům, úředníkům…, ale především lékařům, zdravotníkům, hasičům, policistům. Mysleme nejen na sebe, ale i na ostatní kolem nás. Přispět snížit riziko nákazy můžeme skutečně každý především důsledným nošením roušky, častým mytím rukou, omezením osobních kontaktů. Nic lepšího v tuto chvíli neumíme. Omezené obchody a služby potřebují náš zájem dnes více než kdy jindy. Podpořme místní obchody a restaurace.

Už nyní můžeme přemýšlet, kde a jak pomůže každý z nás, pokud se situace ještě zhorší. Využijme čas, který nám covid neplánovaně přeuspořádal, k zamyšlení. Jistě najdeme věci, které jsme už dlouho chtěli udělat jinak, které jsme odkládali, do kterých se nám nechtělo. Omezení kontaktů nejvíce dopadá na starší spoluobčany a děti. Zatelefonujte svým blízkým i vzdálenějším příbuzným. Určitě budou mít radost. Nyní je prostor spřádat plány do budoucna a chystat opatření, protože pokud se ani z téhle vlny nepoučíme, přijde nějaká další.

Přeji Vám všem pevné zdraví. Společně to zvládneme.

Pavel Svoboda, starosta

Masarykovo sanatorium Dobříš: hledáme brigádníky

Aktualizováno 27. 10. 2020:

Milí přátelé, s ohledem na neočekávanou vlnu solidarity se situací v našem zařízení Vám musíme s radostí oznámit, že kapacita brigádnických míst je aktuálně plně obsazena. V případě naléhavosti Vás znovu poprosíme o pomoc na tomto místě.
Moc moc moc děkujeme!!!!
Tým Masarykova sanatoria Dobříš

Hledáme brigádníky pro naše zdravotnické zařízení, kteří se budou chtít podílet na zajištění provozu, zejména technickou podporou našim zdravotníkům v současné krizové době.

Náplň práce:
  • podpora zdravotnického personálu – např. rozvoz jídel z kuchyně na oddělení
  • pochůzky dle potřeby
  • úklid společných prostor
  • pomoc v kuchyni
  • pomoc v prádelně
  • atp.

Na tuto pozici jsou běžně poskytované příslušné ochranné pomůcky jako jsou respirátory FFP2. Brigádník nepřichází do přímého kontaktu s pacienty. Konkrétní druh práce záleží na dohodě.

Vhodné i pro studenty!

Nabízíme:
  • krátkodobá i dlouhodobá spolupráce
  • časová flexibilita
Očekáváme:
  • odpovědné, spolehlivé a slušné chování
  • chuť pracovat a pomáhat v této těžké době

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem:
telefon: 318 541 253
e-mail: info@medi-help.cz

Starostovo vysvětlení ke koupání v Papeži a shrnutí léta v Dobříši

Vážení spoluobčané,
na začátku léta vzbudila velké emoce opatření okolo koupání v rybníku Papež. Rád bych zde vše uvedl na pravou míru. Vlastníkem rybníku je Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld. Rybník je využíván pro sportovní rybolov. Se zástupci vlastníka již od loňského roku vedeme jednání, jak skloubit v zásadě protichůdné zájmy vlastníka, tj. hospodářské využití, se zájmy obyvatel města, kteří hledají prostor pro rekreaci a koupání. Výsledkem domluvy byla opatření, která jsme vyhlásili v létě. Také na základě upozornění několika občanů byl však původní režim změněn. V ČR mají občané volný přístup do rybníků, podobně jako do lesů. Zakázat individuální koupání či pohyb nafukovacích plavidel vlastník nemůže, a proto i zpráva na facebooku a v aktualitách na webu města, která zákaz koupání na některých částech břehu vyhlašovala, nebyla správně a šla nad rámec radou města schválených pravidel využívání „městské pláže“ v lokalitě u Papežanky. Za tuto chybnou komunikaci se Vám omlouvám. I nadále však trvá přání vlastníka Papeže, aby obyvatelé města pro vstup do vody využívali především část kolem Papežanky vyznačenou bójkami, viz mapka. Naopak severní břeh pod Větrníkem by měl zůstat k dispozici pro klidné rybaření. Ke sporům by nemuselo docházet, pokud bychom se všichni chovali ohleduplně. Bohužel existují příklady koupajících se, jejichž chování vede ke konfliktu s rybáři. Pokud je to jen trochu možné, prosím respektujte přání vlastníka rybníku Papež. Především na jeho rozhodnutí závisí, jaký stav vody v rybníku bude, jak schůdný bude břeh a jak bude voda čistá. A tedy jak atraktivní bude pro plavce a rekreanty. Spíše než represe prosazujme tolerantní přístup z obou stran.

I přes léto pokračovaly dobříšské stavby. Pražská ulice dostala asfaltový povrch, pracuje se na chodnících a na třetí, poslední etapě směrem na Příbram. Zahájena byla rekonstrukce Březové ulice. Odbor místního rozvoje městského úřadu, pod který spadají i tyto velké stavby, vede od srpna nově Mgr. Martin Švarc. Přeji mu hodně trpělivosti a rozhodnost při jednání s dodavateli.

Dobříšské léto bylo plné sportu a kultury. Mám velkou radost, že vedle zaběhnutých akcí, jako je například Mistrovství republiky žákyň v tenisu, mezinárodní kynologická soutěž CACIT, závod seriálu Kolo pro život, festivaly Summer Day či Před garáží, divadlo v parku či letní Kino na kolečkách, se objevují i nové události. Nebo základy nové tradice. V srpnu se konal již druhý ročník Memoriálu Leoše Liščáka jako vzpomínka na tragicky zesnulého dobříšského hasiče. Z nových akcí v oblasti sportu musím zmínit první „sousedský“ turnaj v pouličním basketbalu, jehož cílem bylo především dát prostor mladým obyvatelům našeho města. V oblasti kultury jsme si mohli společně užít první ročník Hudebního festivalu Zámek Dobříš, který do našeho města přinesl špičkovou hudbu různých žánrů a kde výtěžek jednoho z koncertů byl věnován na obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice. Rozjeté léto pokračuje plynule i v září. Na které akci se potkáme?

Pavel Svoboda, starosta

Představujeme vám Městský úřad Dobříš – odbor správních agend

Milí občané,
v minulých číslech Dobříšských listů jsme vám představili už celkem šest odborů Městského úřadu Dobříš. Po prázdninách v tomto našem seriálu pokračujeme. Tentokrát jsme se zaměřili na odbor správních agend, který vede již 7 let Ing. Bc. Zdeněk Černohorský, DiS.

Na odboru správních agend městského úřadu pracuje celkem osmnáct zaměstnanců. Tento odbor se tak řadí mezi největší. Jeho vedoucí, referent bezpečnosti státu – krizového řízení, referenti úsekového měření a projednávání přestupků. V úseku dopravně správních agend pracuje celkem pět pracovníků, stejně jako na úseku občansko správních agend a na úseku přestupkového řízení, kde je navíc zkušební komisař.
Na odboru správních agend řešíme záležitosti spojené s matrikou, občanskými průkazy, cestovními doklady nebo evidencí obyvatel. Do agendy tohoto odboru ale patří také řešení dopravních přestupků nebo registrace a evidence vozidel a řidičských průkazů. Rovněž do tohoto úseku můžeme zařadit přezkušování žáků autoškol při získávání řidičských oprávnění. Jeho pracovníci vám pomohou také s ověřováním podpisů z informačních systémů a rejstříků (CzechPoint).
Úsek občansko správních agend zajišťuje agendu spojenou s vydáváním a evidencí občanských průkazů a cestovních dokladů, vede evidenci obyvatel, přijímá hlášení občanů, týkající se jejich pobytu a jeho změn na území obvodu města, vydává stanovená potvrzení, na základě zvláštních ujednání vede pomocnou vojenskou evidenci vojáků v záloze, ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, vypracovává statistické a odborné výkazy, rozbory apod., vede stálý seznam voličů a spolupracuje při přípravě voleb nebo vyměřuje správní poplatky. V rámci oddělení matriky se pak na tomto úseku vedou matriční knihy a sbírky listin, dává souhlas k zápisu rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů do matričních knih matričním úřadům zařazený do příslušného správního obvodu, komplexně se zabezpečuje realizace příslušných částí zákona o rodině (zejména uzavíraní manželství, vydávání osvědčení pro církevní sňatky, uznávání otcovství a další), přijímají se žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky a další potvrzení, provádí se ověření podpisů, shody opisu nebo kopie, zabezpečují se obřady vítání občánků a další dílčí činnosti.
Za rok 2020 bylo například přes náš úřad vydáno 3 168 nových občanských průkazů a 764 cestovních pasů. Oddělení matriky zajistilo 114 svatebních obřadů a zapsalo 69 nových občánků. Jednou z nejdůležitější činností našeho odboru je úsek bezpečnosti státu – krizového řízení, který má na starost případné krizové situace v našem městě, jako jsou případné živelní pohromy (povodně požáry, ekologické havárie), ale rovněž spolupráce a vybavenost naší jednotky dobrovolných hasičů Dobříš, pro případné zásahy různého charakteru a dopravní nehody. Tento úsek také zajišťuje organizaci a hladký průběh každých voleb v našem městě,“ říká vedoucí odboru Zdeněk Černohorský.
Úseky dopravně správních agend a přestupkového řízení zajišťují komplexní agendu spojenou s registrací a evidencí řidičů, evidenci vozidel a řidičů taxislužby, spolupracují se zkušebním komisařem. Rovněž plní metodickou a kontrolní funkci vůči ostatním odborům vykonávajícím přenesenou působnost v rámci správního trestání. Pracovníci úseku přestupkového řízení pak řeší zejména úkoly spojené s přijímáním stanovených oznámení o přestupcích, spadající do působnosti úřadu, rozhodují v prvním, případně druhém stupni o přestupcích, zajišťují výkon rozhodnutí spočívající ve vymáhání nepeněžitých plnění, vedou stanovené evidence, vypracovávají statistiky a jiné výkazy, zpracovávají posudky.

„V Dobříši je úsek dopravně správních agend plně vytížený. Za měsíc řešíme v průměru 215 registrací vozidel a 350 úkonů spojených s vydáváním řidičských průkazů, s čímž je spojena obsáhlá administrativní práce, týkající se nejen řidičských průkazů, ale i vydávání karet do tachografů a profesních průkazů řidičů nákladních vozidel. Zanedbatelný není ani počet dopravních přestupků spojených převážně s úsekovým měřením. Za rok 2020 bylo pokutováno na území Dobříše celkem 5 125 řidičů, kterým byly rozdány pokuty v celkové výši 2 424 211 Kč,“ upřesňuje vedoucí odboru správních agend Městského úřadu Dobříš.

Kanceláře odboru správních agend Městského úřadu Dobříš najdete na adrese Mírové náměstí čp. 119 v přízemí budovy radnice a v budově čp. 230 v prvním a druhém patře.

Zpracovala DH

Návštěva z polského Wągrowiece v Dobříši

Ve dnech 11.–15. 8. 2021 Dobříš navštívila delegace z polského města Wągrowiec, které má zájem o partnerství s Dobříší.

Jak návštěva našich sousedů z Polska probíhala?
Sedmičlennou delegaci vedl „wojt“ celé oblasti Wągrowiec, pan Przemysław Majchrzak.
Vedení města připravilo pro naše nové polské přátele nabitý program. Vedle setkání na radnici a zajímavé debaty o problémech místních samospráv si zástupci Wągrowiece prohlédli také naše infocentrum, Muzeum Dobříš, budovu a areál 2. ZŠ, knihovnu či sportovní halu. Společně s vedením radnice navštívili také Nový Knín, na kolech se vydali za zdroji vody do okolí a jedno odpoledne také strávili v Praze.
Za svůj krátký pobyt mohli okusit také trochu dobříšského života. Zúčastnili se koncertu Na Vivaldiho!, který se konal v rámci Festivalu hudby Zámek Dobříš, nakoupili si na sobotním regionálním trhu a jeden večer přijali také pozvání do rodin zástupců města.
Svůj pobyt zakončila polská delegace návštěvou nedělní mše v kostele Nejsvětější Trojice.

Na základě této návštěvy se zatím slibně rozbíhá spolupráce mezi školami, kde již na tento školní rok připravují učitelé obou měst společné česko-polské projekty. Na příští rok je také například již v plánu polská účast na soutěži dobrovolných hasičů.
Starosta Majchrzak v poděkování napsal: „Pohostinnost, se kterou jsme se setkali při návštěvě dobříšské obce, předčila naše nejdivočejší očekávání. Doufám, že budeme pěstovat dobré vztahy a budovat mosty spolupráce mezi našimi zeměmi.“

V podobném duchu se vyjádřil i starosta města Dobříše Pavel Svoboda: „Je velmi přínosné diskutovat o podobných tématech a různých přístupech k řešení. Věřím, že naše zastupitelstvo bude spolupráci s oblastí Wągrowiec nakloněno a město Dobříš tak získá třetí partnerské město, po holandském Mierlu a francouzském Tonnerre polský Wągrowiec.“

Zpracovala DH

Z historie města Dobříše

Zaspala nám lokálka

V letošním roce jsme dostali zprávu, že kromě víkendového jízdního řádu bude zrušena osobní doprava na vlakové dráze do Dobříše, tedy přesněji od Mníšku. Ještě ve dvacátých letech minulého století přitom byla hlavním dopravním prostředkem, kterým se dalo dostat do Prahy.
Už od zahájení provozu ale byla spojena s pomalou jízdou a nedochvilností. Jak se psalo v dobovém tisku: „Nejen že jede bezpříkladnou ‚hokynářskou rychlostí‘, ale odpočívá na každé stanici k neuvěření.“ Těžko říct, co mohlo být příčinou, ale naše lokálka jezdila po jedné z mála soukromých tratí. Po vzniku republiky byla zestátněna, ale problémy nezmizely. V létě roku 1920 to došlo tak daleko, že si u ministra železnic stěžoval i senátor František Soukup: „Včera jsem byl na lokálce Dobříš–Praha svědkem hrozných scén. Tato lokálka, která jezdí z Dobříše do Prahy celých pět hodin, měla zpoždění půl třetí hodiny. Ve Vraném čekala celou hodinu a ve Vršovicích přes hodinu. Rozčílení lidí bylo ohromné. Všichni nadávali na ministerstvo a na republiku. Úředníka nebylo nikde vidět. Nakonec se rozzlobili i zřízenci a udělali krátký proces. Rozhodli se, že pojedou i proti zákazu, upozornili na to obecenstvo a s nasazením vlastního života se takto konečně dostali do Prahy. Nepřejte si slyšet, co lidé v Praze pak mluvili, co se děje na této lokálce Praha–Krč–Vrané–Dobříš, to volá prostě do nebes! A to se děje nepřetržitě! Takto to prostě dál nejde! Pane ministře, dejte prosím, tyhle věci vyšetřit, vyházejte polovinu neschopných a ničemných úředníků a zaveďte železnou rukou pořádek! Za takové krvavé jízdné, jaké dnes musí lid platit, mají aspoň nárok, aby věděli, kdy dojedou, a nemusili celé hodiny utrácet drahocenný čas a proklínat správu, která neumí dat do pořádku ani takovou lokálku, jako je krčská, vydaná už na posměch celému světu.“

Z historie sanatoria na Dobříši

Samotný vznik zdejšího sanatoria nelze datovat rokem 1938, kdy bylo postaveno, ale spíše už rokem 1930. V tomto roce bylo rozhodnuto, že na Čihadlech může vzniknout vhodné místo. Původně se ovšem nepočítalo s plicní ozdravovnou, ale s dětskou ozdravovnou. Kromě sanatoria měly být postaveny i plavecké bazény, hřiště a park. Na rozhodnutí postavit sanatorium zrovna zde se nemalou měrou podílel senátor Johanis a okresní doktor Frankl, kteří ho chtěli vybudovat u příležitosti 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Oba se vehementně snažili, aby byla ozdravovna postavena přímo na Dobříši. Je zajímavé, že původně byla vyhlédnuta lokalita nad Starou Hutí, ale díky jiným okolnostem byla zamítnuta. Druhá lokalita byla vyhlédnuta v místech, kde se říkalo „na dílech“, ale nakonec vyhrál les na Čihadlech. I Josef Colloredo-Mannsfeld, který les vlastnil, pro to našel pochopení a vhodné pozemky nabídnul k odprodeji. Při snaze odkoupit i sousední plochy se ale již naráželo na odpor majitelů, kteří chtěli za pozemky nesmyslné částky, a zdálo se, že věc půjde k ledu. Rada města Dobříše musela zakročit, protože si vznik tohoto zařízení přála, a proto po návrhu Dr. Frankla vzala na sebe úkol prostředníka. Byla založena komise, do které byli zvoleni pánové J. Rys, A. Schart, V. Svoboda, J. Tichota a F. Havelka, a té se nakonec podařilo vše urovnat.

Do sporu vstoupil i majitel zahradnictví p. Prokop, který vlastnil jeden z důležitých pozemků, ale i on poté, co začali místní obyvatelé jeho živnost bojkotovat, ustoupil a pozemek také prodal. V březnu roku 1931 se zdálo, že vše je na dobré cestě a pro další měsíc se již měl pozemek obehnat plotem. Byla také založena stavební komise, jejímiž členy byli senátor Johanis, pánové Koliš, Neumann, Kolínský a Hauf z Prahy, pan Novák z Mělníka a zástupce města Dobříš Dr. Frankl. Už v této době se počítalo, že ústav bude mít minimálně 200 lůžek, a komise měla v plánu navštívit moderní ústavy u nás i v Německu. Místní počítali, že do roka se bude stavět, ale nakonec to trvalo až do roku1938 a účel sanatoria se několikrát změnil, jen jméno Tomáše G. Masaryka zůstalo.

Petr Kadlec

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Na Dobříši dochází ke změně sídla okrsku č. 3 (bývalá ZUŠ, nově prostory MONETY) a okrsku č. 5 (bývalá jídelna, nově prostory Papežanky).

Místo konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1:

Společenská místnost Klubu důchodců, přízemí (vstup dvorem vlevo), Dobříš, Dukelské náměstí čp. 443;

ve volebním okrsku č. 2:

Učebna 2. základní školy Dobříš, 4. pavilon, přízemí, Dobříš, Školní čp. 1035;

ve volebním okrsku č. 3:

Nový taneční sál Základní umělecké školy Dobříš (Moneta), přízemí, Dobříš, Mírové náměstí čp. 230 – ZMĚNA;

ve volebním okrsku č. 4:

Učebna 5. mateřské školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Jeřábová čp. 613;

ve volebním okrsku č. 5:

Prostory skautské klubovny (Papežanka), v parčíku na jižní straně rybníka Papež, Dobříš, Dělnická čp. 1603 – ZMĚNA;

ve volebním okrsku č. 6:

Učebna Základní školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Lidická čp. 384.


Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Letní novinky na úřadě

Milí čtenáři a návštěvníci našeho úřadu,
dovoluji si vás informovat o novinkách, které se uskutečnily během uplynulého léta.
Stejně jako děti dostávají na konci školního roku vysvědčení, i město Dobříš získalo své další ocenění. V celostátní soutěži Zlatý erb jsme se v rámci Středočeského kraje umístili na 1. místě za web města a 1. místo jsme získali i za nejlepší elektronickou službu pro občany a projekt Smart City. Roční práce přinesla své plody a věřím, že i vy, občané a návštěvníci města, naše webovky v novém kabátu oceníte. Postupujeme do celostátního kola, jehož výsledek bude vyhlášen na půdě Senátu dne 19. 10. 2021. Držme si pěsti, ať máme štěstí.

Ukázalo se, že možnost elektronického objednávkového systému na adrese rezervace.mestodobris.cz, včetně možnosti sledování stavu přepážek (čekajících klientů v pořadí), byla jednoznačně krok správným směrem. Naopak jako neefektivní se ukázalo prodloužení úředních hodin ve středu do 18.00. Od poloviny února do konce června (19 střed) bylo obslouženo po 17.00 celkem 135 klientů, ovšem příchozích po 17.00 bylo jen 104, což je v porovnání s náklady a množstvím návštěvníků úřadu v nepoměru. Proto jsem s účinností od 1. 7. 2021 rozhodl o návratu úředních hodin ve středu na 17.00.


Od srpna máme též novou posilu v informačním centru – pana Daniela Rambouska. Díky tomu jsme pro vás opět rozšířili otevírací dobu IC. V pracovní dny zůstává začátek otevírací doby od 8.00, ale prodlužujeme ji do 17.00 a nyní ji máme bez polední pauzy. Víkendy během sezóny zůstávají beze změny dle webu
ic.mestodobris.cz.

Další personální posilou je od srpna nový vedoucí odboru místního rozvoje Mgr. Martin Švarc. Zkušenosti z obdobné pozice si přináší z Integrované dopravy Středočeského kraje, p. o. Novému panu kolegovi přeji hodně úspěchů a přívětivé klima pro získávání finančních prostředků na budování lepších zítřků Dobříše, aby byla ještě krásnější.

V neposlední řadě se nám podařilo obsadit i nové místo zřízené pro naplnění nových povinností daných zákonem o ochraně ovzduší. Referentka ochrany čistoty ovzduší Kateřina Kučerová vás bude pravidelně informovat o zlepšování kvality ovzduší v Dobříši a hlavně vám pomůže se získáváním takzvaných kotlíkových dotací.

Jan Horník, tajemník úřadu

 

Parkování u sportovní haly

Od pondělí 2. 8. 2021 se změnil režim parkování před dobříšskou sportovní halou. Nově se tak za stání vozidel v této oblasti vybírá poplatek.
Vlastní výběr parkovného byl zahájen v pondělí 16. 8. 2021, kdy byl instalován a zprovozněn parkovací automat.
Provozní doba parkoviště, v rámci které je třeba hradit parkovné, je pondělí až pátek 7.00–16.00 hod. Mimo tento čas je parkování zdarma.

Cena parkovného:

• Do 30 min. je parkování zdarma (např. vyzvednutí dětí ze školy či vrácení knih v knihovně). Čas příjezdu se prokazuje parkovacím lístkem z parkomatu.
• Více jak 30 min. stojí 20 Kč za zpoplatněnou část dne. Tedy i za celodenní parkování v pracovní den zaplatíte 20 Kč.

V parkovacím automatu před sportovní halou lze platit mincemi i platební kartou či mobilem bezhotovostně.

Upozornění pro parkující:

Od pondělí 30. 8. 2021 budou případní neplatiči nekompromisně pokutováni.

Zpracovala DH

Rekonstrukce důležitých silnic v Dobříši pokračují

Milí Dobříšáci,
nepochybuji o tom, že každý zaznamenal, že v našem městě aktuálně probíhají dvě důležité rekonstrukce klíčových komunikací a silnic – ulice Pražská a ulice Březová. Pro všechny obyvatele i pro návštěvníky města to znamená značná omezení, objízdné trasy a nepohodlí. Z pohledu zvnějšku to možná vypadá, že neumíme pořádně plánovat, že komplikujeme život ve městě záměrně, ale plány se dělají dlouho dopředu a bohužel, situace se i kvůli omezením souvisejícím s epidemií nevyvíjí optimálně.

Ulice Pražská měla být celá hotová 31. 8. 2021. Takový byl původní plán a tak byla uzavřena smlouva o dílo se stavební společností. Problémy při výstavbě, zejména sanace podloží vozovky, a aktuálně velké problémy a výpadky v dodávkách stavebního materiálu v letních měsících znamenají, že skluz nabírá i rekonstrukce chodníků. Tyto věci bohužel neumíme nijak ovlivnit. Každý týden apelujeme nejen my z úřadu, ale také námi sjednaný stavební dozor, na stavebníky, aby práce pokračovaly co nejrychleji. Nyní to vypadá, že se práce na Pražské protáhnou až do října, ačkoliv řešení dílčích problémů věnujeme spoustu energie.

V polovině srpna jsme také zahájili dlouho očekávanou rekonstrukci důležité ulice Březová. Ta po celkové rekonstrukci volala už dlouho, vždyť je to také hlavní spojka ze sídliště Větrník směrem na Prahu, frekventovaná trasa MHD. Rekonstrukce ulice Březová byla také jedním z našich prioritních projektů. Původně jsme doufali, že Pražská se již bude chýlit ke svému konci a my zvládneme během podzimních měsíců ulici Březovou opravit tak, aby to provoz ve městě komplikovalo jen z části. Termín na dokončení ulice Březové je v podepsané smlouvě se zhotovitelem stanoven až na konec listopadu. Teď se obě důležité stavby a také dopravní uzavírky pomyslně spojily, což nás netěší, protože komplikací v dopravě a objížděk je až příliš. Nechtěli jsme však rekonstrukci ulice Březové dále odkládat, třeba i na příští rok, protože situace ve stavebnictví je velmi turbulentní a ceny stavebních prací vzrůstají o řády procent z měsíce na měsíc.

Nemáme teď bohužel žádné zázračné řešení, jak především dopravní situaci a obslužnost v našem městě šmahem zlepšit. Budu-li upřímný, žádný kouzelný recept vlastně ani neexistuje, protože stavby jsou ovlivňovány mnoha faktory, nad kterými jako zástupci města nemáme žádnou vládu. Kdo cokoli někdy stavěl, tak to pochopí. Co mohu slíbit, je fakt, že budeme se všemi úředníky a spolupracovníky věnovat maximum energie, aby stavebníci do příchodu zimy vše zvládli.

Hezké babí léto přeje
Tomáš Vokurka, místostarosta

Spolupráce města Dobříš se sportovními organizacemi a dalšími spolky

Zdroj: Freepik

„Činnost a funkčnost spolků pracujících zejména s dětmi je pro každé město velmi důležitá. Vedoucí, trenéři, lektoři organizací odvádějí velký kus práce a zásadním způsobem přispívají k rozvoji města, výchově dětí a mládeže, kulturnímu programu, nabídce sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie a v neposlední řadě nabízejí smysluplné trávení volného času pro nás všechny. Město Dobříš podporuje činnost kulturních, sportovních a dalších zájmových organizací ve městě různými způsoby,“ říká k tématu spolupráce vedení města se spolky v Dobříši místostarostka Dagmar Mášová a dodává: „Uvědomujeme si, že jejich činnost a funkčnost je velmi důležitá pro naše děti, nás samotné i pro seniory žijící v Dobříši a jejím blízkém okolí.“

Co vše město Dobříš spolkům a organizacím fungujícím ve městě nabízí?

Všechny své akce můžete prezentovat v Kalendáři akcí na webu města. Zde pod úvodním odkazem naleznete jednoduchý formulář, do kterého zapíšete základní údaje o akci a odešlete. Pokud budete vkládat své příspěvky pravidelně, vznikne ucelený přehled toho, co se v který den ve městě bude dít. Odpovědná osoba: Jaroslava Reháková (Infocentrum, tel.: 318 523 422, infocentrum@mestodobris.cz).

Využít k propagaci též můžete:

Dobříšské listy a městský facebook – pozvánky na akce, články. Odpovědná osoba: Ing. Denisa Havlíčková (DL + FB, tel.: 731 619 667, dobrisskelisty@mestodobris.cz).
Město Dobříš poskytuje všem spolkům a organizacím každoročně možnost žádat o finanční příspěvek z Dotačního fondu města Dobříše. Každý měsíc mohou také zdarma zasílat své příspěvky do DL, FB a zdarma tak prezentovat svou činnost.

Město Dobříš nabízí možnost zapůjčení/pronájmu městského mobiliáře.

Městský mobiliář: 1 ks nůžkový stan 3×3 m, 1 ks nůžkový stan 3×6 m. 39 ks lavice bez opěradla, 46 ks lavice s opěradlem, 20 ks stolů. Pravidla pro vypůjčení/nájem naleznete také na webu města v sekci Občan a úřad pod Dokumenty. Odpovědná osoba: Bc. Šárka Kery Mayerová (tel.: 318 533 394, 775 242 028, kerymayerova@mestodobris.cz).

Déle jsou k zapůjčení vratné kelímky, dataprojektor a mobilní plátno (160 cm nebo 200 cm). Pravidla pro vypůjčení naleznete také v Dokumentech na webu města. Odpovědná osoba Petr Oplíštil (tel.: 736 623 386, petr.oplistil@mestodobris.cz).

Před pořádáním akcí je vhodné přečíst si několik předpisů upravujících pořádání akcí ve městě Dobříš:

• Směrnice č. 6/2016 – Pravidla města Dobříše – pořádání akcí ve městě Dobříš
• Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 1/2019, o veřejném pořádku ve městě Dobříši
• Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 4/2021, o nočním klidu
• Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Akce, které budete pořádat ve veřejném prostoru je třeba před pořádáním akce ohlásit. Odpovědnou osobou je Sylva Řeháková (referent veřejné sbírky, místní poplatky – zábory, vstupné a ubytování, poplatek za komunální odpad, tel.: 318 533 390, rehakova@mestodobris.cz).

Akce konané na pozemních komunikacích je třeba také oznámit a domluvit případné uzávěry silnic. Odpovědná osoba: Ing. Pavel Vonášek (referent pro pozemní komunikace – doprava a silniční hospodářství, tel.: 318 533 321, vonasek@mestodobris.cz).

Zpracovala DH

10.000 kroků pro zdraví – říjnová výzva

Možná jste se zapojili již na jaře a už se těšíte, jak pokoříte své dubnové výsledky. Možná vám tato akce unikla, nebo jste o ní vůbec neslyšeli. Jako místní koordinátorka bych vás s ní nyní chtěla seznámit a doufám, že se mi podaří vás oslovit, „pojďte“ do toho s námi.
Jen pro připomenutí, na jaře se opravdu aktivně zapojilo více jak 150 chodců, běžců, vyznavačů nordic walkingu z Dobříšska a nachodili neuvěřitelných 43 000 km, a tím Dobříš obsadila v celorepublikovém hodnocení z 30 přihlášených měst krásné 3. místo.

Do říjnové výzvy se můžete zaregistrovat od 1. září do 4. října. Účastnit se mohou jak jednotlivci, tak týmy (4–10 členů) složené z kolegů z práce, z rodinných příslušníků, z kamarádů… Účastnit se může kterýkoliv občan České republiky včetně dětí (účastníci mladší 18 let musí mít souhlas svých zákonných zástupců). Své pravidelné aktivity (chůze, běh, nordic walking), které si měříte na libovolném zařízení, je nutné zaznamenávat a sledovat, jak vám přibývají bodíky, se kterými soutěžíte jak na místní, tak celostátní úrovni. Právě přidělování bodů může být pro každého úplně jiné, neboť cílem výzvy je rozpohybovat co nejvíce lidí, zejména lidi se sedavým zaměstnáním, starší ročníky a lidi s nadváhou, kterým pravidelný pohyb může výrazně zvýšit kvalitu života. Právě tito účastníci jsou v soutěži bodově zvýhodněni. Na stupních vítězů mohou tak stát dámy v letech nebo sportovec tělem i duší, ale co má nějaké to kilo navíc, tak vysportovaná štíhlá děvčata, která se ale musí do výzvy „obout“ o něco víc.

A co nám přinesla dubnová výzva, že do říjnové jdeme znovu?
Motivaci k pravidelnému pohybu po oblíbených, ale i nových cestách a stezkách. Zlepšování kondice v rámci měsíce. Poznávání nových lidí a navázání kontaktů v rámci místních účastníků, ale i z celé republiky. Zviditelnění Dobříše, protože jsme dokázali v dubnové výzvě, že Jsme Dobří(š).
Zaregistrujte se na Deset tisíc kroků ke zdraví – 10.000 kroků ke zdraví (desettisickroku.cz) a podpořte svými výkony také naše město. Přihlásit se mohou nejen Dobříšští, ale všichni z Dobříšska (více k pravidlům na webu výzvy).

Akce se koná v rámci projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21 a kampaně Dny zdraví

Šárka Krůtová, DiS., koordinátorka projektu

Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21