-3 C
Dobříš
Úterý, 5 prosince, 2023
Domů Blog

ANO

Dobříšské májové slavnosti 2022

Po třech letech se na Dobříš vrací májové slavnosti.

Věříme, že doba covidová je snad již za námi a těší nás, že vás můžeme pozvat na tradiční a oblíbené Dobříšské májové slavnosti, které se uskuteční předposlední květnovou sobotu 21. 5. 2022.

Na hlavním pódiu se opět představí dobříšské školy, sportovní oddíly a několik dobříšských kapel, vyznávající různé hudební styly, jako je swing, taneční hudba či rock.  Novinkou letošního ročníku je i další pódium na Dukelském náměstí, kde bude hrát celé odpoledne jihočeská dechovka. Letošní rok přijedou i zástupci partnerských měst z polského Wagrowiece  a francouzského Tonnerre. I jim dáme prostor, aby se vám představili v hodinovém kulturním programu.

Nebude chybět ani scéna a sportovní aktivity pro teenagery v Bike a skate parku v Lipkách. O atraktivní program se opět postará parta lidí ze spolku D-Fight. Pro nejmenší je připraven tradiční dětský program v parčíku u bývalého kina. Letos se k nám vrací Divadlo Studna s pohádkou, výtvarnou dílnou a zábavnými hrami. I pouťové atrakce budou, ale pozor, letos se přestěhují z náměstí na parkovišti u sportovní haly. Krásný kulturní program připravila Římskokatolická farnost Dobříš v kostele Nejsv. Trojice. Můžete shlédnout výstavu obrazů Miro Pograna, zaposlouchat se do varhanní hudby nebo absolvovat komentovanou prohlídku kostela… I muzeum rukavic Dobříš  v Kopáčkově domě chystá speciální program, v kterém představí divákům typické dobříšské řemeslo – rukavičkářství.

Hlavní hudební hvězdou letošních slavností je špičková kapela Monkey Business se zpěváky Matějem Ruppertem a Terezou Černochovou. Rockové pecky zahraje i místní parta muzikantů Los Fotros a až do půlnoci bude na pódiu řádit i skvělý brněnský revival band Kanci paní nadlesní. Z vlastní zkušenosti vím, že umí roztančit celé náměstí, tak snad se jim to podaří i u nás.

Vítanou součástí slavností je i řada dalších zajímavých doprovodných akcí, které si zaslouží vaší pozornost. Chtěli bychom vás upozornit alespoň na týdenní Divadelní festival ochotnických souborů v kulturním domě (13.–20. 5.) a na hasičskou soutěž, která se koná v neděli 22. 5. na Větrníku.

Vážení spoluobčané,

čísla covidové nákazy letí v posledních týdnech prudce nahoru. V Evropě, v České republice i v našem městě. Při jarní vlně jsme v Dobříši měli celkem 3 potvrzené případy. Nyní, v druhé půlce října, již počet infikovaných šplhá k druhé stovce. Každý z nás pravděpodobně už zná, nebo brzy bude znát někoho, kdo je covid pozitivní. S rostoucí nákazou se celá země více uzavírá, omezuje se provozní doba úřadů i restaurací, zavřené jsou školy, ruší se společenské i sportovní akce. Na jaře jsme infekci společně zvládli. Věřím, že společnými silami to zvládneme i nyní.

Prosím Vás všechny o vstřícnost a pochopení a děkuji Vám všem, kteří se snažíte denně uchovat co nejběžnější provoz našeho města. Epidemie působí komplikace všem: dětem, rodičům, učitelům, pracovníkům obchodů i restaurací, řidičům, úředníkům…, ale především lékařům, zdravotníkům, hasičům, policistům. Mysleme nejen na sebe, ale i na ostatní kolem nás. Přispět snížit riziko nákazy můžeme skutečně každý především důsledným nošením roušky, častým mytím rukou, omezením osobních kontaktů. Nic lepšího v tuto chvíli neumíme. Omezené obchody a služby potřebují náš zájem dnes více než kdy jindy. Podpořme místní obchody a restaurace.

Už nyní můžeme přemýšlet, kde a jak pomůže každý z nás, pokud se situace ještě zhorší. Využijme čas, který nám covid neplánovaně přeuspořádal, k zamyšlení. Jistě najdeme věci, které jsme už dlouho chtěli udělat jinak, které jsme odkládali, do kterých se nám nechtělo. Omezení kontaktů nejvíce dopadá na starší spoluobčany a děti. Zatelefonujte svým blízkým i vzdálenějším příbuzným. Určitě budou mít radost. Nyní je prostor spřádat plány do budoucna a chystat opatření, protože pokud se ani z téhle vlny nepoučíme, přijde nějaká další.

Přeji Vám všem pevné zdraví. Společně to zvládneme.

Pavel Svoboda, starosta

Masarykovo sanatorium Dobříš: hledáme brigádníky

Aktualizováno 27. 10. 2020:

Milí přátelé, s ohledem na neočekávanou vlnu solidarity se situací v našem zařízení Vám musíme s radostí oznámit, že kapacita brigádnických míst je aktuálně plně obsazena. V případě naléhavosti Vás znovu poprosíme o pomoc na tomto místě.
Moc moc moc děkujeme!!!!
Tým Masarykova sanatoria Dobříš

Hledáme brigádníky pro naše zdravotnické zařízení, kteří se budou chtít podílet na zajištění provozu, zejména technickou podporou našim zdravotníkům v současné krizové době.

Náplň práce:
  • podpora zdravotnického personálu – např. rozvoz jídel z kuchyně na oddělení
  • pochůzky dle potřeby
  • úklid společných prostor
  • pomoc v kuchyni
  • pomoc v prádelně
  • atp.

Na tuto pozici jsou běžně poskytované příslušné ochranné pomůcky jako jsou respirátory FFP2. Brigádník nepřichází do přímého kontaktu s pacienty. Konkrétní druh práce záleží na dohodě.

Vhodné i pro studenty!

Nabízíme:
  • krátkodobá i dlouhodobá spolupráce
  • časová flexibilita
Očekáváme:
  • odpovědné, spolehlivé a slušné chování
  • chuť pracovat a pomáhat v této těžké době

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem:
telefon: 318 541 253
e-mail: info@medi-help.cz

NOVÝ SMĚR – PROSINEC

Zdroj foto: Pexels

Zprávy ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6. 11. 2023:

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
– záměr prodeje pozemku parc. č. 387/34 v k.ú. Stará Huť o výměře 65 m2 z důvodu narovnání stávajícího stavu;
– záměr prodeje pozemku parc. č. st. 247 v k.ú. Stará Huť o výměře 16 m2 ;
– záměr prodeje části pozemku parc. č. 836/1 v k.ú. Stará Huť o výměře cca 102 m2 z důvodu narovnání stávajícího stavu;
– kupní smlouvu na nemovitost č. p. 187 (bývalá pošta) s pozemkem o výměře 237 m2 v předneseném znění za kupní cenu ve výši 2 541 000 Kč včetně DPH a nákladů spojených s odkupem;
– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6010432/1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035;
– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB119367/IP-12-6021828 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035;
– obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, dále o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku ze psů a o místním poplatku ze vstupného;
– zadání Územního plánu Stará Huť podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;
– Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 376/3 ostatní plocha o výměře 771 m2 dle listu vlastnictví č. 32 v k.ú. Stará Huť za kupní cenu ve výši 161 470 Kč;
– darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči;
– Přílohu č. 2 – ujednání o dalších službách ke Smlouvě č. O-2023-043 na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady mezi Obcí Stará Huť a společností Dokas Dobříš, s. r. o., IČ 25144251 na rok 2024;
– uzavření smlouvy s Českou spořitelnou a. s. o vkladovém účtu s obnovováním;

Zastupitelstvo obce Stará Huť vzalo na vědomí:
– Zprávu o projednání zadání Územního plánu Stará Huť;
– informaci o rozpočtových opatřeních schválených radou obce v roce 2023.

Zastupitelstvo obce Stará Huť uložilo:
– starostovi obce zabezpečit zpracování návrhu Územního plánu Stará Huť v souladu se schváleným zadáním.

V diskusi starosta obce informoval:
– o jednání s paní Harmanovou (Město Dobříš, odbor životního prostředí) ohledně možností v lokalitě Krásný život ve věci zpracovávané studie – zeleň, omezení pro výstavbu atd;
– o zpracování projektové dokumentace na demoliční výměr objektu bývalé pošty a školní družiny, a o zpracování položkového rozpočtu pro stavbu II. stupeň ZŠ;
– o žádosti firmy SBM Telekomunikace k vyjádření záměru vedení el. přípojky k základnové stanice společnosti Vodafon, která by měla být umístěna na pozemku firmy Bezeta a. s. Obec zašle nesouhlas s umístěním el. přípojky na pozemku ve vlastnictví obce s ohledem na skutečnost, že k zamýšlené stavbě nemá informace;
– o stanovení pozemku pro umístění nové trafostanice ČEZ, centrum obce nemá dostatečné kapacity jak pro přístavbu školy, tak pro např. napojení budov v rámci fotovoltaiky apod.;
– o provozu služby Senior taxi, za měsíc říjen byla využita pro cca 30 jízd;
– o záměru vybudování fotovoltaiky;
– o provádění průzkumných vrtů v okolí Královské stolice.

Paní Nováková poděkovala za rychlou opravu poklopu kanálu v ulici Karla Čapka.

Pan Klika předal informaci ohledně prodeje pozemku pod cyklostezkou na Prachandu. Dále pan Klika informoval o datech nalezených v archivu ve věci založení sportovních organizací v obci Stará Huť: Sportovní klub Stará Huť 21. 7. 1923, 26. 8. 1933 ustanoven Sportovní klub Stará Huť u Dobříše oddíl kopaná. Dále se pan Klika dotazoval, zda se bude upravovat hráz Pechráku.

Pan Žádník přednesl žádost o zřízení přechodu pro chodce u zastávky autobusu v ulici Knínská, případě zřízení jiných možností pro zajištění bezpečnosti chodců; panu Žádníkovi bylo sděleno, že obec v posledních letech o toto několikrát žádala vždy s negativním výsledkem; budou mu zaslány kopie vyjádření příslušných orgánů.

Paní Váňová sdělila, že jehličnan před č.p. 253 je v dobré kondici a není důvod ke kácení.

Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k dispozici na www.starahut.eu v odkazu úřad/úřední deska/ veřejná zasedání


Komunální odpad

Známky na rok 2023 budou opět ke koupi až od 2. 1. 2024 po dobu měsíce ledna. Po dobu ledna stále platí známky roku 2023. Ceny známek se budou schvalovat na prosincovém zasedání zastupitelstva, které se koná 11. 12. 2023 od 18 hod. v budově obecního úřadu.


Milí spoluobčané,

přeji Vám pokojné prožití adventního období, šťastné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku.

Petr Dragoun, starosta

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný nový rok přejí zastupitelé obce Stará Huť.


Poplatek za psa

Upozorňujeme, že schválením obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů je od 1. 1. 2024 poplatek stanoven takto:
– za jednoho psa 300 Kč,
– za druhého a každého dalšího psa 450 Kč,
– za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu 150 Kč,
– za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 225 Kč.

Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. 3. kalendářního roku.


Pozvánka

Dne 19. prosince od 19 hodin proběhne v Kulturním domě Stará Huť koncert – Česká mše vánoční J. J. Ryby. Vstupenky v ceně 150 Kč jsou k dostání v předprodeji v kanceláři obecního úřadu.


Blahopřání

V měsíci prosinci se svého životního jubilea dožívají paní Zuzana Studenovská a Hana Malíková a pánové Vlastimil Marvánek a Josef Libický.
Srdečně blahopřejeme!

V prosinci se svého životního jubilea dožívá pan Josef Libický, bývalý dlouholetý tajemník Místního národního výboru a muzikant.
Pane Libický, dovolte mi, abych Vám poděkoval za práci, kterou jste pro obec Stará Huť vykonal a stále dodnes vykonáváte. Přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelů především hodně zdraví a i nadále takový elán, se kterým pravidelně vystupuje s kapelou Kamarádi na místní pouti nebo při setkání jubilantů v kulturním domě.

Petr Dragoun, starosta


Poděkování

Srdečně děkuji obecnímu úřadu, SPOZ a Klubu důchodců ve Staré Huti za blahopřání k mým narozeninám.
Jarmila Nováková

Členové Klubu důchodců srdečně děkují panu Ing. Josefu Šefránkovi za zajímavé vyprávění o rukavičkářské tradici na Dobříšsku. Přítomní členové klubu důchodců většinou v rukavičkářských závodech pracovali a tak si společně zavzpomínali na někdejší slávu rukavic z Dobříše.

Členky výboru Klubu důchodců přejí všem svým členům a také spoluobčanům ze Staré Huti hezké pohodové vánoční svátky plné klidu a vánočního rozjímání. Do nového roku všem přejeme hlavně dostatek zdraví, k tomu i kapičku štěstí a spoustu radostí z vnoučátek. Ať máte každý vždycky někoho, kdo vás má rád a rozumí vám. Děkujeme obecnímu úřadu v čele s panem starostou Petrem Dragounem za podporu naší činnosti. Moc si této podpory vážíme a jsme za ni vděční.

Marie Volfová, tisková mluvčí Klubu důchodců


Vzpomínáme

25. 11. 2023 by se dožila 95 let paní Marie Kliková, rozená Filipovská. Byla dlouholetou zaměstnankyní RZ Dobříš.

Vzpomíná
Jirka Klika, syn

Základní škola

Co se děje na podzim v naší škole ve Staré Huti? Odpověď je jednoduchá – stále něco.
Říjen jsme ukončili strašidelnou veselicí. Dětský parlament v čele s paní vychovatelkou Janou Bartoňovou vymyslel a zorganizoval „Halloweenskou diskotéku“. Děti toto poslední říjnové odpoledne tančily, soutěžily a hrály si ve strašidelných kostýmech. Obrazový materiál svědčí o tom, že děti si zábavu užily.

V sychravém podzimu je dobrým společníkem kniha. Pevně věříme, že z některých dětí naší školy vyroste spisovatel nebo spisovatelka, protože lásku ke čtení podporují nejen paní učitelky, ale i pozvaní hosté. Tentokrát to byla paní PaedDr. Marie Hanzová CSc., která navštívila děti z 5. třídy a vedla s nimi besedu nejen o českém jazyce a literatuře. Svou osobností opravdu dokáže zaujmout a doufáme, že naše setkání s touto milou přednášející nebylo poslední.

Na paní Hanzovou plynule navázala se svou přednáškou paní Kristina Váňová, znalkyně osobností a děl Karla a Josefa Čapkových, která mnoho let působila jako ředitelka Památníku Karla Čapka. Svým poutavým povídáním a obrazovými ukázkami nám přiblížila tvorbu a vztah obou umělců k dětem.

Na samotnou literární tvorbu dětí se určitě můžete těšit… Více zatím neprozradíme, trpělivě počkáme do jara.
Deštivé podzimní dny se podařilo rozveselit starším spoluobčanům v Domově důchodců Dobříš, kde děti 3. třídy vystoupily s muzikálem „Čertův most“ pod taktovkou paní učitelky Ilony Czafíkové.

Naši žáci se také realizují v jiném uměleckém směru, a to je výtvarné umění. Pod vedením paní Lenky Jaré vytvořili několik soutěžních prací, které putují do celorepublikové soutěže. Držíme palce a o výsledcích budeme informovat.

Tým ZŠ Stará Huť

Zprávičky z mateřské školičky

Vážení a milí čtenáři,
během listopadu se nám podzim ukázal v celé své síle, pestrou paletou barev a ani změnami počasí na nás nešetřil, a tak jsme si mohli ve školce vychutnat všechna kouzla a radovánky tohoto období. Pouštěli jsme draky, hráli si v listí i v loužích, obdivovali jsme první jinovatku i vločky. Společně jsme připravili naši zahrádku i hřišťátka na zimní spánek. Při vycházkách jsme pozorovali sezónní práce kolem domečků, na polích i v lese. Povídali jsme si o tom, jak se na zimu chystají volně žijící zvířátka a jak jim můžeme pomoci. Experimentovali jsme barevně s počasím. Seznamovali se se základy zdravé výživy a zdravotní prevencí před nachlazením.

Na začátku měsíce jsme si dětským způsobem připomněli koloběh života a zapálili světýlko pro ty, které už nosíme pouze ve svých srdíčkách. Dalším týdnem nás provázel svatý Martin, který nám šel příkladem a ukázal nám, jak moc je důležité umět se podělit s ostatními. Ve třídách se tematicky tvořilo, vyrábělo, kreslilo i peklo, zpívaly se písničky, recitovalo se a vyprávěly se legendy i pranostiky. Děti se učily hodnotit jejich poselství a slovesný obsah, srovnávat je s vlastním pozorováním a zkušenostmi ze svého nejbližšího okolí a aplikovat je do života.

Po rušné části měsíce přišlo kulturní uvolnění v podobě divadelních představení. Pražský divadelní soubor PUK nám do školky přivezl z proslulých Devatero pohádek od pana Karla Čapka Pohádku ptačí a následně jsme navštívili Kulturní dům ve Staré Huti, kde jsme zhlédli dobrodružnou pohádku na motivy večerníčku České televize Krysáci a ztracený Ludvík. Obě představení se dětem velmi líbila.
Každá třída plnila také své úkoly sokolíka Pepíka, které citlivě podporují všestranný rozvoj dětí v pohybové, grafomotorické i kognitivní oblasti. Tyto úkoly přirozeně doplňují další řízené a individuální činnosti dětí, které jsou zaměřené na postupné získávání sebejistoty, sebeprezentace a kompetencí předškoláčků.

V závěrečném týdnu krásného listopadového měsíce jsme se chystali na první adventní neděli, kterou jsme oslavili i v našem přátelském školkovském prostředí.

Všichni se velmi těšíme na to nejkouzelnější období v roce – na čas vánoční.

Tým pedagogů MŠ

Prosincové slovo starosty Dobříše

Vážení spoluobčané,
rok 2023 pomalu spěje ke konci. Tento rok přinesl řadu výzev a překážek. Pro každého z nás, pro naše město, pro naši republiku i pro celý svět. I přes nejrůznější překážky na Dobříši posouváme projekty a změny kupředu. Někdy to znamená sebrat odvahu pro nepopulární kroky, někdy to je sklizeň třešinek, které dělají radost všem. V tomto období konce roku někteří z nás hekticky spěchají dohnat poslední resty, někteří v duchu tradic vědomě zpomalí své pracovní tempo. Tento adventní čas je určen setkávání s rodinou, s přáteli, rozjímání. Pokud chcete ještě v práci zabrat, můžete. Pokud se chcete naladit na adventní náladu, máte i na Dobříši řadu příležitostí. Od programu čtyř adventních nedělí přes setkání se svatým Mikulášem až po vánoční koncerty včetně Rybovy mše.
Přeji Vám rozvážné proplutí mezi všemi předvánočními nástrahami. Veselé Vánoce!

Pavel Svoboda, starosta

Vánoční přání místostarostky města Dobříše

Foto: archiv místostarostky

Kouzelný čas Vánoc plný tradic se opět nachýlil. Čas, kdy se více scházíme ve vřelém kruhu rodiny, našich blízkých a přátel, kdy sdílíme radost, lásku a pokoru vůči druhým. Je to ale také doba pro nás samotné, kterou bychom si měli přizpůsobit podle svého, odpočinout si a vydechnout. Být s těmi a tam, kde je nám dobře.

Vánoce jsou ideálním časem k zastavení a zamyšlení nad tím, co je opravdu důležité. Nejcennější, co máme, jsme my, naše rodina, naši blízcí. Čas vánoční přináší jedinečné okamžiky, které rodinu spojují a vytváří nezapomenutelné vzpomínky. Moc rodiny, vás samotných, vám pomůže překonávat chvíle nelehké, obtížné. V každém z nás dříme síla, odhodlání, srdečnost a dobrota. Věřme v naše schopnosti.

Celý rok se snažíme dělat věci s nejlepším úmyslem a často více pro okolí než pro sebe samé. Nevyhneme se ani situacím nemilým, nepohodlným, nepříjemným. I ty se ale snažíme zvládnout, jak nejlépe umíme a v daném okamžiku pokládáme za nejlepší. Hodnotit zpětně, co jsme měli či neměli udělat jinak nebo lépe, netřeba. Každá situace a okamžik jsou jedinečné a nesou s sebou spoustu dalších okolností, které možná ani neznáme. Jsou to takzvané černé labutě a právě ty mohou ovlivnit naše jednání. V době nadcházejících vánočních dní nechme každodenní výčet hříchů stranou. Těšme se z toho, co se nám povedlo, z krásných chvil. Buďme na sebe pyšní. Pochvalme se. Přejme si, aby každý z nás našel v sobě pokoru a schopnost ocenit i malé, běžné radosti života.
Dovolte mi popřát Vám a Vašim blízkým, abyste ve svém srdci nosili lásku a šířili radost kolem sebe. I malým gestem můžeme udělat velkou radost druhým lidem. Ať se nám podaří rozsvítit úsměv na tváři každého, koho potkáme. Ať je Váš čas stále plný radosti, lásky, úsměvů a ať se setkáváte s pokorou, vděčností. Nespokojenost a závist ať Vás míjí.

Pohodové prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2024 přeje
Jindřiška Romba

Vánoce v Dobříši: Sváteční program plný novinek a tradic

Již první adventní neděli se Dobříš rozzáří jako nikdy dříve. Naše město se připravuje na nejkrásnější svátky roku plné kouzelné atmosféry, vánočních dekorací, slavnostních akcí a předvánočních zážitků pro celou rodinu.

Vánoční výzdoba po celém městě bude letos obohacena o několik nových prvků, které přinesou do města ještě více sváteční atmosféry. Novou výzdobou bude zářit hlavně náměstí Komenského, kam bylo pořízeno deset nových svítících hvězd, velký osvícený anděl a samozřejmě ozdoby a světla na vánoční strom.

Zářícím centrem oslav se tak pro letošní rok stane náměstí Komenského, kde bude kromě nového osvětlení připraveno hned několik dalších novinek. Tou první je darovaný vánoční strom, který městu věnovala rodina Colloredo-Mannsfeld. Tento strom bude stát přímo na náměstí a poskytne městu jedinečný prvek, který zvýší sváteční náladu.
„Letos prvně se vánoční akce města odehrají na nově opraveném náměstí Komenského, které bylo budováno právě pro kulturní a slavnostní akce. Jsem velmi rád, že první vánoční strom, který zde bude stát, je právě od rodiny Colloredo-Mannsfeld. Přijďte se podívat, jak mu místo sedne,“ uvedl starosta města Pavel Svoboda.

Druhou novinkou bude nový vyřezávaný betlém, který vyrobila na základě zakázky pro město společnost Bios. Nový městský betlém vznikl ve spolupráci s Základní umělecké školy Dobříš. Ti jednotlivé postavy dle své fantazie oblékli do pestrých barev. „Jsem velmi ráda, že město bude vedle vánočního stromu zdobit i tento betlém. Věřím, že se nám v následujících letech podaří i jeho postupné rozšiřování o další postavy. Poděkovaní za realizaci této akce patří hlavně paní Šárce Krůtové, která jeho vznik od samého začátku až do jeho instalace, ve spolupráci s firmou Dokas, koordinovala,“ říká místostarostka města Dobříše Jindřiška Romba, která sama přidala ruku k dílu a s výrobou betlému pomohla.

Co vše letos nabídne adventní program města Dobříše?
Pokud jste fanouškem tradičních vánočních akcí, Dobříš je letos to pravé místo pro vás. Na programu je vedle slavnostního zahájení adventu, které připadá již na 3. prosince, také setkání se svatým Mikulášem a jeho družinou (ve středu 6. prosince), vánoční koncerty i trhy. A co by byl Štědrý den bez setkání s dobříšským orchestrem a půlnoční mše v kostele Nejsvětější Trojice? A to ještě není vše. Muzeum města Dobříše pro letošní rok připravilo speciální výstavu betlémů, jejíž slavností otevření si rozhodně nesmíte nechat ujít.
„V Dobříši bývalo dlouhá léta zvykem, že město spolu s kulturním domem a divadelním spolkem Kruh rozsvěcelo vánoční strom a výzdobu města 6. prosince, a to při velkolepém setkání se svatým Mikulášem. S vývojem času a dobou se však i tato akce proměňovala. Bezesporu je to akce krásná a k Vánocům v Dobříši určitě svým způsobem patří. Letos však i ona doznala drobné obměny. První adventní neděli se tak můžete těšit na opravdu bohatý kulturní program, na který vás srdečně zvu. Současně mi dovolte doplnit, že ani o setkání s Mikulášem letos děti nepřijdou. Ten přijde na Dobříš, tak jak je tu zvykem, 6. prosince, a i on letos zavítá na náměstí Komenského,“ říká k letošním oslavám adventu Jindřiška Romba.

Další vánoční akce se konají v dobříšském zámku. Především koncert města 15. prosince 2023 a Česká mše vánoční J. J. Ryby 16. prosince 2023.

V Dobříši tak letos najdete jedinečnou kombinaci novinek a tradic, které jistě v každém z nás navodí tu správnou atmosféru Vánoc. Přidejte se k nám, objevte kouzlo Dobříše a užijte si vánoční svátky tak, jak jste je ještě nikdy předtím nezažili.

Zpracovala DH

Dobříšský adventní trh nabídne jedinečný zážitek plný vánočního kouzla

Přímo v centru města na náměstí Komenského se v neděli 3. prosince bude konat dopolední adventní trh, kde si budete moci užít jedinečnou sváteční atmosféru a nakoupit vánoční dárky, dekorace a výrobky.

Letošní trh nabídne širokou škálu originálních výrobků, ale také zboží od místních farmářů. Na trhu se bude prodávat vše od ručně vyráběných vánočních svící, věnců a dalších dekorací přes ručně šité oblečení až po lahodné pečivo a cukroví. Kromě nákupů si budete moci vychutnat výbornou kávu, lahodnou medovinu či vánoční svařák. Těšíme se na vás!

Zpracovala DH

Dejte chůzi šanci! – Říjnová výzva 10 000 kroků byla opět našlápnutá

Město Dobříš se již pošesté přihlásilo k celorepublikové výzvě 10 000 kroků. Přinášíme vám souhrnné výsledky za říjnovou výzvu a současně i pozvánku na veřejné vyhlášení výsledků v neděli 3. prosince od 10.00 na náměstí Komenského.

Jak se nám v tomto ročníku dařilo?

Dobříš
Celková vzdálenost: 66 726,57 km
Přihlášených aktivních týmů: 30
Přihlášených aktivních uživatelů: 247
Celorepublikově zapojeno 75 měst
Celková vzdálenost: 3 412 222 km
Vloženo aktivit: 453 936
Přihlášených týmů: 1 456
Přihlášených uživatelů: 16 906
Dobříš: 32. místo
Dobříš mezi městy do 10 000 obyvatel: 12. místo (z 22 měst)

V celorepublikovém hodnocení si týmy registrované pod Dobříší vedly znamenitě. Celkově za týmy získal 1. místo tým HUBERO KORORO v čele s kapitánem Drtikolem, který společně nachodil 10 231,74 km. Také devítičlenný tým ZHOVADILCI 2.0 obsadil v této kategorii 1. místo. Již zmiňovaný tým HUBERO KORORO získal také 1. místo v hodnocení týmů, které měly deset členů. Další skvělý úspěch je mezi školními týmy, kde 1. místo obsadila ZŠ Mokrovraty, jejíž tým nachodil 6 798,28 km.

Město Dobříš gratuluje všem, kteří se zapojili, ke skvělým výkonům v této výzvě a děkuje, že jste chodili nebo běhali pod městem Dobříš.

Město Dobříš také děkuje všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili poukazy na něco dobrého : potraviny Josef Bedřich, s. r. o., Velbloud Café, restaurace U Tří statkářů, restaurace Tankovna Modrá kočka, kavárna a bistro Tady & Teď, café restaurant OLIVO & CO., cukrárna Hájek & Hájková a Penzion & pivovar Nový rybník a Restaurace/Bowling/Penzion-Statek Svaté Pole.
Těšíme se společně s vámi na opět našlápnutou jarní výzvu po zimním odpočinku a přejeme vám hlavně hodně zdraví a mnoho šťastných kroků na vašich cestách.

Za město Dobříš Šárka Krůtová,
místní koordinátorka 10 000 kroků
a koordinátorka projektu
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21

Akce se uskutečnila v rámci projektu
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21
a kampaně Dny zdraví.


Jednotlivci – ženy
1. Radka Poslušná / Radka MAP
2. Kateřina Petáková / Kačena P.
3. Kateřina Pučová / Kachnička

Jednotlivci – muži
1. Miroslav Matys / Drtikol
2. Roman Sršeň / Srgi
3. Martin Řánek

Jednotlivci – dívky (6–14 let)
1. Stella Sršňová
2. Nela Kefurtová
3. Amálie Hrubá

Jednotlivci – chlapci (6–14 let)
1. Dominik Kefurt
2. Vojtěch Weber
3. Šimon Mochán

Jednotlivci – dívky (15–17 let)
1. Ema Jará
2. Viktorie Pešková
3. Hana Petáková

Jednotlivci – chlapci (15–17 let)
1. Antonín Černý
2. 0
3. 0

Týmy – klasické
1. HUBERO KORORO
2. ZHOVADILCI 2.0
3. Ujde(m) to!

Týmy – partnerské
1. OROROK OREBUH
2. Miláškové
3. PFB

Týmy – školní
1. ZŠ Mokrovraty – ORP Dobříš
1. GYMKC oktáva Dobříš – Dobříš

Podrobné výsledky za Dobříš naleznete na webu města.


Veřejné vyhlášení výsledků říjnové výzvy 2023

Město Dobříš zve účastníky říjnové výzvy 10 000 kroků i širokou veřejnost na vyhlášení výsledků, které proběhne v neděli 3. prosince 2023 od 10.00 na náměstí Komenského.
Akce se uskuteční v rámci adventního regionálního trhu.

Za město Dobříš Šárka Krůtová,
koordinátorka projektu
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21

10 000 kroků je zahrnuto do projektu
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21.

Začíná 6. ročník Tvoříme Dobříš 2024!

V prosinci pravidelně startuje sběrem návrhů Tvoříme Dobříš. Letos to bude pošesté a začínáme v pátek 15. prosince. Předpokládaná částka 500 000 Kč pro rok 2024 bude potvrzena po schválení městského rozpočtu na prosincovém zasedání zastupitelstva města. Příjem návrhů bude ukončen 31. ledna 2024.

Protože nyní chceme dát šanci i větším projektům, může částka na jeden projekt dosáhnout maximálně výše uvedené částky. Šanci určitě mají ale i finančně méně náročné projekty.

Mezi základní pravidla patří:
• Návrh může podat osoba starší 15 let a každý může podat jen jeden návrh.
• Podmínkou pro zařazení do hlasování je účast navrhovatele na prezentaci návrhu a jeho předchozí schválení kompetentními odbory MěÚ Dobříš (například pozemek ve vlastnictví města, proveditelnost projektu, …).

Harmonogram:
15. 12. 2023 – 31. 1. 2024 – Sběr návrhů
do 6. 2. 2024 – Posouzení návrhů z hlediska proveditelnosti (MěÚ Dobříš)
20. 2. 2024 od 18.00 – Veřejné představení schválených projektů v KD Dobříš
21. 2. – 21. 3. 2024 – Hlasování veřejnosti

Celá pravidla, harmonogram a detailní informace budou zveřejněny začátkem prosince na stránkách https://mojeobec.kr-stredocesky.cz/portal/paroz/dobris. Pokud vám odkaz na stránku přijde složitější, než tomu bylo v minulosti, využijte QR kód přiložený k tomuto článku nebo odkaz z hlavní stránky www.mestodobris.cz.

Který váš nápad doplní již realizované projekty? Nenechte si ho pro sebe a přihlaste ho do šestého ročníku. Veřejné projednání a představení návrhů, jež budou mít šanci postoupit do následného veřejného hlasování, se uskuteční v únoru.
Pojďte s námi opět tvořit z Dobříše hezčí místo k žití.

Šárka Krůtová, Miroslav Sochor,
koordinátoři projektu Participativní rozpočet

Tvoříme Dobříš je zahrnuto do projektu
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21.

Stručně z listopadového zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Zdroj foto: Pixabay

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 se konalo další veřejné jednání zastupitelstva.

Zastupitelé schválili:
• Změna č. 3 územního plánu Dobříše
• Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025–2026
• Směrnice o rozpočtovém hospodaření
• Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
• Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
• Stavba 4 parkovacích stání v ulici Plk. B. Petroviče – darovací smlouva

Zastupitelé neschválili:
• Zrušení obecně závažné vyhlášky č. 2/2023, o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti
• Novelu směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu finančního výboru.

Videozáznam z celého jednání zde https://www.youtube.com/watch?v=ksXheW5opL4

Zpracovala DH

Nadcházející události