NOVÝ SMĚR – ČERVENEC–SRPENZprávy ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2024

Zastupitelstvo obce schválilo:
• celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará Huť za rok 2023 bez výhrad a účetní závěrku Obce Stará Huť sestavenou ke dni 31. 12. 2023;
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6033671/1 PB-Stará Huť, kNN č. parc. 3/1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035;
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6031334 pro parc. č. 835/1 a 864/1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035;
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6031334 pro č. parc. 835/1 mezi Obcí Stará Huť, paní S. a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035;
• přijetí dotace ve výši 300 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Vybavení jednotky SDH Stará Huť, ev. č. žádosti HAS/DOP/055263/2024;
• Darovací smlouvu mezi obcí Stará Huť a SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Stará Huť, IČO 66325641 na finanční dar;
• darovací smlouvy u příležitosti narození dítěte;
• Směrnici č. 1/2024 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Stará Huť;
• instalaci ozvučení sportovního areálu Rafanda;
• Rozpočtové opatření č. 8/2024 v předneseném znění.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Informaci o přípravě oslav 350. výročí založení obce Stará Huť včetně plánovaného programu a finančních potřebách;
• Petici proti výstavbě telekomunikačního vysílače v naší obci. Vzhledem ke skutečnosti, že obec nemá v dané záležitosti rozhodovací pravomoci, předává Petici na vědomí Krajskému úřadu pro Středočeský kraj a MěÚ Dobříš.

Zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru p. Červenku a novým předsedou jmenovali pana Radka Řechku.
Zastupitelé pověřili starostu, aby vstoupil do jednání ve věci koupě nemovitosti č. p. 450.


Pozvánka na Pouťovou soutěž v požárním útoku

XVII. ročník soutěže v požárním útoku se pod záštitou Obecního úřadu ve Staré Huti uskuteční 17. srpna 2024. I tentokrát se soutěž uskuteční na fotbalovém hřišti.
O detailech této akce bude veřejnost včas informována.


Pouťové odpoledne ve Staré Huti

Srdečně vás zveme v neděli 11. srpna 2024 na Pouťové posezení v kulturním domě. Ve 14.00 se koná bohoslužba Slova v kapli Nanebevzetí Panny Marie. Od 14.30 vás pak zveme na posezení s písničkami. Přijďte pobýt mezi sousedy a přáteli.

Obec Stará Huť


Nebezpečný odpad

Svoz z parkoviště před obecním úřadem proběhne 14. 9. 2024 v době od 9.19 do 9.29 hod. Dále pak 12. 10. 2024 od 8.20 do 8.30 hod.


Nabídka pracovního místa

Přijmeme do hlavního pracovního poměru zaměstnance na údržbu veřejných ploch v obci a jiné údržbové práce, řidičské oprávnění sk. B podmínkou. Více informací na tel. čísle 318 522 269.


Blahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci červenci dožívají paní Irenka Lenochová a Dana Kloudová a pánové Jiří Vojíř a Josef Novák.
V měsíci srpnu pak své životní jubileum oslaví paní Jaroslava Helebrantová a Marie Zárubová a pan František Plechinger.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.


Poděkování

Děkuji velice za krásná přání k mým 70. narozeninám, a to Obci Stará Huť, SPOZ Stará Huť a Klubu důchodců Stará Huť. Moc mě to potěšilo.

Hana Šamanová


Vzpomínka

Jen svíci hořící Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou vzpomínat.
Dne 31. srpna uplyne již 9 let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný Jan Fišar ze Staré Huti.

Stále vzpomínají manželka Jaroslava,
dcera Jana s rodinou a syn Jan s rodinou

Dne 7. července uplyne rok, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček František Slaboň.

Vzpomínáme s láskou celá rodina,
vy, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme


350. výročí založení obce Stará Huť

Mílí spoluobčané, letos si připomínáme významné výročí založení naší obce. Rádi bychom s Vámi oslavili tuto událost dne 7. září 2024. Připravujeme pro Vás odpoledne plné zážitků, které, jak věříme, uspokojí všechny věkové skupiny a nabídne vám možnost setkat se s mnoha sousedy a přáteli z blízkého i širokého okolí.

Začneme ve 13 hodin v parku u vstupu do obce, kde zahájíme oslavy hned třemi důležitými počiny. Poté budeme pokračovat do kulturního domu shlédnout program připravený Místním kulturním střediskem. Užijeme si pásmo promítání a hudby, které nám připomene dění v obci v průběhu let.

Dalším zastavením bude sportovní areál Rafanda, kde bude připraveno mnoho zajímavých atrakcí – hasičská technika, footzorbing, městský parkur, laserová střelnice, taneční podložky, virtuální realita, pro nejmenší pak malování na obličej nebo nafukovací hrady. Během odpoledne si budete moci zakoupit suvenýry připravené k tomuto jubileu. V programu nevylučujeme další překvapení. Občerstvení bude zajištěno.
Večer pak můžeme společně zakončit na Rafandě tancem nebo jen poslechem příjemné hudby s Michalem Semančíkem.

Podrobné informace o programu budou zveřejněny v průběhu prázdnin na webu a FB obce a na obvyklých vývěskách.
Těšíme se na společné setkání.

MGPředchozí článekDivadla
Další článekDobříš si připomněla 130. výročí narození pplk. Josefa Balabána a připojila se k Muzejní noci