Dobříšsko získá další zdroj kvalitní pitné vody díky novému vodovodnímu přivaděči

Rekonstrukce vodojemu Trnová. Foto: Blanka Marvanová


Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o., v současnosti pracuje na zásadním projektu, který zlepší dostupnost kvalitní pitné vody v regionu. Vodovodní přivaděč o délce cca 50 km propojí skupinový vodovod Příbramsko s oblastí Dobříšska a Novoknínska. Stavba je jedním z řešení, jak se vypořádat s dopady klimatických změn a častějšími obdobími sucha.

Díky napojení na vydatný a stabilní zdroj vody získají obce napojené na nový přivaděč strategickou výhodu a jistotu zásobování. To přispěje k dalšímu rozvoji celého regionu. Aktuálně se dokončuje majetkoprávní projednání trasy a následovat bude zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Samotná realizace je otázkou dalších let, ale již teď je zřejmé, že jde o důležitou investici do budoucnosti. Více informací k celému projektu řekl jednatel VHS Dobříš Tomáš Kolařík.

Tomáši, co je v letošním roce prioritním projektem Vodohospodářské společnosti?
VHS Dobříš se v letošním roce pustila do obnovy zemního vodojemu na Trnové.
Vodojem se nachází v oploceném areálu na lesním pozemku severozápadně od Dobříše, v části Trnová. Stávající vodojem je využíván jako zásobní nadrž s úpravnou vody pro přečerpávání vody do vodojemu Sv. Anna. Z vodojemu Sv. Anna je pak zásobováno pitnou vodou město Dobříš a okolí.
Vodojem je rekonstruován v souladu s přírodou, tak aby svým vzhledem nenarušoval místní přírodní ráz krajiny.

Do tohoto vodojemu přitéká kvalitní voda z brdských lesů. Tato voda je čerpána z hlubinných vrtů a pomocí pramenních zářezů. V letošním roce probíhá kamerové monitorování vrtů, abychom zjistili současný stav a mohli zvolit vhodný způsob sanace vystrojení vrtů.

Dále v posledních dvou letech probíhá obnova pramenních zářezů v brdských lesích v lokalitě Baba. Tam měníme staré a zanesené perforované potrubí za nové.

Projekt obnovy vodovodu financuje Vodohospodářská společnost Dobříš z vlastních zdrojů, ale město Dobříš investuje nemalé finanční prostředky do obnovy vodovodů a kanalizací, čímž nejen zkvalitňuje dodávku pitné vody, ale i šetří.
Díky snížení ztrát ve vodovodním potrubí došlo například za rok 2023 k úspoře 700 tis. Kč.

To je současnost, a jak se připravuje Vodohospodářská společnost na zajištění pitné vody v budoucnu?
Zásadním projektem pro budoucnost města Dobříš je vodovodní přivaděč.

K čemu bude tato stavba sloužit?
Vodovodní přivaděč je součástí budoucího skupinového vodovodu, který zajistí v budoucích letech plynulé zásobování pitnou vodou všech spotřebišť v lokalitě Dobříšska a Novoknínska zahrnutých do připravované stavby. V současné době je ve většině obcí zásobování pitnou vodou řešeno individuálně nebo z místních vodovodů pro veřejnou potřebu, které využívají lokální podzemní vodní zdroje, jež jsou z dlouhodobého hlediska zdroje zranitelné a nestabilní. Skupinový vodovod je navržen na základě zpracované studie potřeb jednotlivých obcí v této lokalitě, dle stavu stávajících vodních zdrojů a výhledových potřeb objemu pitné vody.

Navržený skupinový vodovod má za cíl vytvořit páteřní síť přiváděcích řadů a strategických vodárenských objektů, která zajistí účastněným obcím stabilní zdroj pitné vody pro jejich stávající či plánovaný veřejný vodovod, s možností navýšení odběrů i pro stanovené výhledové potřeby.

Skupinové vodovody jsou vázány na vydatné a stabilní zdroje vody, což znamená strategickou výhodu především v obdobích sucha, které naši krajinu stále častěji sužují.
Stavba skupinového vodovodu a s tím související dostupnost pitné vody bude znamenat příspěvek k rozvoji celého regionu.

Investorem stavby je Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r.o., která zadala zpracování projektu a jeho projednání firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., na základě výběrového řízení. Jednotlivé obce budou vkládat finanční podíl, který bude určen na základě plánované spotřeby vody v jednotlivých obcích.
Při přípravě stavby jedná za sdružení obcí v této lokalitě DSO POKOCÁBÍ.

Kudy vodovodní přivaděč povede?
Přivaděč je navržen v katastrálních územích obcí Bojanovice, Borotice, Bratřínov, Buková u Příbramě, Dobříš, Drhovy, Chotilsko, Korkyně, Kotenčice, Mokrovraty, Nové Dvory, Nový Knín, Občov, Obořiště, Rosovice, Rybníky, Slapy, Stará Huť, Suchodol a Svaté Pole.

Kdy se bude stavba realizovat?
Přesný časový horizont započetí samotné realizace nejde v současné době určit. V současné etapě probíhá finalizace umístění celé trasy přivaděče, cca 50 km. V případě získání všech souhlasů vlastníků dotčených stavbou, cca 250 subjektů, je další etapou zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Následuje projednání této dokumentace za účelem získání územního rozhodnutí. Následně se zpracuje a projedná dokumentace pro vodoprávní rozhodnutí a po jeho získání se vysoutěží zhotovitel stavby.

Jaká je aktuální situace projekčních prací?
Postup projekčních prací jde v logické časové posloupnosti. Již je dokončena dokumentace pro majetkoprávní projednání páteřní sítě přivaděčů a strategických objektů vodovodního systému (vodojemy, čerpací stanice, armaturní šachty) a v současné chvíli dobíhá hlavní část majetkoprávního projednání.

A jaký bude zdroj pitné vody?
Na základě řady jednání a ekonomického posouzení se jako nejvhodnější vodní zdroj pro navrhovaný skupinový vodovod Dobříšska a Novoknínska dlouhodobě ukazuje napojení na skupinový vodovod Příbramska. Zdrojem vody pro nás tak budou jednak pramenné zdroje a vodní nádrže v brdských lesích v okolí Příbrami a jednak čerpání vody z Vltavy v Solenicích. Využijeme tak část již existující infrastruktury Příbramska namísto toho, abychom nákladně budovali a poté provozovali vlastní odběrné místo z Vltavy. Tento způsob spolupráce je také přímo podporován Ministerstvem zemědělství, které cílí dotace právě na propojování vodárenských soustav.

Úpravna vod v Příbrami. Foto: Pavel Svoboda

Rozhovor s Tomášem Kolaříkem,
jednatelem VHS s redaktorkou DLPředchozí článekNa horké počasí jsme připraveni! Máme v Dobříši další mlhopítko
Další článekDobříš vybudovala nové dopravní hřiště