Na pozici vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Dobříš nastupuje nově Mgr. et Mgr. Jana Šídová, DiS.

Foto: Denisa Havlíčková


Sociální odbor Městského úřadu Dobříš vedla posledních 33 let Mgr. Věra Fárová. Ta za svého působení pomohla mnoha lidem a odvedla velký kus práce. Odbor o celkovém počtu devíti zaměstnanců (vedoucí, pracovník se zaměřením na kurátorství pro děti a mládež, čtyři pracovnice se zaměřením na kolizní opatrovnictví, jedna pracovnice se zaměřením na náhradní rodinnou péči a dvě terénní sociální pracovnice, které rovněž vykonávají funkci veřejného opatrovníka) však nyní na základě svého vlastního rozhodnutí opouští a vedení odboru předává své mladší kolegyni Mgr. et Mgr. Janě Šídové, DiS.

Sociální odbor MěÚ Dobříš zajišťuje výkon státní správy a samosprávy obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce. Uvedené úseky zajišťují následující činnosti:

1) Sociální práce: terénní sociální práce, sociální kurátor, veřejný opatrovník, ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení, stanovení výše úhrady za stravu a péči u dětí umístěných do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření, romský poradce, sociální pohřby, návrhy na přidělování sociálních bytů, komunitní plánování sociálních služeb.
2) Orgán sociálně-právní ochrany dětí: kolizní opatrovnictví, výchovná opatření a další úkony zajišťující ochranu dětí, sociální kuratela pro děti a mládež, náhradní rodinná péče.

Sociální odbor v Dobříši je, stejně jako v jiných městech, pomyslným strašákem mezi lidmi. Takzvaná „sociálka“ u většiny veřejnosti vyvolává nepříjemné pocity a mnoho mylných představ. Práce sociálního pracovníka však patří mezi psychicky velmi náročné profese, už jen proto, že se úředníci velmi často setkávají s občany všech věkových kategorií v nepříjemných životních situacích a nabízejí pomoc na společném řešení problému.
Paní Věra Fárová má za sebou po 33 letech práce na sociálním odboru Městského úřadu Dobříš mnoho zkušeností a zážitků. Za tu dobu byla svědkem i mnoha změn.

Jaké okamžiky považujete za dobu svého působení na sociálním odboru v Dobříši za nejvýznamnější?
Na radnici jsem nastoupila v období velkých politických změn v naší společnosti. Všichni jsme se za pochodu učili plnit úkoly samosprávy i úkoly v přenesené působnosti vykonávané jménem státu. Postupně jsem vystřídala řadu činností od referentky po matrikářku, později jsem byla jmenována sama sobě vedoucí vzniklého sociálního odboru. Poté ke mně přicházeli další kolegové. Specifické bylo období výplat dávek sociální potřebnosti, které se přetransformovalo do dávek hmotné nouze, nyní vyplácených úřady práce. Dalším milníkem bylo přenesení státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na obce s rozšířenou působností. V tomto období byl znatelný rozvoj neziskových sociálních služeb, které by měly doplňovat úřednický aparát formou materiální i nemateriální pomoci.

Co pro Vás bylo jako pro vedoucí odboru největší výzvou a na co jste nejvíce hrdá?
Jednou velkou výzvou bylo obstát tolik volebních období ve vedoucí funkci. Abych mohla tento post vykonávat, přijala jsem hned dvě výzvy na splnění požadovaného vzdělání. Absolvovala jsem bakalářské studium, obor Sociální práce na Univerzitě Hradec Králové, a magisterské studium, obor Veřejná a sociální politika na Univerzitě Karlově v Praze. Při nástupu nového samosprávného vedení bylo vždy období, kdy jsme si museli utřídit požadavky a možnosti, resp. mantinely. Měla jsem čest spolupracovat se všemi starosty a tajemníky a dodnes máme hezký vztah. Velice si vážím „nadstandardních vztahů“, jak naši spolupráci označil vedoucí nadřízeného metodického orgánu – krajského úřadu, respektu a ocenění odbornosti sociálních pracovníků ze strany soudu a mnoha jiných orgánů či institucí. Také mě vždy těšily dobré vztahy se všemi úředníky napříč odbory.

Co bylo důvodem Vašeho odchodu z vedoucí funkce a jaké máte plány do budoucna?
Došla jsem k tomu, že už nechci řešit problémy druhých a chci žít svůj život. Jak řekla naše bývalá kolegyně dr. Dagmar Žáková: „Každý věk má své kouzlo.“ Je na čase vyslyšet přání členů rodiny a více se s nimi a přáteli věnovat volnému času, budu víc relaxovat a cestovat.
Chtěla bych popřát všem spolupracovníkům na úřadě, ať se jim daří rozvíjet dobré vztahy. Své nástupkyni přeji, ať je oporou týmu a tým se o ni může opřít. Svým kolegům přeji, ať si sociální odbor stále drží pověst soudržného a přátelského týmu.

Na pozici vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Dobříš nastupuje nově od 1. května 2024 Mgr. et Mgr. Jana Šídová, DiS., která toto prostředí velmi dobře zná.
Paní Jana Šídová vystudovala obor Sociální práce, Speciální pedagogika a Management cestovního ruchu. Od zahájení studií postupně pracovala jako osobní asistentka pro lidi se zdravotním postižením a pro seniory, vychovatelka na internátě pro děti se zdravotním postižením, speciální pedagožka a sociální pracovnice v chráněném bydlení pro osoby se zdravotním postižením, sociální pracovnice na sociálním odboru městského a krajského úřadu (konzultační a poradenská činnost v oblasti sociálních věcí, pomoc a podpora při řešení nepříznivé životní situace, metodická a kontrolní činnost), sociální kurátorka (pomoc zejména lidem bez domova, osobám ve výkonu trestu a po propuštění), veřejný opatrovník, romský poradce, poradce pro osoby ohrožené závislostí a další. Součástí práce na úřadě bylo také sledování dostupnosti a kvality sociálních služeb, spolupráce s organizacemi, zástup vedoucí a další činnosti. Konkrétně na sociálním odboru Městského úřadu Dobříš působila v letech 2014–2019. Práci v tomto oboru a problematiku sociální oblasti v Dobříši i celém našem regionu tak velmi dobře zná. Přesto je před ní nyní velká výzva…

Jak se těšíte na svou novou funkci a co máte v plánu jako první?
Těším se, že znovu budu mít příležitost podílet se na pomoci lidem, kteří to potřebují. Vlastně skoro celý můj profesní život mě to táhlo k pomáhajícím profesím.
Na základě současných zjištění a mých pracovních zkušeností přímo na sociálním odboru Městského úřadu Dobříš vnímám potřebu změnit povědomí veřejnosti o sociálním odboru – odbor je vnímán spíše jako represivní, a ne pomáhající. Lidé mají proto často obavy navštívit pracoviště a řešit své problémy. Ke změně působení by mohla pomoci úprava webových stránek, publikace článků, pořádání akcí pro veřejnost, představení činnosti sociálního odboru, dny otevřených dveří na odboru a další činnosti.

Máte v plánu zavést nějaké nové inovativní metody nebo zásadní změny v práci svých zaměstnanců či v rámci přístupu ke klientům sociálního odboru?
Prozatím nemám v plánu nějaké nové inovativní metody nebo zásadní změny. Nejprve se budu snažit vypozorovat, jak současné nastavení odboru funguje, a teprve poté se budu zaměřovat na případné nové kroky. Určitě mám v plánu podporovat další vzdělávání pracovníků, zapojovat se do projektů, zajišťovat kvalitní supervizi a celkově vše v rámci možností vylepšovat.
Další vzdělávání a supervize mohou také pomoci v porozumění klientům (co prožívají, z jakého důvodu zaujímají konkrétní postoj, jak navázat lepší kontakt s klientem a vytvářet vzájemnou důvěru, nové možnosti pomoci, …). Po navázání dobrého vztahu klient lépe spolupracuje a je větší pravděpodobnost, že se jeho problémy vyřeší. Lidé někdy potřebují jen porozumění, vyslechnutí, vřelý přístup – už to je často řešením jejich problémů, neboť pak mobilizují své síly sami a mají motivaci jít kupředu. Když se setkávají pouze s kritikou, odsouzením, mají strach, tak často rezignují, nespolupracují a nemají snahu aktivně přistupovat k řešení své situace. Vnímám jako důležité, aby se i k pracovníkům přistupovalo vřele a s porozuměním a měli možnost aktivně se zapojovat do chodu sociálního odboru.

Jakým způsobem plánujete spolupracovat s dalšími odbory ve veřejné správě a neziskovými organizacemi věnujícími se právě sociální oblasti v Dobříši a okolí?
Ráda bych zahájila užší spolupráci jak s dalšími odbory, tak i se spádovými obcemi, s různými organizacemi a odborníky. Vzhledem k tomu, že pracovníci odboru a i klienti využívají různé služby, tak věřím, že by bylo velmi přínosné pořádat pravidelné schůzky za účelem získávání aktuálních informací a možností, jak co nejvíce konkrétnímu klientovi pomoci.
Důležité je též sledovat kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Chtěla bych ve spolupráci s ostatními hledat možnosti, jak zlepšit či rozšířit sociální a navazující služby, které jsou poskytovány na našem území.

A jak vnímá změnu vedoucí JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník dobříšského městského úřadu?
Rozhodnutí paní vedoucí Fárové mi je velmi líto, protože jsme se naučili spolu čelit každodenním výzvám a hrdě hájit práci pracovníků celého odboru. A i když jsme neměli vždy shodné názory, respektovali jsme jeden druhého a vždy došli k jednotnému názoru, který jsme společně hájili navenek – zejména při vysvětlování role OSPOD, který hájí zájmy dítěte a nemůže stranit ani jednomu z rodičů. Jsem moc rád, že paní vedoucí se mnou a kolegy vydržela déle, než původně zamýšlela, a při respektování jejího rozhodnutí přeji mnoho krásných chvil jak s rodinou, tak na výletech a při poznávání naší země, ale i jiných států. Opravdu velké díky za vše.

A nové paní vedoucí přeji nejen pevné nervy, ale též neutuchající touhu vylepšovat image sociálního odboru, nevysychající energii pomáhat druhým a nezkrotnou sílu pečovat o báječný kolektiv naší „sociálky“.

Zpracovala DHPředchozí článekPečovatelská služba města Dobříše vám pomáhá
Další článekJarní výlet s přespáním aneb Dvoudenní zábava s veselými animátorkami a medvědy!