Jak je to s městskými byty v Dobříši?Město má 117 bytů, z toho 51 bytů zvláštního určení, 51 ostatních bytů a 15 sociálních bytů.

Jak funguje proces získávání těchto bytů? Kde je potřeba žádat o městský byt? Co je k žádosti potřeba? Kdo o přidělení bytu rozhoduje? Na tyto otázky odpovídá paní Stanislava Skalická z administrativně právního oddělení města.

Žadatel získá žádost o byt a další tiskopisy, které se dokládají jako příloha, na webových stránkách města, na oddělení administrativně právním (OAP) nebo sociálním odboru (SO). Postupuje se podle platné směrnice č. 2/2020, o pravidlech při pronájmu bytů ve vlastnictví města Dobříše, účinné od 1. 3. 2020. V této směrnici najdete mnoho potřených informací. Doporučuji vám i spolupráci s pracovnicemi SO.
Byt zvláštního určení – SO vybere ze seznamu žadatelů uchazeče, který se jeví jako akutní pro přidělení po stránce zdravotní a sociální. Provede sociální šetření.

Byt sociální – SO vybere ze seznamu žadatelů uchazeče a ověří, zda se jedná o způsobilou domácnost dle příjmů žadatele.
Ostatní a dostupné byty – přidělení vzniká na základě veřejné nabídky nebo se vybere uchazeč ze seznamu žadatelů.
Žadatele doporučuje do městské rady sociální odbor, o přidělení bytu konkrétnímu žadateli rozhoduje rada města, OAP zajišťuje podepsání nájemní smlouvy a odbor správy majetku (OSM) předání bytu.

Na jak dlouho úspěšný žadatel takový byt získává a jak je to s jeho následným uvolněním?
Nájemní smlouva na byt zvláštního určení je uzavírána na dobu určitou od 1 roku do 3 let, nájemní smlouva na ostatní a dostupné byty na dobu určitou 1 roku s tím, že nájemce má právo opce, resp. právo přednostního prodloužení nájmu, pokud o prodloužení požádá nejpozději 30 dnů před koncem lhůty, na kterou byl nájemní vztah sjednán, a pouze za předpokladu, že před prodloužením nájemního vztahu má uhrazeny všechny závazky vyplývající z nájemní smlouvy a dlouhodobě neporušuje své povinnosti jako nájemce.
Nájemní smlouva na sociální byt je uzavírána na dobu maximálně 2 let. Opakovaně lze nájemní smlouvu uzavřít nebo prodloužit, požádá-li o to nájemce nejpozději 30 dnů před koncem lhůty, na kterou byl nájemní vztah sjednán, a pouze za předpokladu, že před prodloužením nájemního vztahu má uhrazeny všechny své závazky vyplývající z této nájemní smlouvy, a až po posouzení, zda si nájemce nemůže zajistit vyhovující bydlení na trhu a zda se dál jedná o způsobilou domácnost.
Nájem končí zejména uplynutím doby, na kterou byl sjednán, anebo ještě před tím, a to odstoupením od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů, dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí pronajímatele nebo nájemce a smrtí nájemce.

Jak takové bydlení funguje, co vše je v rámci tohoto bydlení zajišťováno za služby?
Po podepsání nájemní smlouvy nastěhuji nájemce do programu, který zajišťuje administrativní správu bytů. Nájemce obdrží výpočtový list s výší nájmu a výší záloh na služby s nájmem poskytovanými spolu s potřebnými údaji, jako je variabilní symbol, číslo účtu, kdy je nájem splatný a další údaje, které jsou popsány v nájemní smlouvě.
Město jako pronajímatel poskytuje nájemci a osobám žijícím s ním v rodinné domácnosti služby s užíváním bytu, za které nájemce platí zálohy, které se po skončení kalendářního roku vyúčtují.

Přehled poskytovaných služeb: teplo, vodné/stočné, ohřev teplé vody, náklad na elektřinu společných prostor, na úklid společných prostor, výtah, připojení ke společné televizní anténě, provoz a čistění komínů. Poskytované služby jsou většinou v každé budově s městskými byty jiné.

Mezi poskytované služby nepatří: náklady za dodávku elektřiny (případně plynu) do bytu, kterou si musí každý nájemce sjednat s dodavatelem a zálohy hradit samostatně vedle nájemného a záloh.
OSM zajišťuje předání bytu, vyplňuje předávací protokol, kde jsou zapsané hodnoty měřidel.

Kolik je aktuálně v bytech ubytováno lidí a jaká je jejich maximální kapacita?
Máme byty různé velikosti, nejmenší je byt o velikosti 20,50 m2 1+0 a největší byt o velikosti 78,90 m2 3+1. V malých bytech je většinou 1 osoba, ve velkých bytech i 6 osob. Počet spolubydlících se řeší již při přidělování bytů.

Dochází ze strany pronajímatele, tedy města, k nějakým kontrolám bytů?
Ano. Provádíme kontroly pravidelné i nepravidelné. Při posledních kontrolách v bytech bylo zjištěno, že většina nájemců o byt pečuje, vytváří si krásný domov, ale najdou se bohužel i nájemci, kteří se o byt starají jen málo. Minimální počet z nich pak byty bohužel i poškozuje.
Nájemce do bytů zvláštního určení a do sociálních bytů pak vybírá SO, který provádí také šetření, kontroly a s nájemci aktivněji spolupracuje.

Zpracovala DHPředchozí článekSetkání svépomocné skupiny
Další článekPečovatelská služba: Doma a mezi blízkými