Pečovatelská služba: Doma a mezi blízkýmiPečovatelská služba je zavedeným a důvěryhodným partnerem v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním handicapem. Přináší podporu a naději pro ty, kteří kvůli nepříznivé situaci zažívají potíže se samostatným pobytem doma. Tato služba je určena pro seniory a osoby se zdravotními omezeními, kteří si přejí zůstat co nejdéle v pohodlí svých domovů a mezi svými blízkými.
„Posláním Pečovatelské služby města Dobříše je podporovat samostatnost osob v nepříznivých sociálních situacích prostřednictvím poskytovaných služeb, tak aby lidé mohli i při snížené soběstačnosti co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí a žít přirozeným způsobem života. Těšit se z rodinných, přátelských a společenských vztahů a vazeb. Naše pečovatelky jsou zkušené a připravené vám pomoci,“ říká ředitelka dobříšské pečovatelské služby Dagmar Mášová, která odpovídala i na další otázky týkající se činnosti a služeb této organizace.

Paní ředitelko, prosím, upřesněte nám, jak Pečovatelská služba města Dobříše funguje a jaké jsou tedy její hlavní nabízené služby?
Pečovatelská služba je poskytována jako služba terénní, podle potřeb občana přímo v jeho domácnosti, nebo ambulantně ve středisku osobní hygieny přímo v prostorách pečovatelské služby, kam klient dochází samostatně či je doprovázen pečovatelkami. Pečovatelská služba zajišťuje v rámci doprovodů převoz klientů do SOH služebním vozidlem. Bezplatně je poskytováno základní sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek na dobu až 3 měsíců a podpora pečujícím.

Úkony terénní pečovatelské služby:
pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu – pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně v domácnosti – pomoc s denní i celkovou hygienou, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
pomoc při zajištění stravy – dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě a podávání jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – vycházka, doprovod k lékaři, do veřejných institucí

Služba je určena občanům se sníženou soběstačností a sebeobsluhou v základních životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pomoc z důvodu pokročilého věku či z důvodu tělesného nebo zdravotního postižení nebo nepříznivého zdravotního stavu bez omezení věku. Pečujeme také v rodinách, kde se současně narodily tři a více dětí a v rodinách s těžce nemocným či postiženým dítětem. Rodičům s tělesným postižením a s vážným onemocněním a matkám na rizikovém těhotenství pomáháme s péči o děti v rodině.
Pečovatelskou službu poskytujeme na území města Dobříše a v přilehlých obcích spadajících do ORP Dobříš.
Pečovatelská služba je poskytována na základě smlouvy, nastavené péče a personálních kapacit služby denně v době od 7.00 do 22.00 hodin.

Říkáte, že nejste pečovatelský dům a bydlení jako takové nezajišťujete. Jak se tedy člověk dostane k bytu zvláštního určení, které najdeme přímo na adrese Pečovatelské služby města Dobříše?
PS má v domě na adrese Dukelské náměstí 443 své sídlo. Jsme tady v nájmu, stejně jako ostatní nájemníci. Dům s pečovatelskou službou v čp. 443 není pobytové sociální zařízení. Jedná se o dům, ve kterém jsou byty zvláštního určení, které vlastní a přiděluje podle stanovených kritérií město Dobříš. Pokud máte zájem o byt zvláštního určení, obraťte se přímo na MěÚ Dobříš, žádost vám vydá paní Skalická, určitě vám pomohou na sociálním odboru, a v rámci bezplatného poradenství vám samozřejmě pomůžeme v Pečovatelské službě města Dobříše. Obec s nájemníky uzavírá nájemní smlouvu. Bezbariérový dům je rozdělen na malé bytové jednotky s vlastní kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. Mohou zde bydlet i páry, pro něž jsou k dispozici větší byty. Nájemníci mohou v případě potřeby uzavřít smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Pečovatelská služba města Dobříše neposkytuje 24hodinovou péči, nezajistíme dohled v noci. Péče probíhá na základě smlouvy a funguje to úplně stejně jako jinde v terénu.

Kromě výše zmíněného nabízíte i další služby pro veřejnost. Jaké to jsou a jak je možné si je objednat?
V lednu 2023 byl otevřen denní stacionář Kratochvíle, jehož posláním je nabídnout klientům zázemí a podporu, tak aby mohli aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas v prostředí co nejvíce podobném rodině. Poskytovat potřebnou míru pomoci v sebeobsluze a zároveň klienty maximálně podporovat v soběstačnosti a vést je k aktivnímu zapojení do běžných denních činností. Současně také zajistit úlevu pečujícím osobám, umožnit jim docházet do zaměstnání, vyřídit si osobní záležitosti. Denní stacionář nabízí bezpečné a vlídné prostředí pro osoby od 26 let věku se sníženou soběstačností v základních životních schopnostech a dovednostech z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění neinfekčního charakteru. V komorním, téměř rodinném prostředí nabízíme od pondělí do pátku smysluplný program, laskavou péči, plnohodnotné obědy i pitný režim.

Úkony denního stacionáře Kratochvíle
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně v domácnosti – pomoc s denní i celkovou hygienou, pomoc při použití WC
pomoc při zajištění stravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti – pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Denní stacionář Kratochvíle nabízí velmi širokou a pestrou paletu aktivit: Pohybové aktivity – cvičení v kruhu v sedě na židlích, široká nabídka výtvarných a textilních technik, společenské hry, hry na podporu paměti, řeči, práce s přírodninami a zahradničení, pečení a vaření. Externisty jsou zajištěné další aktivity jako třeba canisterapie, hrátky s hudbou – muzikoterapie, arteterapie, keramika. V letošním roce určitě, pokud to počasí umožní, budou pokračovat i výlety po okolí, například na Farmu jedné ženy v Dobříši a na zámek Dobříš, do oranžérie. Dále se s klienty těšíme na další mezigenerační setkání dětí a klientů.

Služby, které poskytujeme v rámci vedlejší činnosti na základě živnostenského listu i pro veřejnost:
• pedikúra
• praní, žehlení a mandlování prádla

Na závěr, pro představu, přehled poskytnutých služeb v roce 2023, které zajistila Pečovatelská služba města Dobříše:
Celkem jsme provedli 13 154 návštěv u 282 klientů. Vypráno a vyžehleno bylo 329 kg prádla. Naše pečovatelky za rok rozvezly nebo pomohly 55 klientům připravit a naservírovat 5 783 porcí jídla při 5 783 návštěvách. Za rok 2023 udělali pečovatelé a pradlenka celkem 11 097 úkonů, 19 102 návštěv u 353 klientů.

V případě dotazů, potřeby pomoci se neváhejte na nás obrátit: info@psdobris.cz, telefon: 771 225 647.
Děkujeme za vaši důvěru, s kterou se na nás obracíte.

Zpracovala DH
Foto: Michael „Hrabák” KočíPředchozí článekJak je to s městskými byty v Dobříši?
Další článekKulaté výročí Okrašlovacího spolku města Dobříše