Stručně z jednání zastupitelstva dne 16. 2. 2023

Foto: Petr Oplíštil


Zastupitelé schválili
• Vyjmutí pozemků města v Brodcích ze zastavitelných ploch a jejich změnu na plochy NS – plochy smíšené nezastavěného území, jako zadání pro změnu č. 3 územního plánu.
• Navrženou úpravu podmínky etapizace pro změnu č. 3 územního plánu.
• Poskytnutí dotací z dotačního programu města zájmovým spolkům, sportovním klubům a individuálním žadatelům.
• Poskytnutí účelového peněžního daru 120 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje na pořízení bateriových hydraulických nůžek pro jednotku v Dobříši.
• Navýšení provozního příspěvku na tepelné energie pro 5. MŠ.
• Rozpočtové opatření č. 1/2023.
• Uzavření směnné smlouvy pro výměnu pozemků pod chodníkem u Hostomické ul.
• Delegování starosty, aby zastupoval město na valné hromadě VHS.
• Uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině Pečovatelské služby města Dobříše.

Zastupitelé neschválili
• Stavební uzávěru na zastavitelné plochy města.
• Finanční podporu ZŠ Trnka.
• Navýšení provozního příspěvku na energie pro 4. MŠ.

Zastupitelé vzali na vědomí
• Informace o činnosti kontrolního a finančního výboru.
• Vydání nařízení vlády o úpravách odměn zastupitelů.

Zpracovala DHPředchozí článekRealizace výsledků místního referenda
Další článekKdo je v březnu ještě za kamny?