Sedm radních, dvě klíčové otázky: Jakým směrem se ubírá Dobříš?Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak vypadal podle radních města jejich první rok ve funkci. Máme tu sedm radních, sedm vyjádření a dvě otázky:

1. Co z programových priorit za vaši oblast se již povedlo?
2. Co pokládáte za významný posun města vpřed obecně?

Starosta Pavel Svoboda

Sedm současných radních se sešlo poprvé před rokem. V radě města, která byla ustavena po komunálních volbách 2022, je nyní více dělná atmosféra. Odpovědnosti za jednotlivé oblasti (investice, doprava, školství, sport atd.) jsme si mezi sebou rozdělili a každý se snaží ta svá témata posouvat vpřed. Rozhodování není vždy jednoznačné. O řadě bodů vedeme vášnivé debaty a přesvědčujeme se nejrůznějšími argumenty. Velmi si vážím toho, že jsme schopni spolu diskutovat slušně a hledat taková řešení, která jsou dobrá pro naše město a jeho obyvatele. Jsme tým. S oběma místostarosty Tomášem Vokurkou i Jindřiškou Rombou pracuji rád. Každý jsme jiný a denně spolu ladíme svá stanoviska. Vhodně se doplňujeme a zároveň navzájem respektujeme naše někdy i odlišné pohledy.

Za poslední rok se toho událo hodně. Kde si myslím, že je posun nejzřetelnější?
V oblasti územního plánu hýbalo veřejností před rokem místní referendum, které se nakonec uskutečnilo letos v lednu. Výsledky referenda zastupitelé nejen vzali na vědomí, ale upravili jsme podle nich i zadání pro zhotovitele změny č. 3 územního plánu. Následně proběhlo v květnu opakované veřejné projednání změn a sběr připomínek. Před námi tak je snad poslední krok: rozhodnutí o změně č. 3. Tento bod bude na programu jednání zastupitelstva nyní v listopadu.
Ve výběrovém řízení na jednatele Dokasu zvítězil Jakub Jarůšek, který se chopil práce od února letošního roku. Pod jeho vedením dostala tato městská společnost nový potřebný impulz.
Zároveň se povedlo dokončit její otevření, takže majetkový podíl v Dokasu nyní vlastní vedle Dobříše již osm okolních obcí. Nejen s nimi Dobříš více spolupracuje. Naše město vystupuje v roli přirozeného centra regionu Dobříšska a Novoknínska ať už v oblasti likvidace odpadů, zásobování vodou, či školství. V oblasti dopravy drobnými krůčky posouváme město do 21. století.
Na jaře proběhl experiment Pěšky do školy a následně byla pro auta trvale uzavřena část ulice Za Poštou v době ranní špičky. Děti tak mohou do školy dojít bezpečně pěšky či na kolech.
Pokud je přivážejí rodiče, mohou zastavit bezpečně kousek od školy. Tato naše aktivita získala 1. cenu v celorepublikové soutěži Komunální projekt roku 2023. Velkou radost mi také dělá větší počet dobrovolnických akcí. Poprvé proběhl i na Dobříši Dobroden společnosti Doosan Bobcat EMEA, kdy pracovníci této firmy uklízeli, sázeli či natírali na různých místech po městě. Příznivci Hnutí Brontosaurus zde v září vyráběli lavičky a založili rozkvetlou loučku výhradně z místních květin. Další brigáda pak proběhla při úklidu spadaného listí na hřbitově v rámci Misijní soboty pod patronací Pastoračního centra sv. Tomáše.

Za mimořádný posun pokládám otevření Muzea města Dobříše. Po letech úvah tak vzniklo nové místo, kde se Dobříšáci mohou dozvědět zajímavosti z historie a pro návštěvníky našeho města je to další turistická atrakce. Velkou radost mi dělají kulturní akce. Letošní ročník Festivalu hudby Zámek Dobříš byl opět velmi vydařený. Po letech příprav se konečně povedlo oživit proluku u hotelu Heinz, kde se letos konal první Wine & Food festival. Vzpomene si ještě někdo na ten nevzhledný prostor zatarasený panely?

Jsou ale i oblasti, kde máme stále co zlepšovat. Pořád se na různých místech našeho města objevují poházené odpadky. Vypadá to, že bez větší represe to nepůjde. Prostor ke zlepšení také vidím v ještě větší komunikaci s občany. Děláme toho na městě hodně, ne vždy však umíme o našich plánech či výsledcích vhodně informovat.
A upřímně dodávám, že by mě velmi zajímalo, jak hodnotíte naše roční snažení vy, občané města Dobříše?

Místostarostka Jindřiška Romba

Před rokem jsem dostala možnost podílet se na správě našeho města, které mám nesmírně ráda. Agenda na městském úřadě je opravdu rozsáhlá. V dnešním rychlém světě se život ve městě proměňuje a město často nedokáže na rychlé změny reagovat. Proto je třeba postupně revidovat možnosti, které město nabízí. V rámci své agendy se věnuji především vzdělávání, částečně také oblasti odpadového hospodářství, kulturním aktivitám ve městě a stranou nezůstává tolik důležitá prevence sociálně patologických jevů, obzvláště školní mládeže. Vedle toho jsou to další potřebné činnosti, které je nezbytné průběžně řešit.

Na poli odpadového hospodářství se snažíme nabídnout větší a komfortnější možnost třídění odpadů u bytových domů. Vytipovávají se místa pro umístění nových kontejnerů na tříděný odpad u bytových domů, která se před umístěním kontejnerů kultivují. Rozmístilo se osm nových biotejnerů ve veřejných prostranstvích.

Věnujeme se také seniorům, proto jsme v polovině letošního roku zřídili službu senior taxi. Tu mohou senioři využívat nejen za účelem odvozu do zdravotnických zařízení, ale také za účelem nákupu i osobních služeb.

V oblasti vzdělávání jsme revidovali smlouvy s obcemi o zajištění povinné školní docházky, i o předškolním vzdělávání. Zřídili jsme školskou komisi, postupně investujeme do nemovitostí mateřských škol, kdy zejména 4. mateřská škola a 5. mateřská škola v průběhu letošních letních prázdnin modernizovaly vnitřní prostory i venkovní hřiště. 4. mateřská škola navýšila od tohoto roku dokonce své kapacity o jednu třídu. Také základní školy průběžně modernizují svá vnitřní vybavení. Současně jsou připravovány další projekty pro zkvalitnění výuky tělocviku na 2. ZŠ Dobříš či výchovy v družině v 1. ZŠ Dobříš. ZŠ Lidická vybavila a modernizovala své IT zázemí i vnitřní prostory školy.

Hned na začátku mého působení na radnici jsem také dostala možnost vzít si pod křídla projekt Pěšky do školy. Ten vnímám jako potencionální začátek, jak se vydat cestou zdravého, aktivního a pospolitého města. Přizpůsobovat se rychlosti, s jakou se dnešní doba mění, znamená neustále revidovat možnosti města, které jsou jeho obyvatelům nabízeny. Děti přestávaly chodit do školy pěšky mimo jiné i z pochopitelných bezpečnostních důvodů, a tak jsme udělali pomocí projektu Pěšky do školy první krok, jak to proměňovat. Vnímám v tomto směru tlak na rodiče. Někdy například není ideální počasí pro cestu do školy pěšky, není čas, nálada či energie atd.
Sama jsem sportovec tělem i duší, přesto jsem i já dříve sklouzávala k tomu vozit děti do školy blíž, než bylo nutné. Byť se prozatím může zdát, že první projekty spojené s akcí Pěšky do školy se týkají především dopravních opatření, není to tak zcela pravda. Připravují se i jiné projekty například v oblasti zapojení dětí a žáků do veřejného prostoru formou participativního rozpočtu, definování veřejných prostranství formou pocitových map, semináře pro veřejnost v oblasti prevence a bezpečnosti. Jeden takový úspěšný se již v měsíci říjnu uskutečnil v oblasti návykových látek.

Jako významný posun vpřed vnímám u města Dobříše zdárnou vnitřní komunikaci, díky které dokážeme na politickém poli otvírat různá témata a nezastřeně o nich vzájemně diskutovat. Věřím, že tímto se nám postupně daří ukazovat fakt, že politika nemusí být jen zlá dáma, ale že ji lze dělat i slušně. I opačný pohled na věc lze otevřeně projednávat, poslouchat názory druhých, zamýšlet se nad nimi. Do budoucna si přeji a budu podporovat pečlivější komunikaci nejen v rámci radnice, ale také mezi radnicí a občany.

Místostarosta Tomáš Vokurka

Výrazným způsobem jsme zapracovali na zvýšení energetické nezávislosti města. Do konce roku bude hotová energetická koncepce města, která zdůrazňuje potřebu vyváženého energetického mixu se zapojením OZE i nového konceptu komunitní energetiky. Město úspěšně vysoutěžilo příznivé ceny energií z centrálních zdrojů pro příští roky, což znamená rozpočtovou stabilitu i pro všechny městské instituce, včetně škol a školek. Zahájili jsme stavební práce na instalaci dvou fotovoltaických elektráren s bateriovým úložištěm v areálu městské čistírny odpadních vod a na sportovní hale, s velkým potenciálem šetření spotřeby elektrické energie z centrální sítě. Pokračujeme v průběžné obměně veřejného osvětlení za moderní a řiditelné LED zdroje, a to za výrazného finančního přispění z dotace. Položili jsme základy pro zavádění koncepčního energetického managementu, což umožní v brzké budoucnosti efektivně plánovat opravy městských budov s hlavním cílem snižování jejich energetické náročnosti.

Mám radost z toho, že se při dennodenním kontaktu s obyvateli města čím dál více setkávám s pozitivní energií a kladnou zpětnou vazbou. Ne všechno je růžové, ne všechno jde „jako na drátku“, ale jsem přesvědčený, že máme nakročeno správným směrem, a že tento směr kvitují i obyvatelé Dobříše. Stále se snažíme zvelebovat veřejný prostor, stále vymýšlíme různá společná setkání a prospěšné akce, které mají za cíl vtáhnout obyvatele do městského dění a využít jejich zkušeností či inspirací. Stále prosazujeme maximálně otevřenou a slušnou komunikaci mezi všemi navzájem. Město zkrátka žije, a obyvatelé s ním. To mě moc těší.

Radní Dagmar Mášová

Již uběhl rok, co máme nové vedení města.
Myslím, že to, co se děje ve městě, všichni vidí a já z toho mám upřímně radost. Opravují se školky, silnice, sportoviště. Máme dokončené zrekonstruované náměstí Komenského, celé široké centrum města je hezké a konečně po letech začíná ožívat i akcemi, které pořádají soukromníci. Tohle je pro rozvoj města, celé komunity velmi důležité. Děkuji za přehlídky, za street food festival, za koncerty, které proběhly v proluce. Byla bych moc ráda, kdyby existovala větší vzájemná tolerance mezi účastníky těchto akcí a těmi, kteří se jich neúčastní. Velké sportovní ani kulturní akce nejsou na Dobříši každý víkend – přináší to s sebou možná jistá omezení, ale jednou za čas se to dá vydržet. Dovolím si na tomto místě také apelovat na ty, kteří se z akcí vracejí domů – opravdu to nemusí vědět celé město, ani to, že jste seděli na lavičce, nemusí vidět ti, co brzy ráno jdou po náměstí nakoupit, případně do práce. Chceme mít krásné, čisté město, ale bez každého z nás to opravdu nepůjde. Děkuji, že vám není lhostejné, kde žijete.

Radní Štěpán Souček

Jsem velice rád, že mohu být součástí z mého pohledu profesionálně vedeného města. Vždy jsem byl spíše člověk činu, takže mi chvilku trvalo, nežli jsem si zvykl na obvyklé procedurální procesy, které vždy nějakou tu dobu trvají. Spravovat město a vést tedy i radnici města je však třeba s určitou dlouhodobější koncepcí, a to se děje nyní velmi zodpovědně. Rád bych zde v krátkosti zhodnotil zejména oblast sportu ve městě, což je mi vlastní.

Dobříš jako taková je po sportovní stránce velmi zdravá. O něco málo horší je to snad jen s disciplínou úklidu odpadků a respektu jeden k druhému, a to konkrétně na venkovních sportovištích. Věřím, že zde sehraje velký zápas zejména rodina, a bude nutné zapojit výchovný proces s jistými nezodpovědnými jedinci. Daří se nám postupná obnova a modernizace jednotlivých sportovních areálů.

Fotbalisté si pochvalují nově zrekonstruovaný umělý travnatý povrch, kde mohou trénovat i v zimním období. Zimní stadion má již kompletně opravené a vybavené všechny čtyři kabiny novými lavicemi, navíc k tomu i krásnou novou fasádu s novými okny. Sportovní hala dostala nové ozvučení a světelnou tabuli. Povedlo se dokončit realizaci první fáze pumptracku. Plánuje se obnova oplocení beach volejbalových kurtů, včetně nového přepažení nohejbalového areálu. Chystají se i plány na modernizaci a obnovu populárního skateparku, zastínění zázemí atletického areálu či dlouho odkládaná instalace klimatizace do sportovní haly. Sportovní komise ve spolupráci se stavební komisí ladí své plány na výstavbu dnes již tolik potřebné nové tělocvičny pro školy i sportovní celky. Kalendář sportovních akcí na rok 2024 se už začíná plnit. I díky vám Dobříš sportem žije.

Radní Jan Zbíral

Při hodnocení prvního roku ve funkci radního města bych chtěl v první řadě poděkovat všem, kteří pracují pro město a jeho organizace. Stejně tak všem, kteří věnují svůj čas ostatním organizacím v našem městě.

Z mého oboru bych vyzdvihl, že pracujeme na aktuálních výzvách energetických úspor. Snažíme se v rámci dotačních titulů pro naše město získat maximální možnou podporu. Zlepšujeme systém energetického managmentu, který nám umožní v budoucnosti efektivní řízení fungování města. V prvním roce se chystáme realizovat projekty, které jsou v souladu s těmito záměry. Čerpáme dotace na zavedení energetického managmentu a energeticky úsporných projektů.

Radní Miroslav Sochor

Z oblastí, za které jsem jako radní odpovědný, se povedlo o prázdninách spustit provoz senior taxi, služby, která usnadňuje našim starším spoluobčanům cesty za naplňováním jejich životních potřeb. Za 30 Kč tak lze po Dobříši cestovat k lékaři, na nákupy, ke kadeřníkovi, ale třeba i na návštěvu k přátelům. Že zřízení této služby byl krok správným směrem, dokazuje i to, že se služba dál šíří naším regionem a za obdobných podmínek ji mohou využívat i občané Staré Hutě, Mokrovrat, Nového Knína, Rybníků či dalších obcí.

Dále se podařilo dokončit první část pumptracku na Větrníku, tedy projektu, který v minulosti zvítězil v Tvoříme Dobříš.
Spousty věcí z programových priorit jsou nyní ve fázi plánovaní. S radostí vnímám tu spoustu pozitivní energie v radě města či odborných komisích, které pracují na mnohých vizích, které na svou realizaci teprve čekají.
Máme zrekonstruovanou většinu centra a hlavních ulic. Žijeme v hezčím a upravenějším prostředí. Přibývají kvalitní kulturní, sportovní či volnočasové akce. Dobříš žije a krásní, a to je pro nás všechny dobrá zpráva.

Zpracovala DH
Foto: Michael „Hrabák” Kočí, Doosan Bobcat, Petra Švihlíková, Denisa HavlíčkováPředchozí článekV Dobříši jsme otevřeli nové muzeum. Přímo v srdci města tak ožívájeho bohatá historie
Další článekPolitický listopad