Poplatek za svoz odpadů v roce 2024 z pohledu správce místního poplatku1. Sazba a splatnost místního poplatku:
Základní sazba místního poplatku pro rok 2024 činí 1 200 Kč za poplatníka.
Místní poplatek je letos možné zaplatit již od 2. ledna 2024 a je splatný nejpozději do 30. dubna 2024.

POZOR: Slevu za třídění odpadu poplatníků zapojených do systému MESOH získá pouze ten, kdo poplatek uhradí včas s tím, že finanční prostředky budou připsány na bankovní účet města Dobříše, nebo uhrazeny v pokladně do 30. dubna 2024. Poté se automaticky nastaví nedoplatek v plné výši (tj. 1 200 Kč/poplatník) – nejedná se tedy v žádném případě o pokuty či penále za pozdní úhradu, pouze poplatník ztrácí nárok na slevu (obdobně jako v supermarketu, pokud zboží nezakoupíte v době akční slevy).
Poplatek je splatný jednorázově. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. dubnu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek během následujícího kalendářního roku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku podle zákona zvýšit až na trojnásobek. Poplatek lze vymáhat také i exekučně podle daňového řádu č. 280/2009 Sb.
K úhradě poplatku lze použít na pokladně městského úřadu i platební kartu.
Doporučujeme však uhradit poplatek bezhotovostně platbou na účet města Dobříše číslo: 19-521732389/0800.
Pro správnou identifikaci platby nezapomeňte vždy uvést variabilní symbol, který vám byl přidělen již v roce 2020. Ten zjistíte:
– na internetové stránce MESOH https://www.mojeodpadky.cz/, ve vašem odpadovém účtu
– osobně u správce tohoto poplatku v budově radnice na Mírovém náměstí 119 Dobříš, v přízemí budovy – dveře č. 13 → nutno si při vstupu do budovy odebrat pořadové číslo
– elektronicky zasláním dotazu na e-mail:
podana@mestodobris.cz

2. Kde můžete záležitosti vyřídit: Žádost o osvobození/úlevu nebo ohlášení poplatkové povinnosti vyřídíte na MěÚ Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, finanční odbor – místní poplatky (přízemí vlevo za podatelnou), kancelář č. 13 – správce poplatků: Sylva Podaná, tel.: 318 533 390, e-mail: podana@mestodobris.cz.

3. Formuláře jsou k dispozici: Na MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, finanční odbor – místní poplatky, kancelář č. 13, nebo ke stažení na internetové stránce města „Formuláře finančního odboru“.

4. Náležitosti žádosti: Formuláře musí být řádně vyplněny podle skutečnosti a podepsány plátcem.

Sylva Podaná, správkyně místních poplatkůPředchozí článekOdpadové hospodářství města Dobříše: Poplatky a MESOH
Další článekNové obecně závazné vyhlášky města Dobříše