Nové obecně závazné vyhlášky města DobříšeVážení a milí spoluobčané,
předvídatelnost práva je jedním ze základních principů moderního práva vycházejícího ze starého římského práva, pro něž je příznačné latinské sousloví ignorantia juris non excusat – překládáno jako neznalost zákona neomlouvá. V této souvislosti si vám dovolujeme blíže představit několik nových obecně závazných vyhlášek města Dobříše. Na 7. zasedání zastupitelstva města konaném 16. listopadu 2023 a 8. zasedání zastupitelstva města konaném 14. prosince 2023 bylo schváleno celkem 7 nových, resp. aktualizovaných obecně závazných vyhlášek města Dobříše (dále je OZV).

Výčet OZV, stručná charakteristika a účinnost:
1) OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
• publikována pod č. 6/2023
• účinnost od 1. 1. 2024
• nahrazuje OZV č. 1/2023 ze dne 27. 4. 2023
• došlo k vypuštění hnědých nádob na biologický odpad (protože nejsou používány)
• bylo doplněno odkládání dřevního odpadu
• bylo doplněno o ustanovení, že uživatelé staveb pro rodinnou rekreaci, kteří nemají zajištěná individuální stanoviště sběrných nádob pro směsný komunální odpad (SKO), mohou odkládat SKO výjimečně též na sběrném dvoře + doplnění odkazu na seznam těchto stanovišť, který je dostupný na webu

2) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
• publikována pod č. 7/2023
• účinnost od 1. 1. 2024
• nahrazuje OZV č. 5/2022 ze dne 8. 12. 2022
• zvyšuje se sazba poplatku z původních 950 Kč na 1 200 Kč za poplatníka
• dle doporučení a nového vzoru OZV z Ministerstva vnitra byly vypuštěny pasáže, které jsou uvedeny přímo v zákoně – vypuštění těchto textů z OZV neznamená, že uvedená ustanovení neplatí – samozřejmě platí, neboť jsou dány přímo zákonem
• bližší podrobnosti byly uvedeny v článku starosty města v DL č. 12/2023

3) OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• publikována pod č. 8/2023
• účinnost od 1. 1. 2024
• nahrazuje OZV č. 9/2019 ze dne 12. 12. 2019
• došlo ke změně splatnosti poplatku – lhůta se bude nově počítat od ukončení užívání veřejného prostranství, nikoli od jeho zahájení
• dle doporučení a nového vzoru OZV z Ministerstva vnitra byly vypuštěny pasáže, které jsou uvedeny přímo v zákoně – vypuštění těchto textů z OZV neznamená, že uvedená ustanovení neplatí – samozřejmě platí, neboť jsou dány přímo zákonem

4) OZV o místním poplatku z pobytu
• publikována pod č. 9/2023
• účinnost od 1. 1. 2024
• nahrazuje OZV č. 2/2021 ze dne 15. 4. 2021
• věcnou změnou je pouze zakotvení nové výjimky v podobě lázeňské léčebně rehabilitační péče u předmětu poplatku
• jinak i v tomto případě došlo k legislativně-technickým úpravám v návaznosti na novelu zákona o místních poplatcích

5) OZV o místním poplatku ze psů
• publikována pod č. 10/2023
• účinnost od 1. 1. 2024
• nahrazuje OZV č. 7/2019 ze dne 12. 12. 2019
• textové změny jsou opět pouze legislativně-technické, vyplývající z novelizace zákona o místních poplatcích

6) OZV o nočním klidu
• publikována pod č. 11/2023
• účinnost od 5. 12. 2023
• nahrazuje OZV č. 5/2023 ze dne 22. 6. 2023
• došlo ke změně termínu konání akce festivalu Summer fest, a to na třetí pátek v měsíci červnu namísto měsíce července, a ke zkrácení doby výjimky z doby nočního klidu pro tuto akci z pátku na sobotu namísto z pátku až do neděle

7) OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech ve městě Dobříši
• publikována pod č. 12/2023
• účinnost od 1. 1. 2024
• nahrazuje OZV č. 10/2021 ze dne 11. 11. 2021
• došlo k rozšíření lokalit, pro něž bude platit zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích:
o nově byla definována bezalkoholová lokalita v rámci celé ulice Fričova a veřejných prostranství vnitrobloků bytových domů, včetně prostranství 4. MŠ (nově jako lokalita 3)
o lokalita na Větrníku byla rozšířena o nově vybudovaný sportovní areál pumptracku (nově lokalita 6)

Úplná znění OZV jsou publikována ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů vedené Ministerstvem vnitra na www.sbirkapp.gov.cz a též na webu města https://mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – „Vyhlášky a nařízení“. Další podklady a důvody k přijetí nových OZV se můžete dočíst ze zápisů zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které jsou též zveřejněny na webu města.

Martina Hrdličková,
vedoucí oddělení administrativně právníhoPředchozí článekPoplatek za svoz odpadů v roce 2024 z pohledu správce místního poplatku
Další článekBudou se občané soudit o naplnění výsledků referenda?