Odpadové hospodářství města Dobříše: Poplatky a MESOHMěsto Dobříš v rámci odpadového hospodářství musí počítat se dvěma od sebe odlišnými režimy:
1) systém svozu odpadů od rodinných domů
2) systém svozu od bytových domů

Tím se v mnohém liší od pojetí odpadového hospodářství malých okolních obcí. Specifikem bytových domů je jejich fungování jako takzvaná společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo jako bytová družstva. Na rozdíl od rodinných domů se vlastníci jednotlivých bytů musí společně domluvit na správě domu a pozemku, ale i zajištění dodávky služeb, kam patří i odpadové hospodářství.

Rodinné vs. bytové domy

Město se snaží oba režimy vůči sobě navzájem narovnávat. Jak rodinné, tak bytové domy mají možnost zajistit si své takzvané odpadové hnízdo složené z černé popelnice na směsný odpad a popelnice na tříděný odpad (plast a papír).
Rodinné domy navíc mají možnost kompostovat bioodpad, u bytových domů je to náročnější. Město se však i v tomto snaží u bytových domů nalézat řešení, například pořídilo z dotace biotejnery pro odkládání bioodpadu.

Pevně daný poplatek

Za odpadové hospodářství je na Dobříši vybírán paušální poplatek za odpad, a to na osobu
(je v něm zahrnut komplexní systém odpadového hospodářství). Z důvodu zvyšujících se nákladů byl v letošním roce poplatek zvýšen na částku 1 200 Kč. Často slýcháme od našich občanů argument, že v jiných obcích mají odpady mnohem levnější. Je nutné si však uvědomit, že každá obec má rozdílné náklady na odpadové hospodářství i svá specifika, neprovozují sběrný dvůr, nemají adresný svoz tříděných odpadů aj.

Slevy pro obyvatele

Finance, které město ušetří za to, že obyvatelé snižují množství směsného odpadu tříděním, může město vrátit svým obyvatelům prostřednictvím slevy z poplatku v rámci systému MESOH. Ten má dvě od sebe zcela odlišné funkce:
Evidenční sleduje díky QR kódům množství svezených popelnic (nikoli obsahu odpadu). Díky tomu bylo možné začít svážet tříděný odpad přímo od domu.
Motivační cílí na možnost odměnit obyvatele za nakládání s odpady na základě relevantních údajů, a tím tak snížit výši poplatku za svoz komunálního odpadu.

Základní pravidla: Jak lze získávat slevu z poplatku u rodinných domů a bytových domů

1. Zaregistrujete se do systému MESOH, vyplněním odpadového dotazníku a takzvané inventury stanoviště na www.mojeodpadky.cz. Tím si vytvoříte takzvaný odpadový účet, kde můžete sledovat, jak třídíte.
2. Pečlivě třiďte do popelnic na tříděný odpad nebo čirých pytlů tříděné složky odpadu.
3. Efektivně přistavujte popelnice se směsným odpadem ke svozu, tedy až když je popelnice zcela zaplněná. Popeláři vám při svozu načítají celý objem nádoby bez ohledu na to, zda je plná či poloprázdná.
4. Předcházejte vzniku odpadu například tím, že nebudete kupovat balené vody, budete používat vlastní sáčky na pečivo a ovoce atp.
5. Kompostujte bioodpad.

EKO BODY, 1 EKO BOD = 10 KČ SLEVA

Za výše uvedené kroky získáváte určitý počet bodů, takzvané EKO BODY, které se přepočítávají na koruny a následně na celkovou výši slevy za aktuální rok. Za každý EKO BOD ZÍSKÁVÁTE od roku 2024 nově SLEVU 10 Kč. Jaké EKO BODY můžete získat?
EKO body za třídění (BT): získá je každá domácnost, která odevzdá pytel s tříděným odpadem nebo přistaví ke svozu popelnici na tříděný odpad označenou QR kódem. Maximální počet EKO bodů z adresného třídění za rok je 24 EKO bodů na osobu, tj. sleva 240 Kč na osobu. U bytových domů jsou tyto EKO body udělovány všem obyvatelům, kteří se ke kontejnerům na tříděný odpad přihlásili ve svých odpadových účtech.
EKO body za efektivní využívání nádob (BV): ty jsou vypočítány na základě obslouženého objemu černých nádob se směsným odpadem. Maximální počet za rok je 24 EKO bodů na osobu, tj. sleva 240 Kč na osobu. Tyto EKO body jsou udělovány za to, že efektivně třídíte. Snižujete objem směsného odpadu a šetříte městu náklady za jeho uložení na skládku.
EKO body za snižování produkce odpadů (BS): jejich maximální počet za rok je 30 bodů na osobu, tj. sleva 300 Kč na osobu. V případě, že máte málo odpadu a nemůžete získat tolik EKO bodů za třídění svých odpadů, systém vás odměňuje za to, že produkujete malé množství odpadů. Na tento typ EKO bodů dosáhne domácnost v případě, že vyprodukuje méně jak 1 380 litrů odpadu (jak směsného, tak tříděného) za rok. Například osoba v důchodovém věku přistaví 6× ročně svoji 120litrovou nádobu na směsný odpad a současně přistaví méně jak 5 ks 120litrových pytlů na tříděný odpad. Proto je důležité dávat ke svozu pouze plné nádoby na tříděné odpady, aby se stanovišti nenačítal do odpadového účtu takzvaný „prázdný objem“.
EKO body za kompostování (BK) se udělují za způsoby zpracování bioodpadu, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku (platí jak pro domácí kompostování, tak pro biotejnery). Maximální počet BK za rok je 18 EKO bodů na osobu, tj. sleva 180 Kč na osobu.

Pro stanovení všech EKO bodů je velmi podstatné, kolikrát přistavíte ke svozu černou popelnici na směsný komunální odpad. Fámy, že čím více tříděného odpadu vyprodukuji, tím větší slevu získám, NEPLATÍ, EKO body za třídění jsou zastropovány maximálním počtem 24. Další výše slevy se odvíjí od toho, jak často přistavujete popelnici na směsný odpad ke svozu. Upozorňujeme, že slevu domácnost získává pouze v případě, že vykáže produkci tříděného odpadu a současně produkci směsného odpadu (min. alespoň 1 vývoz nádoby ročně). Celkem tak lze získat slevu 840 Kč na osobu, tedy 70 % z celkové výše poplatku.

Jak získávat slevu z poplatku v bytových domech

Přihlaste se do MESOH. Pokud žijete v bytovém domě, který má hnízdo s vlastními nádobami na tříděný odpad, zaregistrujte se k nim. Pečlivě třiďte do příslušných barevných nádob. Máte-li je umístěny přímo u hnízda bytového domu, můžete získat slevu až ve výši 240 Kč za rok.
Pokud nádoby nemáte přímo u bytového domu, přihlaste se k nejbližšímu veřejnému hnízdu a sem odkládejte tříděný odpad. Vaše výše slevy se bude odvíjet od množství a počtu lidí přihlášených k danému hnízdu. Využijte nově přistavené biotejnery, zaregistrujte se k nim vyplněním odpadového dotazníku. Tím získáte další část slevy, 60 Kč. Další výše slevy se odvíjí od snižování objemu směsného odpadu. Pokud se bytovému domu podaří zredukovat množství směsného odpadu na 660 litrů/osoba/rok, začnou se přihlášeným stanovištím načítat EKO body za snižování produkce odpadů. Jak toho dosáhnout?
Doporučujeme buď zredukovat počet kontejnerů na směsný odpad, nebo je nechat svážet v delších intervalech (např. jednou za 14 dní).

Jak získávat slevu z poplatku v rodinných domech

Příklad: čtyřčlenná rodina v rodinném domě, nádoba na směsný odpad o velikosti 120 l.
Pokud rodina adresně třídí (pytlují, nebo mají vlastní 120/240litrové nádoby), získává max. 24 EKO bodů za rok (tzn. sleva z odpadů 240 Kč/osoba/rok). V případě třídění do zvonů veřejných hnízd bude sleva nižší. Pokud domácnost kompostuje, může získat další úlevu z poplatku 60 Kč/osoba/rok. Další výše slevy se již odvíjí od množství vyprodukovaného směsného odpadu. To znamená v případě, že 4členná rodina sníží četnost vývozu své popelnice, nesváží každých 14 dní, může dosáhnout na EKO body za snižování produkce směsného odpadu. U tříčlenné nebo dvoučlenné rodiny bude počet vývozů pro získání slevy nižší.
Osoby žijící samy mívají odpadů méně. Například lidé v důchodovém věku mohou získat EKO body za snižování produkce svých odpadů tím, že přistavují popelnici ke svozu méně než 1× měsíčně, a k tomu adresně třídí.
Tip: Máte-li obavy, že bude nádoba při delší intervalu svozu zapáchat, lze pořídit nádobu menší a přistavovat ji ke svozu častěji. Nejprve je však nutné kontaktovat úřad a domluvit se na koupi této nádoby, aby ji bylo technicky možné svážet.

Jaké další máte možnosti v rámci odpadového hospodářství

Prostřednictvím DOKAS jsou nabízeny další služby. Sběrný dvůr je určen převážně pro obyvatele Dobříše, podnikající i nepodnikající osoby, a přejímá většinu odpadů od občanů města zdarma. Jde například o uložení elektroniky, domácích spotřebičů, pneumatik, papíru, plastů a skla. Bezplatný je také zpětný odběr. Biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve) a ostatní odpady dle limitů mají po předložení občanského průkazu zdarma pouze občané s trvalým pobytem v Dobříši.
Snahou města je redukovat celkové množství směsného odpadu, jehož svoz a likvidace je nejnákladnější složkou a je navíc legislativně stále nákladově navyšována. Čím více obyvatelé města vytřídí odpadu, tím vyšší odměnu za vytříděné komodity město obdrží. Současně klesnou náklady na ukládání směsného odpadu. Tyto peníze pak město může svým občanům vrátit ve formě slevy z poplatku.

Jindřiška Romba ve spolupráci
s Kateřinou RambouskovouPředchozí článekNení karton jako karton
Další článekPoplatek za svoz odpadů v roce 2024 z pohledu správce místního poplatku