NOVÝ SMĚR – KVĚTENZprávy ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. 4. 2023

Zastupitelstvo obce schválilo:
– rozpočtové opatření č. 4/2023 dle předneseného znění s tím, že se rozpočet navyšuje o tyto položky:
– 75 tis. Kč (příspěvek Pošta Partner)
– 2 mil. Kč (projekt na přístavbu ZŠ),
– 300 tis. Kč (oprava veřejného osvětlení),
– 80 tis. Kč (revize dých. přístrojů jednotky SDH),
– 7,7 mil. Kč (oprava střech a úprava interiéru budovy OÚ, nákup osobního automobilu, odkup budovy pošty);
– výběr generálního projektanta akce Přístavba II. stupně ZŠ Stará Huť, přístavba jídelny a rozšíření kapacity varny v objektu MŠ Ing. arch. Petra Kouřimského, IČO 15093951, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo;
– záměr prodeje pozemku parc. č. 835/1 v k. ú. Stará Huť o výměře 114 m2;
– Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi Obcí Stará Huť a Obcí Mokrovraty, IČ 00242764;
– Dohodu mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci a pověřuje místostarostku odesláním smlouvy obcím, kde mají trvalý pobyt žáci plnící povinnou školní docházku v Základní škole Stará Huť;
– zpracování nového územního plánu obce Stará Huť a pověřuje radu obce oslovením a výběrem létajícího pořizovatele územního plánu obce Stará Huť;
– 1. dílčí aktualizaci Programu rozvoje obce
Stará Huť;
– Směrnici č. 1/2023 k provozu kamerového systému obce Stará Huť;
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. sml. 9900105740_1/VB pro parc. č. 328/1 v k. ú. Stará Huť mezi Obcí Stará Huť a společností GasNet, s. r. o. IČ 27295567 pro plynárenské zařízení ROZ, plynovodní přípojka k čp. 700 – kabiny TJ;
– uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství mezi Obcí Stará Huť a firmou EKO-KOM, a. s. IČ 25134701;
– Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na opravy místních komunikací dle obdržené nabídky společností Strabag a. s. IČ 60838744;

Zastupitelstvo obce deklarovalo:
– podporu přispívat na provoz Pošta Partner v obci Stará Huť ve výši 15 000 Kč měsíčně v případě poskytování této služby v místním obchodě Koruna.

V diskusi starosta obce podal informace o poptávce na vyčištění umělého povrchu hřiště před základní školou, dále informoval přítomné o záměru zřízení úsekového měření rychlosti v ulici Knínská – bylo jednáno s Městským úřadem Dobříš a s firmou zajišťující dodání a instalaci úsekového měření rychlosti, případně o jiných návrzích na zklidnění dopravy v daném místě. Byla podána informace o zpracování studie na úpravu parku u vstupu do obce (mezi ulicemi Dělnická a Karla Čapka) včetně umístění dětských a outdoorových prvků a místa k rozsvícení vánočního stromu (stávající prostor je nevyhovující z bezpečnostního hlediska); dále starosta informoval o jednání ve věci výkupu pozemku před čp. 244 pro dokončení chodníku a o odvolání pana Mináře proti usnesení Okresního soudu ohledně žaloby ve věci zcizení pozemku.
Pan Řechka informoval o schůzce se společností zabývající se přípravou a realizací fotovoltaických projektů, která se bude konat v zasedací místnosti na obecním úřadě dne 9. 5. 2023 v 18.00 hodin.
Paní Čuříková vznesla dotaz na možnost realizace nového dětského hřiště, měla připomínku, že v obci je málo dětských hřišť a prvků pro nejmenší děti. Dále měla připomínku, že v ulici Knínská je málo zeleně, která by eliminovala zátěž z dopravního provozu v této ulici. Navrhuje výsadbu zeleně v pásu mezi chodníkem a komunikací po levé straně ulice.


Úklid obce

I letos jsme pořádali úklid obce. Děkujeme všem, kdo přišli v sobotu 1. dubna, zároveň i těm, kdo se přidali v ostatní dny. I přes nepříznivé počasí se zúčastnilo mnoho dobrovolníků, kteří pomohli vyčistit obec a okolí od odpadků. Je nám líto, že přes veškeré možnosti, které všichni k odložení odpadů mají, se po lesích a podél cest stále nachází pneumatiky, které se také dají zdarma odložit v servisu nebo Dokasu. Ale pak asi chybí adrenalin spojený s kodrcáním po cestách a radost ze škození druhým. Přestože se 4× ročně koná bezplatný svoz nebezpečného odpadu, je snazší v rámci Dne Země vyklidit i vlastní garáž a k odpadkovému koši umísit plechovky se starými barvami. Celkem se svezlo přes 600 kg odpadu. Ještě jednou velký dík všem, které neodradilo počasí a kterým není lhostejné, co nás obklopuje.


Obec Stará Huť přijme:

zaměstnance na údržbu veřejných prostranství a drobné zednické a údržbové práce v obci.
brigádnici na údržbu záhonů.
Informace poskytneme v kanceláři obecního úřadu, tel.: 318 522 269.


Očkování psů

V pondělí 15. 5. 2023 bude od 17.30 hod. MVDr. Linhartová provádět očkování psů před obecním úřadem.


Čáp

Letos k nám čápi zavítali již 10. března. Snad bude počasí přívětivé a podaří se jim i letos vyvést zdravá mláďata.


Významného životního jubilea

se v měsíci květnu dožívají paní Hana Cimbůrková, Marie Kozáková, Marie Marečková, Jaroslava Svischová Sirotková a pánové Josef Chvojka a Václav Kočí.
Srdečně blahopřejeme!


Milá Rudko,

my, kteří Tě máme upřímně rádi a nepodařilo se nám osobně Ti stisknout ruku, obejmout Tě ve čtvrtek, z celých našich srdcí přejeme, aby se Ti na míle vyhýbaly neduhy a naopak provázela Tě radost, potěšení. Aby se vedlo dobře v každém konání Tobě a celé Tvojí rodině, která je obdařena rozvíjejícími se ratolestmi.
Náleží Ti mnohonásobné poděkování za to, cos udělala ve prospěch Staré Huti ochotně a neokázale. A není toho málo za ta dlouhá léta. Vždy jsi přiložila ruku k dílu tam, kde to bylo potřeba a kam se nás moc nehrnulo.
Jsi vzorem svojí pracovitostí, moudrostí, všestrannou aktivitou.

Vděčně Tvoji přátelé a všichni,
kdo Tě takovou znajíPředchozí článekKoncert
Další článekPražské povstalecké improvizované obrněné vlaky na Dobříši