Městská policie v poslední době zaznamenala stále častější dotazy na problém domácího násilí

Zdroj foto: Pixabay


Nejčastější dotazy občanů. Stručně.

Uvedu nejdůležitější oprávnění policisty, ne strážníka, rozhodnout o možnosti vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj. Podle zákona o Policii ČR v případě, lze-li na základě zjištěných skutečností s ohledem na předcházející útoky důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví, nebo svobodě, nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Součástí tohoto vykázání je vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje. Není-li vykázaná osoba vykázání přítomna, poučení o jejích právech a povinnostech v souvislosti s vykázáním jí policista poskytne při prvním kontaktu. Nesouhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může proti němu na místě podat námitky. Vykázaná osoba je povinna: opustit neprodleně prostor vymezený policistou, zdržet se vstupu do prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou, vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží.
Policista dále vykázanou osobu poučí o následcích neuposlechnutí výzvy.

Vykázaná osoba má právo: vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady, vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty.

Policista poučí ohroženou osobu o možnosti podání návrhu na vydání předběžného opatření, možnosti využití psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí. Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, určí policista podle míry požadavku účinné preventivní ochrany osoby ohrožené útokem. Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí zašle policista kopii úředního záznamu o vykázání příslušnému intervenčnímu centru a soudu, který je příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření. Pokud ve společném obydlí žije nezletilá osoba, zašle kopii o vykázání v této lhůtě i příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Policista ve lhůtě 3 dnů od vykázání provede kontrolu, zda vykázaná osoba dodržuje povinnosti vyplývající z vykázání. Strážník má oprávnění k tomuto vykázání pouze jako nezúčastněná osoba a dále poskytuje součinnost a asistenci Policii ČR. Městská policie nedisponuje zákonným právem vykázáním osoby z bytu, ale poskytuje preventivní pomoc, tj. osobní konzultace a poradenství.

Zpracovala strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP DobříšPředchozí článekI cyklista je v silničním provozu řidičem…
Další článekZprávy z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. 4. 2017