I cyklista je v silničním provozu řidičem…

Zdroj: Pixabay.com


Jízdní kolo není jen dopravním prostředkem, ale čím dál oblíbenějším sportovním náčiním pro využití volného času. Ročně se u nás prodá mnoho jízdních kol, což představuje obrovskou masu cyklistů. Cyklisté patří obecně k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Mohou však také zranění ostatním účastníkům způsobit. Protože v silničním provozu dochází k celé řadě kolizních situací, je na místě připomenout i cyklistům jejich povinnosti. Kdo je cyklista a jaké jsou jeho povinnosti?

Cyklista je zákonem o silničním provozu definován jako řidič nemotorového vozidla. Jeho základní povinností je proto chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví, nebo majetek jiných osob, ani své vlastní, nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat.

Dále musí zejména:

  • Plně se věnovat řízení jízdního kola, sledovat situaci v silničním provozu, dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích a řídit se světelnými, případně doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích a k zastavování vozidel a plnit další povinnosti řidiče. Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí: při pravém okraji vozovky, cyklista smí jet i po pravé krajnici, ale nesmí ohrozit nebo omezit chodce. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci, jet na jízdním kole, ale jen pod dohledem osoby starší 15 let, to však neplatí pro jízdu na chodníku… tzn., že dítě do 10 let může chodníku na kole užít, ale nesmí ohrozit chodce.
  • Mít vždy jízdní kolo vybavené dle platných předpisů. Měl by být řádně oblečen tak, aby byl dostatečně viditelný, a měl by být vybaven bezpečnostními prvky, které jej ochrání, případně mohou zmírnit následky nepředvídatelných událostí. Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Za snížené viditelnosti musí mít cyklista za jízdy rozsvícena světla, vepředu i vzadu, což je stanoveno podle zákona.
  • Dbát zvýšené opatrnosti: zejména k dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, invalidním občanům. Zde bych také v této souvislosti chtěla promluvit k maminkám, které na chodníku nedostatečně hlídají své malé děti, a stávají se situace, kdy děti narazí kolem do nohou procházejících lidí nebo naopak jsou chodci poraženy. Připomínám, že za dítě vždy zodpovídá rodič a musí mít své dítě pod dohledem.
  • Vyvarovat se alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, a to během jízdy, ale i před jízdou. Cyklista pod vlivem alkoholu jednoznačně vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek, čímž se dopouští buď přestupku, nebo trestného činu. Za přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 50 000 korun.
  • Vyvarovat se jízdy bez držení řídítek, nesmí se držet jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a nesmí vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení kola, při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
  • Vyvarovat se na kole přejezdu přes přechod pro chodce. Pokud jedete na kole a chcete využít přechodu pro chodce, abyste se dostali na protější stranu ulice, pak po přechodu pro chodce musíte vždy jízdní kolo vést vedle sebe – pokud možno po své pravé straně blíž k okraji přechodu, abyste neohrozili ostatní chodce.

Městská policie Dobříš obdržela podněty od občanů Dobříše na neukázněné cyklisty, zejména v ulicích Boženy Němcové, Čs. armády, ale i v jiných částech města, kde poukazují zejména na jízdu po chodnících, kdy ohrožují procházející chodce.

Tyto přestupky budou řešeny a postihovány v souladu s platnou legislativou. Závěrem – není možné uvést podrobně všechny informace týkající se cyklistů. Tato problematika však bude náplní přednášek strážníka-preventisty, Bc. Václava Svobody, na základních školách, tedy pro nejohroženější skupinu cyklistů. Dále plánujeme na téma bezpečnosti a prevence kriminality přednášky i pro dobříšskou veřejnost. Podrobnější informace k problematice naleznete na stránkách města www.mestodobris.cz.

strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP DobříšPředchozí článekProgram zápasů MFK Dobříš – květen
Další článekMěstská policie v poslední době zaznamenala stále častější dotazy na problém domácího násilí