Zprávy z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10. 4. 2017Zastupitelstvo obce schválilo:

 • rozpočtovou změnu č. 3/2017
 • Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť, panem Zdeňkem Spáčilem a paní Ing. Šárkou Spáčilovou na nákup pozemku parc. č. 335/36 o výměře 1 m2 v k.ú. Stará Huť
 • Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a panem MUDr. Petrem Jedličkou na nákup pozemku parc. č. 328/161 o výměře 618 m2 v k.ú. Stará Huť; pozemek rozšíří areál mateřské školy
 • záměr prodeje části pozemku parc. č. /835/1 v k.ú. Stará Huť o výměře 91 m2. Jedná se o narovnání majetkového vztahu
 • Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť a Ing. Arch. Petrem Kouřimským na projektovou dokumentaci k nové stavbě budovy MŠ v obci Stará Huť pro stavební povolení
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Huť č. 1/2017 o regulaci provozování některých hazardních her na území obce. Od 1. 1. 2018 by tedy neměla být provozována na katastrálním území obce Stará Huť žádná hazardní hra dle výše uvedené vyhlášky.
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Stará Huť, č. IV-12-6020653/VB/01 (8126) mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene č. stavby IP-12-6009350/1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti EP-12-6003030/1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
 • Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť a společností Elektromontáže P.S.D., s.r.o., IČ: 25126768, na dodávku a montáž výměny 75 ks svítidel veřejného osvětlení za nová svítidla s LED zdrojem s kompletní instalací
 • Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, (linka č. 338, 361, 437), kdy se Obec Stará Huť stává účastníkem této smlouvy
 • uzavření Smlouvy o úvěru na případné financování koupě kulturního domu ve Staré Huti, č.p. 79, pozemek parc. č. st. 412 v k.ú. Stará Huť, s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce
 • zpracování aktualizace záměru skupinového vodovodu Dobříšsko-Novoknínsko formou studie.

Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědomí úpravy rozpočtu obce na rok 2017 vyplývající ze zpráv č. 1–3 Ministerstva financí ČR.

V diskusi starosta informoval o nabídce na vypracování Strategického rozvojového plánu Obce Stará Huť. Nejprve bude oslovena MAS Brdy-Vltava s možností realizace tohoto plánu.
Paní Buňátová z č.p. 313 žádá o vybudování přípojky vodovodu a kanalizace k jejímu pozemku.

Pan Klika se dotázal, zda jsou nové skutečnost v jednání ohledně bývalé skládky Dobříš. Starosta odpověděl, že zatím ne. Dále se pan Klika dotazoval, zda se jedná o vybudování zabezpečení železničního přejezdu v ulici Ke Hřišti. Starosta odpověděl, že v této věci Obec již kontaktovala firmu SŽDC, která se zatím nevyjádřila.

Dále pan Klika znovu připomenul výročí 120 let od založení základní školy, vysvěcení kapličky a vyjetí prvního vlaku na trase Praha Dobříš a dotazoval se, zda obec počítá s vydáním publikace k těmto výročím. Paní Váňová odpověděla, že Památník Karla Čapka vydal nedávno informační brožuru k naučné stezce, kde jsou všechny informace k historii obce. Následně byla navržena pracovní skupina ve složení pan Klika, paní Váňová a pan Hanus pro přípravu projektu připomenutí výše uvedených výročí.Předchozí článekMěstská policie v poslední době zaznamenala stále častější dotazy na problém domácího násilí
Další článekÚklid obce