Mediální výchova v naší škole

ZŠ Dobříš, LidickáPřed jarními prázdninami proběhl v naší škole projekt Mediální výchova – „Možnosti médií a jejich vliv na člověka“. Tematickým okruhem byly v oblasti receptivních činností kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a fungování a vliv médií ve společnosti. Mezi produktivní činnosti jsme zařadili tvorbu mediálního sdělení.

Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, je přínosem k rozvoji osobnosti žáka.

Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, propojuje se se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace a v rámci vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie se pak jedná o využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací. Neopomíjí ani vztah ke vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Školního projektu se zúčastnily všechny ročníky naší školy. V první části projektu byli žáci seznámeni s historií a vývojem tisku a audiovizuálních médií. Poté si jednotlivé třídy a ročníky měly možnost vybrat z osmi dílčích projektů, které dále realizovaly. Realizace byla ukončena prezentací a zhodnocením projektu. Žáci vytvořili plakáty, komiksy, letáky, ilustrace, návrhy billboardů, leporela, piktogramy, analýzy reklamního spotu a ztvárnění vlastní reklamy, předvedli a sehráli scénky. Vše je ke zhlédnutí na informačních nástěnkách v budově školy.

Cílem projektu Mediální výchova bylo vybavení žáka základní úrovní mediální gramotnosti – znalost struktury a fungování médií; získání dovedností, podporujících sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace; schopnost analyzovat nabízená sdělení, posouzení jejich věrohodnosti a vyhodnocení komunikačního záměru; získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.

Mgr. Irena Pánková, Základní škola Dobříš, Lidická 384Předchozí článekZŠ TRNKA vás zve k zápisu
Další článekDěti zpěváčci dětem s hemofilií