Informace z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 12. 2016Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
– Rozpočet obce na rok 2017 jako přebytkový s tím, že jako závazný ukazatel pro plnění rozpočtu byly stanoveny příjmy a výdaje podle rozpočtové skladby dle odvětvového třídění. Příjmy rozpočtu činí 15 150 000 Kč, výdaje činí 12 239 500 Kč.
– Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a panem Janem Sklenářem a paní Mgr. Ivou Sklenářovou na prodej pozemků parc.č. 836/24 o výměře 3 m2 a st. 860 o výměře 3 m2 v obci a k.ú. Stará Huť.
– Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví mezi Obcí Stará Huť a Českou republikou – Ministerstvem obrany, na bezúplatný převod pozemků parc. č. 327/17 o výměře 426 m2, parc. č. 327/75 o výměře 216 m2 a parc. č. 327/6 o výměře 138 m2, vše v k.ú. Stará Huť, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
– Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví mezi Obcí Stará Huť a Českou republikou – Ministerstvem obrany, na bezúplatný převod pozemků parc. č. 294/27 o výměře 12 m2, parc. č. 294/28 o výměře 87 m2 a parc. č. 294/29 o výměře 75 m2, vše v k.ú. Stará Huť, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Stará Huť a GasNet, s.r.o., zastoupeným GridServices, s.r.o., na pozemky parc. č. 864/1 a 343/21 pro plynárenské zařízení STL plynovod a plynovodní přípojka č. stavby EVIS:9900091948.
– Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavby č. IP-12-6011313/VB/1 (7897) Stará Huť mezi Obcí Stará Huť a ČEZ Distribuce a.s.
– Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) mezi Obcí Stará Huť a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., na pozemek parc. č. 2473/1 v k.ú. Dobříš pro umožnění stavby „Dopravní opatření na kř. II/114 a III/11628 Dobříš. Jedná se opatření na křižovatce na Prachandě.
– Dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 pro rok 2017 ke Smlouvě o dílo č. 601806 mezi Obcí Stará Huť a společností Dokas Dobříš s.r.o., které se týkají cen za svozové známky TKO, uložený odpad ve sběrném dvoře Dokas, nebezpečného odpadu, sběr separovaných odpadů (zvony), odvoz velkokapacitních kontejnerů a cen při odběru pneumatik.

– Pojmenování Vrbová pro ulici na pozemku 345/15 v k.ú. Stará Huť.
– Dotaci ve výši 55 000 a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Stará Huť, z.s., oddíl kopaná na rok 2016.
– Dotaci ve výši 40 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Stará Huť, z.s., oddíl házená na rok 2016.
– Dotaci ve výši 30 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Místním kulturním střediskem Stará Huť na rok 2016.

Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědomí:
– Změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev s tím, že usnesením zastupitelstva obce Stará Huť č. 10/5/2015 byly dne 15. 6. 2015 schváleny maximální výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle platného znění výše uvedeného nařízení vlády.
Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřuje Radu obce zpracováním závěrečného rozpočtového opatření k 31. 12. 2016.
V diskusi vznesl dotaz pan Klika zda jsou nějaké nové skutečnosti ohledně bývalé skládky. Starosta odpověděl, že se na minulém zastupitelstvu obce odsouhlasil pronájem pozemku pod skládkou s tím, že dosud nebyl předložen žádný návrh projektu a nedošlo tedy k podpisu žádné smlouvy.
Dále pan Klika informoval, že se dotazoval na různých městských úřadech na výši nájmu hrobového místa a konstatoval, že Město Dobříš má vůbec nejdražší pronájem hrobového místa, přičemž největší část poplatku tvoří částka za služby; také informoval, že příští rok uplyne 120 let od založení školy, a bylo by vhodné udělat revitalizaci potoka, který protéká obcí.
Starosta obce předal zastupitelům inventurní příkazy pro provedení inventury obecního majetku, dále v krátkosti zhodnotil akce realizované v roce 2016. Zhodnotil investice do nejvýznamnějších oprav – rekonstrukce budovy základní školy, úpravy jídelny z důvodu navýšení množství vydávaných porcí, rekonstrukce házenkářského hřiště a výměny za LED svítidla u veřejného osvětlení. Mezi drobnějšími opravami uvedl opravu kapličky a investice do projektů. Nakonec starosta obce poděkoval všem zastupitelům i občanům, kteří se podílejí na dění v obci, za spolupráci a jejich podíl na realizovaných akcích. Popřál pokojné vánoční svátky a vše dobré do nového roku a pozval přítomné dne 24. 12. 2016 od 22.00 hod do místní kapličky na bohoslužbu Slova.

Pozvánka

na 18. zasedání zastupitelstva obce, které se koná 6. února 2017 od 18 hod. v obřadní místnosti obecního úřadu.
Další předběžné termíny zasedání veřejného zastupitelstva v roce 2017:
10. 4., 26. 6., 11. 9., 6. 11., 11. 12. 2017

Srdečně Vás zveme na všechna zasedání.Předchozí článekVstupte do nového roku s Aerobik studiem Orel Dobříš
Další článekVážení spoluobčané,