Dotace z rozpočtu města Dobříš 2021Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání konaném dne 10. 9. 2020 schválilo nová pravidla pro přidělování dotací (dříve grantů).

Nová pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Dobříše, která byla přepracována a změněna na základě požadavků vyplývajících z dosavadní praxe a která by měla odstranit stávající identifikované nedostatky, mají zajistit transparentnější přidělování dotací. Jsou nastavena objektivnější kritéria pro vyhodnocení žádostí, nově je možné podávat žádost i elektronicky (datovou schránkou nebo s pomocí elektronického podpisu též prostřednictvím ePodatelny) atd. V neposlední řadě je proces přidělování dotací plně nastaven tak, aby byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – např. došlo k úpravě terminologie, je stanoven předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu či stanovení maximální výše dotace v jednotlivých programech. Podstatnou změnou je vyčlenění předem daného objemu peněžních prostředků pro registrované poskytovatele sociálních služeb pro zjednodušené přidělování dotace prostřednictvím sociálního fondu regionu MAS Brdy–Vltava mimo celkový objem vyčleněný pro dotace z rozpočtu města.

Pro rok 2021 budou rozdělovány celkem 3 mil. Kč – jsou vyhlášeny 4 dotační programy – v jednotlivých programech budou podporovány tyto aktivity: činnost žadatele, akce (cyklus akcí) nebo jiné projekty, a to v těchto oblastech:
sport a tělovýchova: 50 % z celkové částky, tedy 1,5 mil. Kč,
kultura a umění: 15 % z celkové částky, tedy 450 tis. Kč,
výchova a vzdělávání: 15 % z celkové částky, tedy 450 tis. Kč,
volný čas se zaměřením zejména na prevenci kriminality a protidrogové aktivity: 20 % z celkové částky, tedy 600 tis. Kč.

V každém programu bude možno podat 1 žádost bez ohledu, zda je žadatelem právnická nebo fyzická osoba. Pokud bude žadatel podávat více žádostí do jednotlivých programů, některé dokumenty bude stačit předložit pouze jednou. V každém programu budou uspokojeni min. 3 žadatelé, protože maximální výše poskytnuté dotace bude 40 % výše prostředků alokovaných v dotačním fondu pro ten který dotační program. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena ve výši 30 %, jde-li o právnickou osobu, resp. 20 %, jde-li o fyzickou osobu.

Sledujte web a facebook města Dobříše: dne 1. 10. 2020 byla zveřejněna nová pravidla a všechny 4 dotační programy – během října je možno nová pravidla konzultovat. Žádosti se budou moci podávat od 2. 11. do 1. 12. 2020 do 13.00. O přidělení dotací bude rozhodnuto v únoru 2021.

Z administrativního hlediska jsou připraveny nové formuláře, čestná prohlášení, byl zpracován nový vzor veřejnoprávní smlouvy – doporučujeme komplexní materiál zveřejněný dne 1. 10. 2020 řádně prostudovat a případně využít možnost konzultací žádostí. Pro snadnější orientaci jsme pro vás připravili i manuál pro podávání žádostí o přidělení dotace.

Věříme, že nová pravidla, která se vám zřejmě budou zdát administrativně náročnější, na druhou stranu přinesou minimálně přehlednější a spravedlivější systém rozdělování dotací.
Těšíme se na nové, zajímavé aktivity, které život v Dobříši zpestří.

Dagmar Mášová, místostarostka
a předsedkyně komise pro dotační řízení,
a Jan Horník, tajemník úřaduPředchozí článekDobříš zadává veřejné zakázky plně elektronicky
Další článekStručné informace ze 14. zasedání Zastupitelstva města Dobříše