Stručné informace ze 14. zasedání Zastupitelstva města DobříšeDne 10. 9. 2020 se ve společenském sále Kulturního domu Dobříš konalo 14. zasedání Zastupitelstva města Dobříše.


ZM schválilo:

Rozpočtové opatření č. 4/2020, vč. přehledu o plnění rozpočtu k 31. 7. 2020, a předpokládaný stav rozpočtu k 31. 12. 2020

Předložený návrh rozpočtového opatření č. 4/2020 zohledňuje zejména skutečnosti, které nebyly známy v době schvalování rozpočtu města na rok 2020. Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou navyšuje o 15 451 tis. Kč (příjmy po změně činí celkem cca 293 mil. Kč). Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se navyšuje o 3 813 tis. Kč. Plánovaný zůstatek na účtech (rezerva) se po provedení navrhovaných změn zvýší o 11 638 tis. Kč a bude po akceptovaných změnách činit celkem 36 685 tis. Kč, což by mělo cca pokrýt předpokládaný výpadek daňových příjmů.

V rámci tohoto bodu vzalo ZM na vědomí:
1) přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2020,
2) zprávu o čerpání úvěrového rámce k 31. 8. 2020,
3) předpokládané plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města k 31. 12. 2020.

Dotační řízení pro rok 2021 – směrnice o poskytování dotací

Nová pravidla (vydaná formou směrnice) nahradí stávající Statut Grantového fondu města Dobříše a dokument Zásady pro poskytování programových dotací z Grantového fondu města Dobříše z roku 2016. Kromě směrnice obsahující zejména podmínky pro žadatele a proces vyhodnocování žádostí byla schválena směrnice upravující interní postup celého procesu (od vyhlášení dotačního řízení přes vyhodnocování žádostí a přidělení dotací až po veřejnosprávní kontrolu čerpání dotací poté, co je příjemcem odevzdána závěrečná zpráva a vyúčtování) a jmenování komise pro dotační řízení.

V rámci tohoto bodu ZM schválilo:
a) přejmenování Grantového fondu města Dobříše, zřízeného usnesením ZM č. 4/5/2007 ze dne 19. 4. 2007, ve znění usnesení č. 10/6/2015/ZM ze dne 17. 9. 2015 a usnesení č. 3/4/2016/ZM ze dne 26. 9. 2016, na Dotační fond města Dobříše;
b) příděl do dotačního fondu pro rok 2021 ve výši 3 000 000 Kč, který představuje podíl ve výši 1,6 % inkasovaných daňových a nedaňových příjmů v roce 2019.

V rámci tohoto bodu ZM vydává:
Směrnici č. 8/2020, o zásadách pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Dobříše, kterou se zrušují Statut Grantového fondu města Dobříše a Zásady pro poskytování programových dotací z Grantového fondu města Dobříše.

V rámci tohoto bodu ZM vyhlašuje dotační programy pro rok 2021 v oblasti:
a) sport a tělovýchova s předpokládaným celkovým objemem finančních prostředků ve výši 1 500 000 Kč (50 % z celkového objemu dotačního fondu);
b) kultura a umění s předpokládaným celkovým objemem finančních prostředků ve výši 450 tis. Kč (15 % z celkového objemu dotačního fondu);
c) výchova a vzdělávání s předpokládaným celkovým objemem finančních prostředků ve výši 450 tis. Kč (15 % z celkového objemu dotačního fondu);
d) volný čas zaměřený zejména na prevenci kriminality a protidrogové aktivity s předpokládaným celkovým objemem finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč (20 % z celkového objemu dotačního fondu).


ZM dále schválilo:

Nabídka daru hrobky na hrobovém místě VII/6 na městském hřbitově v Dobříši

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nabídlo městu bezúplatný převod stavby hrobky na městském hřbitově v Dobříši na hrobovém místě č. VII/6.

Směna pozemku p. č. 1307/180 za pozemek p. č. 1421/27 (ulice Březová)

Uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna pozemku p. č. 1307/180 (trvalý travní porost) o nové výměře 861 m2 dle GP č. 3932-53/2020 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 1421/27 (ostatní plocha / jiná plocha) o výměře 969 m2, vše v k. ú. a obci Dobříš, s doplatkem kupní ceny ve výši 3 290 Kč.

Žádost o prodej spoluvlastnického podílu id. 14/16 na pozemku p. č. st. 1089/4 pod stavbou garáže a žádost o vyjádření k předkupnímu právu

ZM nejdříve projednalo nabídku předkupního práva vlastníka stavby bez čp./č. e. (garáž) postavené na pozemcích p. č. st. 1089/4 a 1089/30 v k. ú. a obci Dobříš k této stavbě dle § 1254 občanského zákoníku a tuto nabídku předkupního práva ke stavbě nevyužívá a následně schválilo prodej podílu id. 14/16 k pozemku p. č. st. 1089/4 v k. ú. a obci Dobříš.

Směna, darování a zřízení věcného břemene – pozemky p. č. 921/9 (ul. Anenská) a p. č. 2532/2 (ul. Čs. armády – pozemek pod chodníkem), chodník na pozemku p. č. 2532/2, VB (vodovod a kanalizace) na pozemku p. č. 921/9

Uzavření směnné smlouvy, darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem jsou:
a) převod vlastnického práva k pozemku p. č. 921/9 (orná půda) v k. ú. a obci Dobříš o výměře 304 m2 (lokalita ul. Anenská) do vlastnictví soukromé osoby a převod vlastnického práva k pozemku p. č. 2532/2 (ostatní plocha / silnice) v k. ú. a obci Dobříš o výměře 186 m2 do vlastnictví města (ul. Čs. armády);
b) bezúplatný převod vlastnického práva ke stavbě chodníku na pozemku p. č. 2532/2 v k. ú. a obci Dobříš ve prospěch města;
c) bezúplatné zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města k pozemku p. č. 921/9 v k. ú. a obci Dobříš za účelem vedení a provozování vodovodního a kanalizačního řadu.

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 1437/26 od ČR – ÚZSVM

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako převodcem, jejímž předmětem je získání pozemku p. č. 1437/26 o výměře 106 m2 (ostatní plocha / ostatní komunikace) v k. ú. a obci Dobříš.


ZM vzalo na vědomí:

V rámci bodu týkajícího se rozpočtového opatření č. 4/2020 vzalo ZM na vědomí

1) přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2020;
2) zprávu o čerpání úvěrového rámce k 31. 8. 2020;
3) předpokládané plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města k 31. 12. 2020.

Závěrečný účet Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska za rok 2019

Hospodaření svazku za minulý rok bylo schváleno nejvyšším orgánem svazku – Shromážděním starostů členských obcí dne 9. 6. 2020, a to bez výhrad.

DOKAS Dobříš

a) aktuální stav plnění úkolů uvedených v akčním plánu analýzy hospodaření, řízení a fungování společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o., s důrazem na plnění tzv. in-house modelu;
b) podání žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, čj. ÚOHS-21251/2020/322/DJa ze dne 13. 7. 2020.


ZM neschválilo:

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku p. č. 448/14

Návrh soukromé osoby na pořízení změny územního plánu Dobříše, jejímž předmětem měla být změna využití pozemku p. č. 448/14 v k. ú. Dobříš z ploch „NS – plochy smíšené nezastavěného území“ a „ZO – zeleň – ochranné a izolační“ na plochu „BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální)“.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna podmínek prostorového uspořádání – lokalita Knížecí Studánky

Návrh na pořízení samostatné změny územního plánu Dobříše, jejímž předmětem bude změna podmínek prostorového uspořádání ploch „SV – plochy smíšené obytné – venkovské“.
V rámci tohoto bodu ZM souhlasilo se změnou podmínek prostorového uspořádání v lokalitě Z 7 (13), která spočívá ve zvýšení maximální výškové hladiny na 2 nadzemní podlaží a podkroví a maximální výšky na 12 m, a se zapracováním této úpravy do návrhu změny č. 3 územního plánu Dobříše.

Žádost o prodej části pozemku p. č. 2454 (Mírové náměstí u spol. LIKOR)

Prodej části pozemku p. č. 2454 (ostatní plocha / ostatní komunikace) v k. ú. a obci Dobříš o výměře cca 84 m2 z celkových 159 m2 na základě žádosti soukromých osob, neboť část předmětného pozemku je součástí vydaného stavebního povolení na „II. etapu průtahu silnice II/114“ (plánovaný zelený pruh podél chodníku).

Žádost Společenství vlastníků jednotek Dobříš 1244–6 o změnu OZV č. 1/2019

Opakovanou žádost Společenství vlastníků jednotek 1244, 1245, 1246, IČO: 28897773, se sídlem Na Čihadlech 1245, Dobříš, o zařazení pozemků v okolí bytových domů pod režim obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o veřejném pořádku ve městě Dobříši, z toho důvodu, že v okolí domů volně pobíhají psi (viz usnesení č. 28/7/2019/ZM).


ZM zamítlo:

Žádost o odkoupení pozemku p. č. st. 3800 (lokalita Větrník)

Žádost o prodej pozemku p. č. st. 3800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 20 m2 v k. ú. a obci Dobříš, na němž je situována stavba garáže bez čp./č. e., která je ve vlastnictví žadatele.


ZM delegovalo:

Středisko zdraví – delegace zástupce města na valnou hromadu

ZM delegovalo na Ing. Pavla Svobodu, starostu města, aby se za město Dobříš jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti účastnil valné hromady Střediska zdraví, spol. s r. o., IČO: 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, konané 15. 9. 2020 od 17.00 hod., a hlasoval PRO všechna usnesení navržená v pozvánce.


ZM uložilo:

Podnět zahrádkářů z ul. Ludmily Polesné k OZV č. 5/2019

Město obdrželo dne 13. 7. 2020 písemný podnět zahrádkářů z lokality ul. Ludmily Polesné – žádost o úpravu OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jejíž účinnost nastala dne 1. 1. 2020.
ZM uložilo finančnímu výboru, aby se zabýval podnětem zahrádkářů z ul. Ludmily Polesné na svém následujícím jednání.


Na závěr zasedání Zastupitelstva města Dobříše bylo v rámci bodu Různé řešeno:
V reakci na dotaz Tomáše Helebranta, v jakém finančním objemu je plánována analýza Vodohospodářské společnosti Dobříš, spol. s r. o., starosta města konstatoval, že byly osloveny čtyři společnosti, v současné době se jedná s jednou společností o uzavření smlouvy – analýza bude stát 188 800 Kč bez DPH.

Starosta města ukončil veřejné zasedání v 19.05 hod. a informoval, že příští plánované zasedání zastupitelstva se uskuteční 12. 11. 2020.Předchozí článekDotace z rozpočtu města Dobříš 2021
Další článekCeny města Dobříše